Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

06-04-2022
Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Pesticídy sa stali nevyhnutnou súčasťou ochrany rastlín proti škodlivým organizmom. Bez ich použitia si mnohí poľnohospodársky prvovýrobcovia nedokážu predstaviť život pestovaných rastlín. Na strane druhej pesticídy prinajmenšom negatívne ovplyvňujú životy necieľových živých organizmov, vrátane človeka. Pesticídy totiž obsahujú látky, ktoré môžeme považovať za tzv. polutanty, teda látky majúce v určitých koncentráciách a pri určitej dobe pôsobenia škodlivý vplyv na živé organizmy. Nebezpečenstvo pesticídov častokrát umocňuje i neodborná manipulácia a neracionálne využívanie. Okrem priameho negatívneho vplyvu účinných látok niektorých syntetických pesticídov na zdravie, spôsobuje nadmerné alebo nesprávne používanie pesticídov vývoj rezistentných populácií škodlivých organizmov (chorôb, škodcov, burín) a znečisťovanie všetkých zložiek životného prostredia (pôdy, vody, vzduchu). V tomto smere neopomenutá nesmie ostať i biodiverzita, predovšetkým znižovanie rozmanitosti a početnosti prirodzených hmyzích predátorov a opeľovačov.

Základné látky sú prvotne určené pre použitie nesúvisiace s ochranou rastlín, no plnia funkciu aj ako insekticíd, fungicíd, herbicíd alebo priama podpora zdravotného stavu rastlín a teda majú svoj význam aj v  oblasti ochrany rastlín. Ich využívanie je nateraz skôr ojedinelé a to aj napriek dĺžke obdobia, ktoré uplynulo od prvej registrácie v roku 2014. Základné tvoria samostatnú kategóriu popri bežných pesticídoch či pomocných látok, a sú jednotlivo schvaľované na európskej úrovni. Z tohto hľadiska sú teda pre rastliny účinné a bezpečné.

Rozsah použitia základných látok je pomerne široký, s ohľadom na ich počet, funkciu ochrany, cieľový škodlivý organizmus i cieľovú skupinu rastlín. Schválené je použitie základných látok hlavne pre vinič, ovocné a okrasné stromy a kry, rôzne druhy zeleniny pestované na poli a tiež v skleníkoch, zemiaky, záhradné kvety a kvety pestované v nádobách, liečivé aromatické rastliny a rastliny na výrobu parfumov, koreniny a tiež sa základné látky využívajú na dezinfekciu náradia a použitých pomôcok.

Použitie základných látok v poľných plodinách nie je tak rozšírené, čo môže súvisieť aj s viacerými odporúčanými aplikačnými dávkami základných látok v krátkych, zvyčajne v troch až štrnásťdňových intervaloch. Základné látky odporúčané pre poľné plodiny majú väčšinou funkciu elicitora s fungicídnym a baktericídnym účinkom, aplikujú sa postrekom a zabezpečujú odolnosť rastlín (obilniny, krmoviny) proti patogénnym hubám a baktériám. Zároveň sa používajú aj na ošetrenie osiva obilnín a repy cukrovej. Ako elicitor s insekticídnym účinkom sa používajú v kukurici cukrovej a kukurici siatej pravej proti vijačke kukuričnej a stonožičke bielej. V strukovinách sa využíva insekticídny účinok základných látok proti voške makovej, akaricídny účinok proti roztočcovi chmeľovom a pri pestovaní sóje sa využíva fungicídny účinok proti múčnatke sójovej.

Podrobné podmienky použitia základných látok v ochrane rastlín sú v slovenskom jazyku dostupné na web-stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/582-zakladne-latky?Itemid=195).

Základné látky sa môžu použiť len v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení o ich schválení a v revíznej správe, kde sú uvedené plodiny a všetky ostatné údaje o použití. Ošetrovanie iných plodín nie je problematické z hľadiska životného prostredia, môže mať však zníženú účinnosť.

Použitie základných látok má opodstatnenie pri ekologickom hospodárení. Ich použitie v ekologickom poľnohospodárstve umožňuje skutočnosť, že základné látky sa stali súčasťou Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.s. 8778/2020-620 (vestník MPRV SR čiastka 12 z 26. júna 2020). V tomto zozname je uvedených 18 základných látok z celkového počtu 23 (Equisetum arvense L. – praslička roľná, fruktóza, chitozán hydrochlorid, lecitíny, ocot, sacharóza, srvátka, hydroxid vápenatý, fosforečnan diamónny, hydrogénuhličitan sodný, Salix spp. kôra – kôra z vŕby, Urtica spp. – druhy rodu pŕhľava, peroxid vodíka, chlorid sodný, cibuľový olej, pivo, prášok z horčičných semien, slnečnicový olej), zvýraznená je ich funkcia proti škodlivým organizmom a rozsah ich použitia.

S cieľom znížiť spotrebu pesticídov môže byť potenciál základných látok využitý aj v integrovanej produkcii (IP) či integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom (IPM). Pre použitie v IPM spĺňajú základné látky viacero atribútov. Elicitory zlepšujú celkový zdravotný stav rastlín a môžu byť teda jedným z preventívnych opatrení, ktoré predstavujú najdôležitejšiu časť IPM. Základné látky ako náhrada pesticídov predstavujú nechemickú metódu regulácie škodlivých organizmov, ktorú je možné uprednostniť pred použitím chemických metód ochrany, pretože poskytuje uspokojivú ochranu.

