Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Komisia víta politickú dohodu o posilnení ochrany vysokokvalitných potravín a nápojov

27-10-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia víta politickú dohodu o preskúmaní a posilnení systému zemepisných označení vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ktorú dosiahla s Európskym parlamentom a Radou.

Nové nariadenie vytvorí základ pre intenzívnejšie zavádzanie zemepisných označení v celej Únii a bude zárukou vyššej úrovne ochrany, a to predovšetkým v online svete.

Nové nariadenie o únijných zemepisných označeniach vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov posilní a zlepší existujúci systém, pretože:

  • zavedie jednotný právny rámec a skrátený a zjednodušený postup registrácie: v troch sektoroch (potraviny, víno a liehoviny) sa zjednocujú rôzne pravidlá a postupy pri zemepisných označeniach a ochrane. Výsledkom je jeden zjednodušený postup zápisu zemepisného označenia do registra pre uchádzačov z EÚ aj mimo nej. Podľa očakávaní má tento jednoduchý právny rámec a kratšie časy na registráciu zvýšiť atraktívnosť systému medzi výrobcami, a to práve v krajinách s menším počtom chránených zemepisných označení,
  • zvýši mieru ochrany zemepisných označení prísad a v online svete: podľa nových pravidiel sa sprísni ochrana zemepisných označení výrobkov používaných ako prísady v spracovaných výrobkoch i výrobkov so zemepisným označením predávaných na internete. Nové nariadenie okrem toho bude chrániť zemepisné označenia v doménových menách. Členské štáty preto budú povinné na svojom území zablokovať doménové mená, ktoré by mohli porušovať ochranu zemepisných označení,
  • zabezpečí uznanie udržateľných postupov: výrobcovia budú môcť pri cenotvorbe zohľadniť svoje praktické úsilie o environmentálnu, hospodársku alebo spoločenskú udržateľnosť vrátane snahy o dobré životné podmienky zvierat. Znenie, na ktorom sa spoluzákonodarcovia dohodli, obsahuje nevyčerpávajúci zoznam udržateľných postupov, ktorý má slúžiť ako motivácia pre výrobcov. Výsledkom bude lepšia ochrana prírodných zdrojov a vidieckych hospodárstiev, zachovanie miestnych odrôd rastlín a zvieracích plemien, ochrana krajiny v oblasti výroby a zlepšenie životných podmienok zvierat. Združenie výrobcov sa môže rozhodnúť stanoviť niektoré udržateľné postupy ako povinné. V takom prípade by túto skutočnosť malo uviesť v špecifikácii daného výrobku. Okrem toho môžu výrobcovia dobrovoľne vypracovať správu o udržateľnosti, ktorú Komisia uverejní,
  • posilní postavenie združení výrobcov: podľa nových pravidiel sa zavedie dobrovoľný systém uznaných výrobcov výrobkov so zemepisným označením, ktorý vytvorí členský štát. V snahe zvýšiť atraktívnosť systému budú takéto združenia mať právomoc riadiť svoje zemepisné označenia, presadzovať ich uplatňovanie a ďalej ich rozvíjať, aby posilnili ich postavenie v hodnotovom reťazci.

Presadzovanie uplatňovania zemepisných označení zostáva zodpovednosťou členských štátov. Zahŕňa to kontrolu správnosti používania zaregistrovaných pojmov a boj proti podvodom pri výrobe, predaji a používaní výrobkov so zemepisným označením. Komisia zostáva zodpovedná za registráciu, zmenu a zrušenie registrácií.  Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia všetci spoluzákonodarcovia formálne schváliť.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_23_5242