Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Aplikačné zariadenia sú jedným z rozhodujúcich faktorov správnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín

19-07-2021
Ing. Jozef Kotleba | [email protected]
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

Jedným z rozhodujúcich faktorov pri ochrane rastlín sú aplikačné zariadenia, ktoré po technickej stránke v posledných desaťročiach zaznamenali obrovský pokrok. Aplikačné zariadenia sa významnou mierou podieľajú na intenzifikácii poľnohospodárskej výroby. Ich správne nastavenie zásadným spôsobom znižuje zaťaženie životného prostredia prípravkami na ochranu rastlín, a zároveň znižuje vynaložené finančné prostriedky za použité, vystriekané prípravky. Nebolo tak tomu vždy. Treba poznamenať, že v osemdesiatich rokoch minulého storočia si začali viaceré štátne autority v západoeurópskych krajinách, hlavne v Nemecku, postupne uvedomovať potrebu legislatívne uzákoniť povinnosť kontroly aplikačných zariadení, s ktorou je neodmysliteľne spojená aj ich evidencia.

Obr.

Nedávna história

Z pozície hlavného rastlinolekára MP SR, som sa v roku 1993 zúčastnil odborného pracovného seminára v Nemecku, organizovaného vtedajším Spolkovým biologickým ústavom pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo so sídlom v Braunschweigu (BBA –  Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft), zameraného na používanie  aplikačnej techniky v poľnohospodárstve, vrátane požiadaviek na jej kontrolu. Praktickým výstupom tejto účasti bolo, že v prvom zákone „O rastlinolekárskej starostlivosti“ v ére samostatnej Slovenskej republiky (NR SR č. 285/1995 Z. z.) bola legislatívne upravená pravidelná kontrola aplikačnej techniky na Slovensku, a to najmenej raz za dva roky. Takto upravená legislatívna požiadavka bola zavedená až zákonom NR SR č. 471/2001 Z. z. z 18.10.2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 285/1995 Z. z. Následne vtedajšie MP SR (Výnos MP SR č. 3322/1/2001-100 a pripojeným Oznámením z 21.1.2002) autorizovalo TSÚP Rovinka k zabezpečeniu výkonu kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín v SR. V priebehu roku 2002 TSÚP Rovinka osvedčil celkom 15 kontrolných staníc - externých podnikateľských subjektov, ktoré splnili stanovené personálne, priestorové, technologické a logistické podmienky. Hlavne technológia merania a prístrojového vybavenia kontrolných staníc v tom čase spĺňala vysoký európsky štandard. Praktické zavedenie výkonu kontrol aplikačných zariadení - mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín v SR treba datovať od 1.1.2003. Zároveň je potrebné spomenúť, že pri zavádzaní systému povinnej kontroly aplikačných zariadení na Slovensku s MP SR a TSÚP Rovinka spolupracovali hlavne Odbor mechanizácie Státní rostlinolékařské správy so sídlom v Brne a  Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP Bratislava. Znamená to, že systém povinnej kontroly bol prevzatý z Nemecka a radil Slovensko k jednej z mála krajín spolu s Českou republikou, ktoré si uvedomovali, že iba pravidelne kontrolované aplikačné zariadenia, sú jedným z rozhodujúcich faktorov správnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Z horeuvedeného jasne vyplýva, že povinná kontrola postrekovačov - aplikačných zariadení bola na Slovensku právne zakotvená a systematicky vykonávaná podstatne skôr, ako zavedenie povinnej kontroly vyplývajúcej zo Smernice EP a Rady 2009/128/ES pre dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov, ktorá bola transponovaná do legislatívy SR až v roku 2011, a to prostredníctvom zákona NR SR č. 405/2011 Z. z.

Ktoré kategórie aplikačnej techniky spadali pod zavedený systém povinnej kontroly na Slovensku

Treba poznamenať, že systém kontroly aplikačnej techniky sa dotýkal nasledovných kategórií aplikačnej techniky:

  • Poľné plošné postrekovače a sadové postrekovače (rosiče), používané v ovocinárstve a vinohradníctve (od 1.1.2003 zákon NR SR č. 471/2001 Z. z. a Výnos MP SR č. 3322/1/2001-100);
  • Letecké aplikačné zariadenia a moričky osív a sadiva (od 1.7.2005 zákon NR SR č. 193/2005 Z. z.).

