Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ekonomická efektívnosť pestovania kukurice na zrno v podmienkach SR

09-06-2020
Ing. Anna Trubačová | [email protected]
NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

V roku 2018 bolo pestovanie kukurice na zrno ekonomicky efektívne. Rekordná úroda (8,5 t/ha), priaznivý vývoj jednotkových nákladov(130 €/t) a realizačná cena dosahujúca 149 €/t zabezpečili pestovateľom kukurice na zrno vo vybranom súbore podnikov zisk 19 €/t a  rentabilitu výroby 15 % aj bez započítania dotačných stimulov.

Vstupy pre analýzu

Kukurica na zrno je druhou najvýznamnejšou pestovanou obilninou na Slovensku. Podľa Štatistického úradu SR sa kukurica na zrno v roku 2018 zberala z plochy 179 033 hektárov a dosahovala úrodu 8,5 t/ha. Jej podiel na celkovej produkcii obilnín na Slovensku tvoril v ostatnom hodnotenom roku 38 %. V porovnaní s rokom bola 2015 bola zberová plocha kukurice na zrno nižšia o 6 % a úroda vyššia o 75 %.

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania kukurice na zrno za obdobie rokov 2009 – 2018 sa vychádzalo z údajov vybraného súboru podnikov, ktoré Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (od roku 2014 pôsobiaci v rámci NPPC v Lužiankach) dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Ekonomika pestovania kukurice na zrno bola hodnotená v časovej rade rokov 2009 – 2018 v trojročných intervaloch. Výsledné informácie majú vzhľadom na to, že nejde o vyčerpávajúci, ale len vybraný súbor poľnohospodárskych podnikov orientačný charakter. Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzické osoby.

Náklady a úrody

V roku 2018 sa celkové náklady na hektár kukurice podľa údajov vybraného súboru podnikov SR v porovnaní s rokom 2009 zvýšili o 19 %. Celkový rast nákladov na kukuricu na zrno ovplyvnili najmä náklady na opravy a udržiavanie strojov, zariadení a budov, ktoré sa v porovnaní so začiatkom hodnoteného obdobia zvýšili takmer trojnásobne. Mzdy a sociálne náklady vzrástli o 27 %, náklady pomocných činností o 19 %. Priame materiálové náklady spolu boli v porovnaní s rokom 2009 vyššie o 16 %, čo ovplyvnil najmä rast nákladov na nakúpené hnojivá (35 %) a na chemické ochranné prostriedky (28 %). Naopak náklady na vyrobené osivá klesli o 30 % a vyrobené hnojivá o 24 %. Výrazný vplyv na rast celkových nákladov na 1 ha kukurice na zrno v porovnaní s rokom 2009 mali v ostatnom hodnotenom roku aj náklady na réžiu, ktoré boli vyššie o 48 %. Rast celkových nákladov na kukuricu na zrno uvádzali respondenti aj v porovnaní s rokom 2015 (8 %), čo ovplyvnil najmä štvornásobný rast nákladov na opravy a udržiavanie. Výrazný vplyv na rast celkových nákladov na kukuricu na zrno v porovnaní s rokom 2015 mali aj náklady na pomocné činnosti, ktoré boli v ostatnom hodnotenom roku vyššie o 58 %. Naopak v ostatnom hodnotenom trojročnom období klesli priame materiálové náklady (13 %), mzdové a sociálne náklady (12,66 %) a náklady na agrochemické služby klesli v porovnaní s rokom 2015 o 21 %.

Najvyšší podiel na celkových nákladoch na hektár kukurice na zrno mali v roku 2018 priame materiálové náklady spolu (35 %), a to osivá, hnojivá a chemické ochranné prostriedky (graf č. 1). V štruktúre nákladov na kukuricu na zrno mali v roku 2018 významný podiel aj náklady na pomocné činnosti (24 %). Štruktúru celkových nákladov na 1 hektár kukurice na zrno v roku 2018 prezentujú graf a tabuľka č.1.

