Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Politická dohoda o jasnom označovaní a lepšom zložení medu, ovocných štiav, džemov a mlieka

01-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu s cieľom preskúmať a posilniť existujúce obchodné normy uplatniteľné na med, ovocné šťavy, džemy a mlieko. Tzv. raňajkové smernice stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa zloženia, obchodných názvov, označovania a prezentácie týchto výrobkov s cieľom zabezpečiť ich voľný pohyb v rámci vnútorného trhu a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.

Revidovanými smernicami sa zavedú tieto zmeny:

  • Povinné označovanie pôvodu medu: krajiny pôvodu v zmesiach medu sa budú musieť uvádzať na etikete v zostupnom poradí s percentuálnym podielom každého pôvodu. Členské štáty budú môcť flexibilne vyžadovať percentuálne podiely štyroch najväčších podielov len vtedy, ak predstavujú viac ako 50 % zmesi. Spoluzákonodarcovia splnomocnili Komisiu, aby zaviedla harmonizované metódy analýzy na zistenie falšovania medu cukrom, jednotnú metodiku na sledovanie pôvodu medu a kritériá na zabezpečenie toho, aby sa med neprehrieval pri predaji konečnému spotrebiteľovi. Zriadi sa platforma, ktorá bude Komisii poskytovať poradenstvo v týchto záležitostiach. Obmedzia sa tým podvodné praktiky a zvýši sa transparentnosť potravinového reťazca.
  • Inovácie a trhové príležitosti pre ovocné šťavy v súlade s novými požiadavkami spotrebiteľov: Budú k dispozícii tri nové kategórie: „ovocná šťava so zníženým obsahom cukru“, „ovocná šťava so zníženým obsahom cukru z koncentrátu“ a „koncentrovaná ovocná šťava so zníženým obsahom cukru“. Takto si spotrebitelia môžu vybrať šťavu s aspoň o 30 % nižším cukrom. Ovocné šťavy budú môcť na svojich etiketách uvádzať, že „ovocné šťavy obsahujú iba prirodzene sa vyskytujúce cukry“, aby sa objasnilo, že na rozdiel od ovocných nektárov ovocné šťavy už zo svojej podstaty nemôžu obsahovať pridané cukry, čo je znak, o ktorom väčšina spotrebiteľov nevie.
  • Vyšší povinný obsah ovocia v džemoch: zvýšenie minimálneho obsahu ovocia v džemoch (z 350 na 450 gramov na kilogram) a extra džemoch (zo 450 na 500 gramov na kilogram) zlepší minimálnu kvalitu a zníži obsah cukru v týchto výrobkoch pre spotrebiteľov v EÚ. Členské štáty budú môcť povoliť výraz „marmeláda“ ako synonymum slova „džem“, aby sa zohľadnil názov bežne používaný na miestnej úrovni pre tieto výrobky. Pojem „marmeláda“ bol doteraz povolený len pre citrusové džemy.
  • Zjednodušené označovanie mlieka: rozdiel medzi „odpareným“ a „kondenzovaným“ mliekom sa odstráni v súlade s normou Codex Alimentarius. Povolené bude aj bezlaktózové dehydrované mlieko.

Spoluzákonodarcovia takisto poverili Komisiu, aby v nadchádzajúcich troch rokoch posúdila spôsoby informovania spotrebiteľov o pôvode ovocia používaného pri výrobe džúsov a džemov.

Politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia, musia spoluzákonodarcovia formálne schváliť. Od nadobudnutia účinnosti 20 dní po uverejnení konečného znenia budú mať členské štáty 18 mesiacov na transpozíciu nových ustanovení do vnútroštátneho práva a ďalších 6 mesiacov pred tým, ako sa začnú uplatňovať v celej Únii.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_24_563