Poznámka: Neskôr pribudla kategória pre aplikačné zariadenia pripevnené na vlak a aplikačné zariadenia pripevnené na sejacie a sadiace stroje  (Smernica EP a Rady 2009/128/ES, Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. a Vyhláška MPRV SR č. 489/2011 Z. z).

Nastavenie dvojročného intervalu kontroly

Pri konzultáciách s domácimi, ale taktiež s nemeckými a českými odborníkmi, dvojročný interval kontroly bol stanovený na základe praktických skúseností, meraní a taktiež analýz. Tie jednoznačne preukázali, že dvojročný interval je správny, keďže postrekovače sú na Slovensku najviac zaťažené stroje v poľnohospodárstve/ha  a životnosť dýz pri záťaži, akú majú u nás, to iba potvrdzuje. Potvrdzovali to aj skúsenosti z Čiech a z tých spolkových krajín Nemecka, ktoré sa nachádzali na území bývalej „NDR“. Treba zdôrazniť, že dvojročný interval povinnej kontroly trval až do 26.11.2011.

Tab. 1

Graf 1

Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z.

V roku 2011 prebiehala príprava nového zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, keďže bola prijatá nová Smernica EP a Rady, ktorú bolo potrebné transponovať do legislatívy SR. Žiaľ pri príprave zákona NR SR č. 405/2011 Z. z., po zásahu poľnohospodárskej samosprávy, niektorých poslancov NR SR a politikov, bol pôvodný dvojročný interval kontroly nahradený päťročným intervalom. Dôvod bol „Úspora finančných prostriedkov pre poľnohospodárov“. Pričom sa vie, že priemerné ročné náklady na kontrolu napr. 18 m postrekovača predstavovali v danom období cca 115,- EUR, čo zhruba zodpovedalo priemerným ročným nákladom na obstaranie prípravkov pre ošetrenie 0,75 ha plodín. Čo k tomu dodať? Smiešna a kontraproduktívna úspora!  Tento interval trval od 26.11.2011 až do 31.12.2019. Od 1.1.2020 je v súlade so Smernicou EP a Rady 2009/128/ES zavedený trojročný interval kontroly platný pre všetky členské krajiny EÚ, pričom pre novoobstarané stroje ostal v platnosti päťročný interval kontrol aplikačných zariadení.

Čo spôsobil päťročný interval

Aby sme nezahmlievali, od roku 2012 s dvojročným oneskorením došlo k prudkému poklesu počtu aplikačných zariadení predložených majiteľmi ku kontrolám.

Graf 2

Päťročný, teda nový interval povinnej kontroly spôsobil rozklad nastaveného pôvodného dvojročného systému pravidelnej kontroly aplikačnej techniky na Slovensku. Totižto pokles počtu kontrolovaných aplikačných zariadení nenastal iba z dôvodu predĺženia časového intervalu z dvoch rokov na päť rokov, ale aj z toho dôvodu, že niektoré nové aplikačné zariadenia, ktoré si v danom období poľnohospodári kúpili, sa v slovenských pomeroch prakticky nikdy nedostavili na kontrolu, pretože ich intenzívne používanie spôsobilo odpísanie aplikačného zariadenia, v kratšom časovom intervale ako päť rokov. Tieto veci potvrdzuje aj priložená štatistika.

Autorizované kontrolné stanice

Neuvážená zmena intervalu kontroly aplikačných zariadení na Slovensku spôsobila finančné straty autorizovaným kontrolným staniciam - súkromným spoločnostiam, keďže mnohé z nich si na túto aktivitu požičali nemalé finančné prostriedky s tým, že sa im spätne vrátia v určitom časovom horizonte.

Vo veľmi blízkej budúcnosti bude čakať na kontrolné stanice ďalší problém. O dva roky bude dvadsať rokov od spustenia projektu autorizovaných - súkromných kontrolných staníc, ktoré disponujú elektronickými meracími zariadeniami. Tieto zariadenia sú technicky a morálne opotrebené a bude potrebné ich vymeniť vo všetkých staniciach naraz. Áno, síce sa hovorí, že podnikanie má určité riziká, avšak spôsob, akým sa dostali autorizované kontrolné stanice do problémov zo strany štátu, je prinajmenšom neetické. Žiaľ, nikoho to nezaujímalo a zdá sa, že ani nezaujíma.

