Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 2. časť

08-11-2017
Ing. Zuzana Chrastinová | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Úvery, dane, poistenie v roku 2016

Celková zadlženosť majetku dosiahla 47,2 % a to pri rýchlejšom raste pohľadávok (25 %) ako záväzkov (9,9 %), čo sa odrazilo v druhotnej platobnej neschopnosti podnikov, ktoré situáciu riešili úvermi.   Aj rok 2016, podobne ako predchádzajúce tri roky, bol rokom „lacných peňazí“, čo sa  odrazilo aj v klesajúcich nákladoch na úvery, t.j. v úrovni úrokových mier a na zvýšenom dopyte poľnohospodárov po úveroch. Úverová zadlženosť majetku dosiahla 15,4 %, čo bolo o 0,5 p.b. viac ako pred rokom. Krytie  nákladov úvermi dosiahlo 25,6 % a medziročne sa zvýšilo (2,2 p.b.).

Úvery celkom do poľnohospodárstva v roku 2016 sa medziročne  zvýšili o 19,7 % na 650,3 mil. €, z toho krátkodobé  s dobou splatnosti do 1 roka predstavovali 274,9 mil. €, strednodobé od 1do 5 rokov 146,2 mil. €  a dlhodobé nad 5 rokov  229,2 mil. €. K nárastu úverov prispeli nižšie úrokové sadzby  a priaznivejšie výsledky hospodárenia. Poľnohospodárske podniky z hľadiska garantovanej návratnosti úverov prostredníctvom podpôr zaujali stále miesto na úverovom trhu a stali sa pre komerčné banky bonitnejšími klientmi.

Tab. 3: Úvery za poľnohospodárstvo v tis. €, index v %

 
Rok/ukazovateľ
Úvery
z toho:
rizikové úvery
Krátko - dobé
Strednodobé
od 1 – 5 rokov
Dlhodobé
nad 5 rokov
Spolu
Priemer  2011-2015
224 486
92 632
132 083
449 200
25 064
2015
272 931
101 993
168 306
543 230
32 667
2016
274 900
146 220
229 194
650 314
35 144
Index 2016/2015
100,7
143,4
136,2
119,7
107,6
Index 2016/priemer
2011-2015
122,5
157,9
173,5
144,8
140,2

Prameň: NBS, Poznámka: Údaje sú vrátane úverov za lesníctvo a rybolov, rok 2016- predbežné údaje
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Graf 2: Vývoj úverov do poľnohospodárstva v tis. €

Graf 2

Prameň: NBS, Poznámka: Údaje sú vrátane úverov za lesníctvo a rybolov, rok 2016- predbežné údaje
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

V štruktúre celkových úverov prevládali krátkodobé úvery s najvyšším podielom 42,3 %, ktorých objem medziročne na rozdiel minulých rokov mierne vzrástol  o 0,7 %. Krátkodobé úvery boli rozhodujúce, najmä z hľadiska financovania prevádzky poľnohospodárskych podnikov a bezproblémových záruk, realizovaných prostredníctvom podpôr – priamych platieb z EÚ. Význam krátkodobých úverov bol pre poľnohospodárov rozhodujúci hlavne na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou financovania poľnohospodárskych aktivít a reálnym vyplatením podpory z Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Vyššia prístupnosť úverových zdrojov umožnila adaptáciu podnikovej sféry na zmenu časového rozloženia podporných platieb v rámci nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Priame platby ich právnou nárokovateľnosťou sa stali finančným stabilizátorom poľnohospodárskych podnikov.

Aby sa  poľnohospodárske podniky nedostáli do omeškania v platbách voči daňovému úradu, sociálnej poisťovne, lízingovým spoločnostiam banky situáciu  stabilizovali ponukou krátkodobých úverov. Podľa odhadu bánk chýbalo z dôvodu omeškaného vyplácania dotácii za rok 2016 a presun do I. polroku 2017 cca 80-100 mil. € na čo banky reagovali zvýšením úverových rámcov.  Rastúci trend mali aj úvery na nákup poľnohospodárskej pôdy a novou kategóriou sú aj akvizičné úvery  na financovanie resp. refinancovanie  nákupu poľnohospodárskych firiem.