Od roku 2014 bolo postupne schválených 23 základných látok odporúčaných k ochrane rastlín. V tabuľke je uvedený schválený zoznam základných látok a schválená funkcia ich ochrany.

Tabuľka: Zoznam schválených základných látok používaných pri ochrane rastlín

Tabuľka

Najnovšou schválenou základnou látkou (schválená v roku 2021) je extrakt z cibule Allium cepa L. Extrakt z cibule Allium cepa L. bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/81 z 27. januára 2021 v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie označenej SANTE/10842/2020 – Rev2 zo dňa 22. októbra 2020 sú uvedené vlastnosti a použitie tejto základnej látky.

Extrakt z cibule Allium cepa L. (slovenský názov: cesnak cibuľový, starší názov: cibuľa kuchynská) bol schválený ako základná látka, ktorá je fungicídom. Podporované je použitie extraktu z cibule na reguláciu plesni v zemiakoch, paradajkách a uhorkách.

Cibuľa (Allium cepa L.) je bežnou potravinou. Používaný extrakt z cibule pre účely ochrany rastlín je vodný odvar z cibúľ, ktoré sú potravinovej kvality a preto pri jeho použití sa neočakávajú žiadne obavy o zdravie ľudí. Odvar sa pripravuje z 500 g nasekaných cibúľ cesnaku cibuľového, ktoré sa varia desať minút v desiatich litroch horúcej vody a nechajú sa štvrť hodiny lúhovať. Následne sa zmes prefiltruje pomocou kovového sitka. Extrakt je potrebné použiť v priebehu 24 hodín po jeho príprave a musí byť konzervovaný za podmienok, ktoré zaručujú zachovanie jeho potravinovej kvality.

Pripravený odvar sa aplikuje štandardným postrekom na list alebo výhonky v období rizika nákazy. Proti alternáriovej škvrnitosti zemiakov (Alternaria porri f. sp. solani) sa odporúča realizovať 3 až 5 postrekov v sedemdňových intervaloch v rastových fázach BBCH 21 (prvý bazálny bočný výhonok viditeľný, väčší než 5 cm) až BBCH 85 (plody v prvom plodenstve okrovej alebo hnedastej farby). Celková odporúčaná dávka pri každej aplikácii je 6 až 10 litrov účinných látok na hektár, čo zodpovedá 0,3 až 0,5 kg cibule na hektár.

Obr. 1

Obr. 1: Postrek extraktom z cibule Allium cepa L. je schválený pre ochranu zemiakov
(foto Ing. Danilovič, PhD.)

Proti hubovým chorobám ako pleseň zemiakov (Phytophthora infestans) v porastoch rajčiaka jedlého a pleseň sivá (Botrytis cinerea) v porastoch uhorky siatej pestovaných vonku, na poli alebo v skleníkoch sa odporúča realizovať 3 až 5 postrekov v rastových fázach BBCH 21 (rajčiak – prvý primárny apikálny bočný výhonok viditeľný, uhorka – prvý primárny bočný výhonok viditeľný) až BBCH 75 (rajčiak – piaty   plod dosiahol typickú veľkosť a tvar, uhorka – piaty plod na hlavnej stonke dosiahol typickú veľkosť a tvar). Postreky sa realizujú pri rajčiakoch v troj až štvordňových a pri uhorkách v sedemdňových intervaloch s celkovou odporúčanou dávkou pre každú aplikáciu 15 litrov účinných látok na hektár, čo zodpovedá 0,75 kg cibule na hektár.

Obr. 2

Obr. 2: Postrek extraktom z cibule Allium cepa L. je schválený pre ochranu rajčiakov
(foto Ing. Danilovič, PhD.)

Množstvo cibúľ použitých na prípravu extraktu je 300 až 750 g na ošetrenie hektára a pri 3 až 5 aplikáciách 0,9 až 3,75 kg cibúľ cesnaku cibuľového. Množstvo aplikovanej cibule je značne nižšie ako úroda zrelej cibule na priemernom poli. Vzhľadom na druh účinnej látky a relatívne nízke aplikačné dávky sa očakáva, že environmentálna expozícia bude oveľa nižšia kvôli použitiu látky ako kvôli pestovaniu cibúľ (cesnaku cibuľového). Z toho dôvodu sa neočakáva žiadne riziko pre pôdu, povrchové a podzemné vody. Možno tiež predpokladať, že pre necieľové organizmy nie je neprijateľné riziko z plánovaného použitia extraktu z cibule ako základnej látky.

Podrobná charakteristika základnej látky cibule a odporúčané použitie ako náhrady fungicídov je dostupné na webovej stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Základné látky predstavujú jednu z možností uplatňovania udržateľných prístupov v ochrane rastlín proti škodlivým organizmom. Ich použitie má svoje opodstatnenie, nielen v ekologickom poľnohospodárstve, ale i medzi ostatnými profesionálnymi či neprofesionálnymi užívateľmi prípravkov na reguláciu škodcov.

Uplatnením udržateľných princípov pri výbere prípravkov v ochrane rastlín proti škodlivým organizmom sa základné látky pričlenili k pomocným látkam, biologickým prípravkom, či prípravkom na báze nízko rizikových účinných látok, ktorých používanie je zdravšou voľbou pre pôdu, vodu a človeka.

Poďakovanie:

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia úlohy odbornej pomoci „Využitie základných látok v ochrane rastlín“ financovanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.