Ako možno charakterizovať súčasný stav kontroly aplikačnej techniky na Slovensku

Ak si dáme do súvisu existujúce údaje, okrem tých, ktoré som uviedol hore vyššie, tak zistíme alarmujúcu situáciu. Ak v automobilovej doprave existuje presný register/evidencia áut, ktoré sú v obehu, tak k takejto evidencii počtu používaných aplikačných zariadení v poľnohospodárstve sa nielen že nedopátrame, ale ani neexistuje, pričom by presná evidencia mala byť. Dôvody sú nasledovné.

  1. Neexistuje cenzus skutočného stavu v počtoch a v jednotlivých kategóriách týchto aplikačných zariadení.
    Opýtate sa prečo? Odpoveď je jednoduchá. Nie je v platnosti žiadny právny predpis, ktorý by prikazoval poľnohospodárom nahlasovať počty a druhy aplikačných zariadení do centrálneho registra.
  2. Existuje iba neúplná evidencia nových predaných strojov v danom roku, ktoré majú  zo zákona pridelené „Osvedčenie o evidencii“ a EČV. V tomto prípade ide len o samojazdné postrekovače. Túto evidenciu vedie  podľa zákona NR SR č. 106/2018 Z. z. MV SR a Agrion - Združenie dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR, pričom táto evidencia je neverejná. Nákup ostatných aplikačných zariadení, ktoré majú pridelený „Technický preukaz“ a nemajú EČV neeviduje nikto.

Ako je možné?

Dávam si otázku, ako je to možné, že kontrola a evidencia aplikačných zariadení sú v stave ako som popísal. Odpoveď je jednoduchá. Systém evidencie aplikačných zariadení je zle nastavený. Aj keď ÚKSÚP – TSÚP Rovinka plní požiadavky na zabezpečenie výkonu kontrol a evidencie aplikačnej techniky vyplývajúce zo zákona NR SR č. 405/2011 Z. z., nie je to žiadna štatistika a ani cenzus nových strojov. Ide iba o evidovanie typov aplikačných zariadení, ktoré predajcovia zamýšľajú uviesť na trh SR. A to na základe prejavenej žiadosti predajcu.     

Ďalšie dôvody prečo je to tak

V minulosti na súčasnom MPRV SR bol referát, ktorý mal v náplni práce mechanizačnú techniku - aplikačné zariadenia. Úlohou tohto referátu bolo okrem iného sledovať vývoj mechanizačnej techniky-aplikačných zariadení, a podieľať sa spolu s ďalšími inštitúciami rezortu na legislatívnom ošetrení tejto problematiky. Zároveň existovala v minulosti prepojenosť medzi tzv. Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym, SKTC 106 so sídlom v Rovinke a Ústredným kontrolným skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Napriek tomu, že v súčasnosti je pôvodný Technický a skúšobný ústav pôdohospodárskym, SKTC 106 súčasťou ÚKSÚPu, neexistujú dostupné informácie, koľko bolo udelených pokút fytoinšpektorom pri preverovaní dokladov o vykonaní kontroly aplikačných zariadení. Určite pokuta je posledná represívna voľba, avšak ak nemáme žiadny seriózny kontrolný mechanizmus na nápravu, ale máme ho iba preto, aby bol na papieri, tak je to veľmi málo.  

Aké je riešenie

I keď niektorí nebudú a nemusia s mojimi názormi a postrehmi súhlasiť, čo samozrejme rešpektujem, odporúčal by som sa zamerať na nasledovné:

  1. Vytvoriť referát na MPRV SR zameraný na aplikačné zariadenia - mechanizačné prostriedky s cieľom zavádzania precízneho poľnohospodárstva do praxe;
  2. Jednoznačne posilniť mobilný referát aplikačnej techniky na ÚKSÚPe so zameraním nielen na kontrolu a evidenciu dokladov aplikačnej techniky, ale vykonávať terénne kontroly aplikačných zariadení počas ich používania;
  3. Vykonať cenzus aplikačných zariadení – postrekovačov, vrátane ich vekovej štruktúry; 
  4. Uplatňovať sankcie voči držiteľom aplikačných zariadení nedodržujúcim súčasný trojročný interval povinnej kontroly.