Poľnohospodárske podniky podporami z EÚ realizovanými Poľnohospodárskou platobnou agentúrou ručili za úvery a tak si udržali ekonomickú bonitu na úverovom trhu. Zárukami podniky zabezpečili úvery  a znížili rizikovosť ich splácania. Komerčné banky vyžadovali od poľnohospodárskych podnikov garancie splátok úverov z priamych platieb bez adekvátneho úrokového zvýhodnenia, ktoré by znížilo nákladovú náročnosť úverov a zlepšilo finančnú situáciu podnikov.

Išlo hlavne o plynulé financovanie v čase nevyhnutných výdavkov z dôvodu sezónneho charakteru poľnohospodárskej činnosti, hlavne v období zakladania úrody a zberových prác. Prostredníctvom tohto úveru, poľnohospodári mohli získať až 100 % z predpokladaných priamych platieb na príslušný rok ešte pred ich vyplatením z PPA.

Najnižší podiel v štruktúre úverov mali strednodobé úvery (22,5 %) s dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a ich stav medziročne vzrástol o 43,4 %, čo bolo najvyššie zvýšenie. Dlhodobé úvery so splatnosťou viac ako 5 rokov vzrástli  až o 36,2 %. Zvýšenie strednodobých a dlhodobých úverov možno pripísať investíciám do dlhodobého hmotného majetku ako spoluúčasť na financovaní projektov PRV 2014 -2020. Rizikové úvery vzrástli o 7,6 % na úroveň 35,1 mil. € a z celkového objemu úverov v roku predstavovali 5,4 %.

V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2011-2015 sa úroveň úverov do poľnohospodárstva v roku 2016 zvýšila o 44,8 %. Najviac vzrástli úvery dlhodobé (73,5 %) a strednodobé úvery (57,9 %) k čomu prispeli prostriedky z fondov EÚ.

Graf 3: Štruktúra úverov v poľnohospodárstve v %

Graf 3

Prameň: NBS, Poznámka: Údaje sú vrátane úverov za lesníctvo a rybolov, rok 2016- predbežné údaje
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Produkty pre poľnohospodársky sektor ponúkajú takmer všetky banky. Poľnohospodárske podniky mohli využiť viaceré úverové produkty:

 • krátkodobé preklenovacie úvery na prefinancovanie prevádzkových potrieb až do výšky nárokovateľných priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA),
 • krátkodobé preklenovacie úvery na financovanie projektu pred poskytnutím dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • investičný úver na nákup pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu,
 • investičný strednodobý a dlhodobý úver na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku, výstavbu prevádzkových priestorov, rekonštrukciu nehnuteľností alebo nákup technológií, strojov a zariadení,
 • úvery na financovanie projektov v rámci PRV s podporou prostriedkov EÚ,
 • úvery na  financovanie dočasného uskladnenia úrody v súlade s ustanoveniami zákona o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste formou termínovaného alebo revolvingového úveru,
 • investičné úvery na nákup vlastníckych podielov poľnohospodárskej pôdy .

Niektoré komerčné banky, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, ponúkali podnikom investičný úver na kúpu poľnohospodárskej pôdy s dlhodobou splatnosťou so záložným právom na nakupovanú pôdu, resp. inú pôdu v ucelených parcelách, alebo inú formu zabezpečenia. Poľnohospodárska pôda je v súčasnosti málo využívaným zabezpečením pri poskytnutí úverov a to z dôvodu jej rozdrobenosti a neusporiadaných vlastníckych vzťahov. Úvery na nákup poľnohospodárskej pôdy sa pohybovali v rozpätí od 3000 do 330 000 €, pri 15 % vlastných zdrojov.

Od roku 2016 je k dispozícii úverový produkt „Moja pôda“, prostredníctvom ktorého je možné financovať nákup poľnohospodárskej pôdy. Tento produkt  je dostupný aj  pre mladých farmárov, ktorí nemajú dostatok kapitálu na ručenie úverov

Poľnohospodárske podniky využívali z komerčných bánk  nasledovné možnosti úverovania:

Financovanie prevádzky:

 • Kontokorentný úverna financovanie okamžitých prevádzkových potrieb,
 •  Revolvingový úver- na čerpanie ďalších prevádzkových potrieb, s opakovaným čerpaním a splácaním, podľa dohodnutých úverových rámcov,
 • Úver na obežný majetok - na plynulé financovanie prevádzkových potrieb, nákupu zásob materiálu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov, pohľadávok voči odberateľom do lehoty splatnosti, krytia sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti,
 • Termínovaný alebo revolvingový úver - zabezpečený záložným právom na skladiskové záložné listyna financovanie financovanie dočasného uskladnenia úrody v súlade s ustanoveniami zákona č.144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste.

