Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Vplyv vlastností pôdy na výskyt epigeických skupín v podmienkach ekologického poľnohospodárstva

08-08-2023
RNDr. Vladimír Langraf PhD.1; RNDr. Kornélia Petrovičová PhD.2 | [email protected]
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Pôda je komplexnou a dôležitou zložkou životného prostredia, prechádza rôznymi procesmi v organickej a anorganickej fáze. Epigeická a pôdna biodiverzita je dôležitým ukazovateľom zdravia pôdy. Dominantným podielom epigeickej zložky sú rady Coleoptera, Aranea a Hymenoptera ktoré zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri rozklade organickej hmoty, v kolobehu biogénnych prvkov uhlíka, dusíka, síry, fosforu a pri premene a degradácii odpadových a toxických látok. Vo všeobecnosti priamo ovplyvňujú hlavnú vlastnosť pôdy, ktorou je úrodnosť. Taktiež sú dôležitou skupinou užitočného hmyzu, ktorý prispieva k obmedzeniu aktivity škodcov. Ich korisť zahŕňa hmyz, ktorý sa živí nadzemnými aj podzemnými časťami rastlín.

Vysoká diverzita týchto epigeických skupín prispieva k zlepšeniu stability a produktivity ekosystémov, čím väčšie množstvo sa nachádza v pôde, tým lepšia je jej úrodnosť. Na výskyt týchto živočíšných skupín majú významný vplyv aj vlastnosti pôdy ako pH, vlhkosť, draslík, fosfor a dusík. Preto sme sa v príspevku venovali vplyvu týchto environmentálnych premenných na výskyt epigeických skupín v podmienkach ekologického poľnohospodárstva.

Výskum sme uskutočnili počas troch rokov 2019 - 2021 na 4 poľnohospodárskych plodinách (Pisum sativumTriticum aestivumTriticum spelta a Ďatelinovo trávna miešanka (DTM)) v podmienkach ekologického pestovania, katastrálneho územia mesta Nitra. Polia na ktorých prebiehal výskum patria spoločnosti ECO-FARM Nitra, s.r.o. V každej plodine bolo 5 zemných pascí (750 ml), umiestnených v rade vo vzdialenosti 10 m medzi jednotlivými pascami. Teda v každej plodine bola línia pascí dlhá 50 m. Zemné pasce boli vyberané v pravidelných mesačných intervaloch a ako fixačnú tekutinu sme použili 4% formaldehydový roztok. Vlastnosti pôdy (pH, vlhkosť, draslík, fosfor a dusík) sme merali pomocou kufríka na analýzu pôdy (visicolor, Bodenkoffer, 931601) (Obr.1).

Obr. 1

Obr. 1: Kufrík (visicolor, Bodenkoffer, 931601) na analýzu pôdy

Počas výskumu sme zaznamenali 26 808 jedincov patriacich k 18 taxónom (tab. 1).

Tab. č. 1: Prehľad získaných taxónov na skúmaných plodinách počas mesiacov marec – november

Tab. č. 1

V tomto príspevku nadviažeme na vplyv pôdnych vlastností (pH, vlhkosť, draslík, fosfor a dusík), ktorý ovplyvňujú ich výskyt.

Celkovú priemernú hodnotu pH počas výskumu sme potvrdili 6,9. U všetkých plodinách bolo priemerné pH podobné tomu celkovému. Najvyššia zaznamenaná hodnota je 7 najnižšia 6,2. Priemerná zaznamenaná vlhkosť bola 31,86 %. Najvyššiu hodnotu sme zistili v DTM (33,15 %) a najnižšie v špalde (28,8%). Priemernú hodnotu draslíka a dusíka sme potvrdili 22,38 (mg/kg). Najvyššiu hodnotu sme zistili v pšenici 30,08 (mg/kg)a najnižšia v DTM 15,64 (mg/kg). Fosfor mal celkovú priemernú hodnotu 1,7 (mg/kg). Najvyššia hodnota bola v pšenici 2,23 (mg/kg) a najnižšia v DTM 1,23 (mg/kg).

Najoptimálnejšie podmienky pôdy mali epigeické skupiny počas mesiaca jún, kedy bol počet jedincov v porovnaní aj medzi plodinami navzájom najvyšší. Toto optimum sme zaznamenali u plodinách DTM, hrach a pšenica. Počas tohto mesiaca boli priemerné vlastnosti pôdy nasledovné pH = 6,91, vlhkosť = 35,95 %, draslík a dusík = 25,02 (mg/kg), fosfor = 1,93 (mg/kg).

Tab. č. 2: Namerané vlastnosti pôdy na skúmaných plodinách počas mesiacov marec – november

Tab. č. 2

Najvyšší počet jedincov má DTM (17682) čo súvisí s tým, že sa najviac podobá prirodzeným lúčnym biotopom blízkym pre hmyz a najviac ho priťahuje. Sumárne znázornenie jedincov a vlastnosti pôdy počas mesiacov marec – november, na skúmaných plodinách sú zobrazené na grafe 1 a 2.

Graf 1

Graf 1: Sumarizovaný výskyt jedincov na skúmaných plodinách počas mesiacov marec – november

Graf 2

Graf 2: Sumarizované vlastnosti pôdy na skúmaných plodinách počas mesiacov marec – november

Z výsledkov nášho výskumu môžeme usúdiť že najvhodnejšie pôdne vlastnosti pre epigeické skupiny v plodinách DTM, hrach, pšenica, pestovaných v ekologických podmienkach sú pH = 6,91, vlhkosť = 35,95 %, draslík a dusík = 25,02 (mg/kg), fosfor = 1,93 (mg/kg).

Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu KEGA No. 002UKF-4/2022 Metaana-lyzes in Biology and Ecology (Databases and Statistical Data Analysis), VEGA 1/0604/20 Environmental assess-ment of specific habitats in the Danube Plain.