Graf č. 1: Štruktúra nákladov na 1 hektár kukurice na zrno v roku 2018

Graf č. 1

Tabuľka č. 1: Štruktúra nákladov na 1 ha kukurice na zrno v rokoch 2015 a 2018 (v €/ha)

Tabuľka č. 1

Úroda kukurice na zrno bola v roku 2018 rekordná. Respondenti pozbierali z 1 hektára 8,5 tony kukurice na zrno, čo bola v porovnaní s rokom 2009 o 11 % vyššia úroda. V porovnaní s rokom 2015, ktorý bol pre kukuricu na zrno nepriaznivý, bola v ostatnom hodnotenom roku úroda kukurice na zrno vyššia až o 78 %. Rok 2018 bol pre pestovateľov kukurice na zrno najúrodnejším z hodnotených rokov. Priaznivá úroda a vyššie vynaložené náklady na hektár kukurice na zrno priaznivo ovplyvnili jednotkové náklady. V roku 2018 respondenti vyrobili 1 tonu kukurice na zrno za 130 €, čo bol o 68 € nižší náklad, ako v predchádzajúcom hodnotenom roku 2015. Z hodnotených rokov vyrábali respondenti kukuricu na zrno najlacnejšie na začiatku hodnoteného obdobia v roku 2009 (120 €/t) a najdrahšie v roku 2015 (198 €/t). Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v hodnotenom období v trojročných intervaloch prezentuje tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2: Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v  časovom rade 2009 – 2018  vo vybranom súbore VÚEPP

Tabuľka č. 2

Ceny a rentabilita

Po ekonomicky nepriaznivom roku 2009, kedy sa kukurica na zrno predávala iba za 103 €/t začala jej realizačná cena rásť a v roku 2012 dosiahla 199 €/t, čo bol v porovnaní s rokom 2009 rast ceny až o 94 %. Trend rastúcej realizačnej ceny kukurice na zrno dosiahol v roku 2012 vrchol a v ďalších rokoch klesala. V roku 2014 predávali respondenti tonu kukurice na zrno iba za 134 €. O niečo priaznivejší trend nabrala cena kukurice na zrno v roku 2015, kedy začala rásť a dosiahla 143 € za tonu. V ostatnom hodnotenom roku predávali respondenti 1 tonu kukurice na zrno za 149 €, čo bola o 4 % vyššia cena ako v roku 2015. V porovnaní s rokom 2009 bola na konci hodnoteného obdobia v roku 2018 realizačná cena kukurice na zrno vyššia o 45 %.

Rentabilitu výroby kukurice na zrno priaznivo ovplyvnila v roku 2018 rekordná úroda, vďaka ktorej boli jednotkové náklady na kukuricu nižšie ako v ostatných dvoch hodnotených rokoch. V porovnaní s rokom 2015 boli náklady na 1 tonu kukurice na zrno v ostatnom hodnotenom roku nižšie o 34 %. Pestovatelia kukurice na zrno vo vybranom súbore podnikov dosahovali v roku 2018 na 1 tone kukurice zisk 19 € bez započítania podpory s rentabilitou 15 %. Po započítaní dotačných stimulov sa rentabilita výroby kukurice na zrno zvýšila na 32 %. Napriek priaznivým výsledkom, nedosahovali respondenti v ostatnom hodnotenom roku úroveň rentability z roku 2012, kedy bez započítania podpory bola výroba kukurice na zrno rentabilná na 30 % a s podporou až na 52 %. Začiatok hodnoteného obdobia (2009) nebol pre pestovateľov kukurice na zrno priaznivý. Napriek tomu, že jednotkové náklady na kukuricu neboli vysoké (120 €/t), stratu respondentom spôsobila enormne nízka realizačná cena kukurice na zrno (103 €/t). Pre kukuricu na zrno bol najnepriaznivejším z hodnotených rokov rok 2015, kedy jej pestovatelia nedosahovali zisk ani so započítaním podpory a bez dotačných stimulov strácali až 55 € na 1 tone zrna kukurice a boli hlboko pod hranicou rentability (-28 %). Podpora v roku 2015 zápornú rentabilitu iba zmiernila na – 11 %.

Pri ekonomickej efektívnosti každej plodiny, rovnako ako pri pestovaní kukurice na zrno zohrávajú okrem klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú úrodu poľnohospodárskych plodín, rozhodujúcu úlohu ekonomické podmienky. Výška nákladov, realizačnej ceny a poskytovanej podpory sú dôležitými faktormi, ktoré výrazne ovplyvňujú rentabilitu výroby. V ostatnom hodnotenom roku 2018 boli ekonomické aj klimatické podmienky pre kukuricu na zrno priaznivé a jej pestovatelia vo vybranom súbore podnikov dosahovali zisk aj bez dotačných stimulov. V menej priaznivých rokoch 2009 a 2015 dosahovali pri výrobe kukurice na zrno zisk, resp. zmiernili stratu s pomocou štátnej podpory. Vývoj nákladov, realizačnej ceny a rentability výroby kukurice s podporou a bez podpory vo vybranom súbore podnikov na Slovensku je zobrazený v grafe č. 1.

Graf č. 2: Vývoj nákladov, cien a rentability vo výrobe kukurice na zrno za Slovensko

Graf č. 2