Financovanie investícií:

 • Strednodobý alebo dlhodobý investičný  úver  na financovanie dlhodobých investičných zámerov s možnosťou jeho  využitia na spolufinancovanie projektov s podporou fondov EÚ v rámci PRV -  na obstaranie strojov, technológií, poľnohospodárskych objektov, na projekty revitalizácie krajiny, obnoviteľných zdrojov energie, na nákup poľnohospodárskej pôdy. Jedná sa o zdroje na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou štrukturálnych EÚ fondov.
 • Investičný úver  na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

Graf 4: Priemerné úrokové miery  z úverov v %

Graf 4

Prameň: NBS, Poznámka: údaje sú za nefinančné organizácie vrátane družstiev
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve ovplyvňuje aj daňová politika, ktorá je všeobecne platná pre národné hospodárstvo a neplatia pre odvetvie osobitné daňové úľavy.

V roku 2016 sa znížil celkový objem daní v porovnaní s rokom 2015.  Poľnohospodárske podniky  odviedli na priamych daniach do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtov miest a obcí 54,4 mil. €, čo bolo o 4,0 % viac ako pred rokom. Mierne sa znížil celkový objem daní z prímov (4,3 %) aj keď podobne ako predchádzajúci rok platili daňové licencie (minimálna daň z príjmov pre právnické osoby). Vyšší výber daní bol odvedený z nehnuteľností (3,1 %) a to z pozemkov (0,8 %) a zo stavieb (5,2 %).  Znížil sa výber cestnej dane (10,7 %).

Z nepriamych daní, bolo najmä čerpanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, vo výške 16,7 mil. €.   Na spotrebných daniach bolo odvedené 70 tis.  €, čo bolo o 32,1 % viac ako pred rokom.

V štruktúre daní dominovali priame dane.  Z priamych daní najvyšší objem  dosiahla daň z nehnuteľností (32,5 mil. €), najmä daň z pozemkov (27,9 mil. €), ktorou sa napĺňajú rozpočty miest a obcí.

Tab. 4: Dane a platby do fondov za poľnohospodárstvo v tis. €, index v %

Ukazovateľ/ rok
Priemer
2011-2015
 
2015
 
2016
Index
2016/2015
2016/priemer
2011-2015
Priame dane
52540
52 339
54433
104,0
103,6
  -daň z príjmov
18047
20 487
19597
95,7
108,6
  -daň z nehnuteľností
31576
31 852
32541
102,2
103,1
    z toho z: pozemkov
27267
27 663
27880
100,8
102,2
                   stavieb
4275
4 189
4405
105,2
103,0
 - cestná daň
3432
2 569
2295
89,3
66,9
Nepriame dane
11114
-18 660
-16668
89,3
-150,0
  -DPH
10937
-18 713
-16738
89,4
-153,0
  -spotrebné dane
177
53
70
132,1
39,5
Dane spolu priame a nepriame
63654
33 679
37765
112,1
59,3
Platby do fondov
100952
104 896
104362
99,5
103,4

Prameň: Informačné listy MPRV  SR, CD NPPC-VÚEPP
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Objem platieb do fondov (sociálne poistenie, zdravotné poistenie) dosiahol 104,4 mil. €.

