Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odvetvie cukru v EÚ preukázalo od ukončenia systému kvót celkovo uspokojivú odolnosť

08-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila „Štúdiu o adaptačných stratégiách dodávateľského reťazca cukru po ukončení kvót na cukor“.

Podľa nej hospodársky rok 2017/18, ktorý nasledoval po skončení systému kvót na cukor, znamenal nadpriemerné výnosy a expanzívne stratégie niektorých výrobcov cukru v EÚ, čo viedlo k mimoriadne vysokej produkcii cukru. Tento pretlak sa stretol s výrazným poklesom cien cukru na medzinárodnom trhu, čo vyvolalo štvorročné obdobie nízkych cien cukru na trhu EÚ. Celkovo účastníci dodávateľského reťazca cukru v EÚ zaznamenali významný pokles ziskovosti, pričom ekonomická životaschopnosť tohto odvetvia bola vážne ohrozená. Napriek tomu sa sektoru ako celku podarilo zvládnuť ťažké obdobie, čo naznačuje celkovo uspokojivú odolnosť s určitými rozdielmi na národnej úrovni. Úprava výroby cukru smerom nadol a mierny nárast cien v posledných rokoch naznačujú, že trh s cukrom v EÚ sa nachádza v procese hľadania novej rovnováhy.

Štúdia analyzovala rôzne faktory, ktoré prispievajú k odolnosti tohto odvetvia. Spomedzi nich bola pri určovaní celkovej odolnosti rozhodujúca konkurencieschopnosť v oblasti nákladov vo fázach poľnohospodárskej produkcie a spracovania. Zmluvné dojednania sú celkovo prospešné z hľadiska plánovania, zabezpečujú stabilitu a predvídateľnosť a posilňujú ekonomickú životaschopnosť aktérov. Kombinovaný vplyv veľkosti a diverzifikácie producentov cukru je účinný aj pri vyrovnávaní výkyvov v ziskovosti, čím sa posilňuje ich odolnosť.

Naproti tomu extrémne heterogénne úrovne produktivity pri pestovaní cukrovej repy v členských štátoch (niektoré majú napríklad veľmi nízke výnosy cukrovej repy) v kombinácii s nevýhodami ovplyvňujúcimi fázu spracovania, ako je krátke trvanie spracovateľských kampaní, sú štrukturálne znaky, ktoré najviac ovplyvňujú odolnosť sektora.

Pokiaľ ide o nástroje riadenia rizík a adaptačné stratégie, štúdia potvrdila účinnosť špecifických poľnohospodárskych postupov a poistenia plodín pre pestovateľov cukrovej repy, zatiaľ čo rezervné fondy a zvýšené využívanie hedgingových techník pomohli výrobcom cukru a medzinárodným obchodníkom s cukrom vyrovnať sa s odchýlkami v obrate/ziskovosti a pri riešení kolísania cien.

Štúdia dospela k záveru, že ukončenie systému kvót EÚ na cukor v kombinácii so zrušením minimálnej ceny cukrovej repy malo iba nepriame účinky na ekonomickú životaschopnosť dodávateľského reťazca cukru v EÚ. Aj keď nepriamo, prispelo to k zníženiu marží a ziskovosti pre pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru. Táto situácia sa však vďaka nedávnemu pozitívnemu vývoju v sektore zlepšuje.

Zistilo sa, že obchodná politika EÚ nemá žiadny vplyv na ekonomickú životaschopnosť subjektov EÚ v oblasti cukru, pričom rozhodujúcu úlohu pri riešení vonkajších otrasov zohrávajú mechanizmy regulácie dovozu stanovené v legislatíve EÚ. Pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku, v štúdii sa uvádza, že dobrovoľná viazaná podpora cukrovej repy účinne prispela k zabezpečeniu ziskovosti pestovania cukrovej repy v 11 členských štátoch, v ktorých bola poskytnutá. Zistilo sa, že oddelené priame platby zohrávajú dôležitú úlohu pri stabilizácii príjmov pestovateľov cukrovej repy, čím sa zvyšuje odolnosť odvetvia.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-sugar-sector-has-shown-satisfactory-overall-resilience-end-quotas-2022-jan-31_en