Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Prístup poľnohospodárov a agropotravinárskych MSP k financiám je naďalej nedostatočný

17-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Podľa dvoch prieskumov, ktoré komisár Wojciechowski predstavil na 9. výročnej konferencii EÚ o finančných nástrojoch financovaných z EPFRV, dosiahol neuspokojený dopyt poľnohospodárov po financovaní zo strany bánk v roku 2022 62 miliárd EUR. Tento nedostatok úverov a finančných investícií najviac postihuje malé poľnohospodárske podniky a mladých poľnohospodárov. V prípade MSP spracúvajúcich agropotravinárske výrobky predstavovala finančná medzera 5,5 miliardy EUR, pričom v jednotlivých členských štátoch sú značné rozdiely.

Komisár vo svojom prejave uviedol, že požiadavky bánk EÚ na poľnohospodárov sú prísne a náročné, čo poľnohospodárskym výrobcom a mladým poľnohospodárom veľmi sťažuje schopnosť konkurovať  iným podnikom v rámci hospodárstva, kde sa výstupy môžu prejaviť už deň po založení podniku. Je veľmi dôležité, aby sa finančný trh otvoril pre financovanie poľnohospodárov za rovnakých podmienok a aby sa členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP zamerali na využívanie finančných nástrojov.

Viceprezidentka EIB, ktorá konferenciu spoluorganizovala, Gelsomina Vigliottiová uviedla, že na základe dlhodobej spolupráce s Európskou komisiou je klimatická banka EÚ pripravená spojiť svoje sily a podporiť investície do udržateľnejšieho poľnohospodárstva a biohospodárstva, ktoré sú odolnejšie voči zmene klímy. Samotný rozsah investícií potrebných v tomto sektore si vyžaduje, aby sa rozumne využívali obmedzené verejné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Je potrebné zvýšiť investície súkromného sektora, a tu zohrávajú úlohu finančné nástroje. Komplexný súbor nástrojov na poskytovanie úverov a poradenstva môže podporiť sprostredkovateľských klientov na ich ceste k lepšiemu využívaniu finančných nástrojov v budúcnosti.

Na posúdenie situácie v poľnohospodárstve a agropotravinárskom sektore sa uskutočnil prieskum na vzorke 6 550 poľnohospodárov a 2 389 agropotravinárskych podnikov (MSP) v EÚ. Posledný prieskum tohto druhu pochádza z roku 2017. Zatiaľ čo nedostatok finančných prostriedkov pre spracovateľov v agropotravinárstve sa znížil o 6,3 miliardy EUR a v súčasnosti predstavuje 5,5 miliardy EUR, neuspokojené finančné potreby poľnohospodárov (prvovýrobcov) sa od roku 2017 takmer zdvojnásobili. V roku 2017 predstavovali 33 miliárd EUR a v súčasnosti sú na úrovni 62 miliárd EUR. Miera zamietnutých žiadostí sa v porovnaní s rokom 2017 znížila, ale priemerné sumy úverov, o ktoré poľnohospodári žiadali, sa zvýšili.

Úvery nad sedem rokov je naďalej ťažké získať. Táto kategória predstavuje 58 % finančnej medzery. Z prieskumu v oblasti poľnohospodárstva vyplýva, že 37 % všetkých zamietnutých poľnohospodárskych úverov v EÚ bolo spôsobených neochotou bánk rozšíriť podporu na poľnohospodárstvo. V ďalších 20 % prípadov banky považovali návrh projektu alebo farmu za neživotaschopnú.

Pri pohľade na typy investícií sa v prieskume o poľnohospodárstve dospelo k záveru, že investície v hodnote 18,9 miliardy EUR súvisiace s ekologickou transformáciou sektora neboli v roku 2022 naplnené. Tieto investície by sa využili napríklad na zavedenie ekologickej výroby, zvýšenie využívania digitálnych riešení alebo moderných strojov na optimalizáciu používania hnojív, zlepšenie ochrany pred suchom a povodňami alebo zníženie spotreby energie a palív v poľnohospodárskych podnikoch.

Nedostatočný prístup k finančným nástrojom má najväčší vplyv na malé farmy a mladých poľnohospodárov. V prípade mladých poľnohospodárov bolo viac ako 50 % všetkých ich žiadostí zamietnutých z dôvodu obmedzení v bankovej politike, zatiaľ čo v prípade starších poľnohospodárov je to 32 %. Takmer 30 % zamietnutých žiadostí o financovanie mladých poľnohospodárov banky tiež považovali za "vysoko rizikové" v porovnaní so 4 % v prípade starších poľnohospodárov.

V rokoch 2023 až 2027 sa z finančných prostriedkov SPP podporí začatie činnosti mladých poľnohospodárov v EÚ sumou 8,5 miliardy EUR. Pokiaľ ide o finančné nástroje, 12 členských štátov vyčlenilo na investície prostredníctvom finančných nástrojov celkovo 997 miliónov EUR. V rámci SPP majú členské štáty právo stanoviť preferenčné sadzby a podmienky pre cieľové skupiny (napríklad mladých poľnohospodárov) v súvislosti s finančnými nástrojmi na investície. Tie sa môžu použiť aj na nákup pôdy bez obmedzenia jej veľkosti s cieľom pomôcť mladým poľnohospodárom pri zakladaní podnikov a podporiť generačnú obnovu.

Európska komisia teraz prostredníctvom platformy fi-compass uskutoční tri ďalšie štúdie, aby pokračovala v dôkladnom hodnotení a monitorovaní finančnej situácie agropotravinárskeho sektora v EÚ. Zameria sa na financovanie potravinového dodávateľského reťazca v EÚ a na podporu ekologických investícií prostredníctvom finančných nástrojov EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka). Ďalšia správa sa bude hlbšie zaoberať situáciou niektorých poľnohospodárskych sektorov, ktoré sú obzvlášť ovplyvnené nedostatočným financovaním: poľné plodiny (obilniny a zelenina) a živočíšna výroba (mlieko, hydina).

Prieskumy a ďalšie materiály prezentované na 9. výročnej konferencii EÚ o finančných nástrojoch EPFRV sú k dispozícii online na osobitnej webovej stránke podujatia: O konferencii - 9. výročná konferencia EÚ o finančných nástrojoch EPFRV "Nová generácia finančných nástrojov pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka".

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/access-finance-remains-insufficient-farmers-and-agri-food-smes-2023-10-12_en