Graf 5: Vývoj daní v poľnohospodárstve v tis. €

Graf 5

Prameň: Informačné listy MPRV SR, CD NPPC-VÚEPP
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Poistenie je dôležitým systémovým nástrojom na riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby. Poistením sú kompenzované škody z následkov nepredvídaných udalostí na poľnohospodárskej produkcii a ostatnom majetku. Jeho  dosah je rozhodujúci a docenený formou čiastočnej kompenzácie výpadku príjmov v dôsledku škôd spôsobených na úrode plodín, zvieratách a majetku poľnohospodárskych podnikov. Poistenie poľnohospodárskych podnikov je dobrovoľné na zmluvných podmienkach komerčných poisťovní. Poistenie je založené na prerozdeľovacom procese a je rozhodujúce na kompenzáciu škôd lokálneho charakteru. V roku 2016 si poľnohospodárske podniky poistili v komerčných poisťovniach majetok, úrodu a zvieratá. Nie všetky následky rizík sú kryté poistením. Okrem možností využitia komerčného poistenia, si podniky diverzifikovali vplyv rizík prostredníctvom optimalizácie štruktúry výroby, tvorbou vlastných finančných rezerv, hedžingu komodít a futures obchodov na burze.  Doteraz sa nepodarilo riešiť systémovo rizikovosť poľnohospodárskej výroby najmä dosahy nepoistiteľných rizík, ktoré nie sú predmetom poistenia komerčných poisťovní, a spôsobujú škody nadmerného rozsahu, ktoré sa riešia ad hoc s účasťou štátu.

Rok 2016 bol podľa škodového priebehu rizikovo podpriemerný a zo zaplateného poistného na poistení majetku, plodín a zvierat bolo podnikom vyplatené menej ako polovica náhrady škôd. Na poistnom zaplatili poľnohospodárske podniky komerčným poisťovniam 19,1 mil. €  a na náhradách škôd dostali 7,5 mil. €. Podiel náhrad škôd z centralizovaného fondu komerčných poisťovní na zaplatenom poistnom poľnohospodárskych podnikov dosiahol 39,3 %, čo bolo medziročne o 0,3 p.b. menej ako pred rokom v dôsledku nižšieho objemu vyplatených náhrad škôd.  Najviac poistného bolo zaplatené na poistení majetku (12,4 mil. €), ale aj pri ňom dosahovala škodovosť (podiel náhrad škôd k zaplatenému poistnému) len 39,3 %.  Pri plodinách dosahovala škodovosť 48,2 %  pri zvieratách 10,6 %.

Poľnohospodárskym podnikom bol  poskytnutý v roku 2016 z komerčných poisťovní minimálny objem finančných prostriedkov  na zábranné opatrenie predchádzaniu rizík.

Priebeh poistenia plodín a zvierat (bez majetku)  dokumentuje zaplatené poistné v roku 2015 vo výške 6 632 tis. € a  náhrady škôd z komerčných poisťovní  2 611 tis. €, čo bolo len 39,5 zaplateného poistného.

Tab. 5: Poistenie v poľnohospodárstve v tis. €, index v %

Ukazovateľ/ rok
Priemer
2011-2015
2015
2016
Index
2016/2015
2016/priemer
2011 - 2015
Poistné
17 315
20 553
19 081
92,8
110,2
  - majetok
13 052
12 698
12 449
98,0
95,4
  - plodiny
6 411
6 108
5 079
83,2
79,2
  -zvieratá
1 890
1 747
1 553
88,9
82,2
Náhrady škôd
8 587
8 135
7 502
92,2
87,4
  - majetok
5 063
5 977
4 891
81,8
96,6
  - plodiny
3 071
1 663
2 446
147,1
79,6
  -zvieratá
334
495
165
33,3
49,4
Podiel náhrad škôd
zo zaplateného poistného v %
39,6
39,6
39,3
   -
  -

Prameň: Informačné listy MPRV  SR, CD NPPC-VÚEPP
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Graf 6: Vývoj poistného a náhrad škôd v poľnohospodárstve

Graf 6

Vypracoval: NPPC-VÚEPP

Tab.6: Vývoj poistného a náhrad škôd v poľnohospodárstve v roku 2016 v tis. €, podiel v %

Ukazovateľ
Poistné
Náhrady škôd
Náhrady škôd/poistné
Poistenie spolu
19 081
7 502
39,3
  - majetok
12 449
4 891
39,3
  - plodiny
5 079
2 446
48,2
  - zvieratá
1 553
  165
10,6
Poistenie plodín a zvierat
6 632
2 611
39,4

Prameň: Informačné listy MPRV SR, CD NPPC-VÚEPP
Vypracoval: NPPC-VÚEPP

V rámci podporných opatrení organizácie trhu a štátnej pomoci bolo v roku 2016 prijatých a schválených 36 žiadostí o podporu na poistenie úrody vinohradov. Celkovo bolo vyplatené 214 tis. €.

Graf 7: Podpora na poistenie úrody vinohradov v tis. €

Graf 7

Prameň: PPA
Vypracoval NPPC- VÚEPP