Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci

03-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Členské štáty museli do 1. mája 2021 transponovať pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky do vnútroštátneho práva. Smernica prijatá 17. apríla 2019 zaisťuje ochranu 100% európskych poľnohospodárov, ako aj malých a stredných dodávateľov pred nekalými obchodnými praktikami zo strany väčších odberateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Vzťahuje sa na poľnohospodárske a potravinárske výrobky, s ktorými sa obchoduje v dodávateľskom reťazci, a na úrovni EÚ po prvýkrát zakazuje 16 nekalých obchodných praktík, ktoré jednostranne uplatňuje jeden obchodný partner voči druhému.

Poľnohospodári a malí a strední dodávatelia a ich organizácie budú mať možnosť podať sťažnosť na tieto praktiky zo strany nákupcov. Členské štáty by mali ustanoviť určené vnútroštátne orgány, ktoré budú vybavovať sťažnosti. Podľa týchto pravidiel je dôvernosť informácií chránená, aby sa zabránilo odvetným opatreniam zo strany kupujúcich.

Medzi zakázané nekalé obchodné praktiky patria, okrem iného, oneskorené platby a zrušenie objednávok na poslednú chvíľu pre potravinové výrobky podliehajúce skaze; jednostranné alebo spätné zmeny zmlúv; prinútenie dodávateľa zaplatiť za zbytočné výrobky a odmietnutie písomných zmlúv.

Iné praktiky budú povolené, iba ak budú na základe jasnej a jednoznačnej predbežnej dohody medzi stranami: nákupca vracajúci nepredané potravinové výrobky dodávateľovi; nákupca účtujúci dodávateľskú platbu na zabezpečenie alebo udržanie dohody o dodávke potravinárskych výrobkov; dodávateľ platiaci za propagačnú, reklamnú alebo marketingovú kampaň kupujúceho.

Pravidlá poskytujú minimálnu harmonizáciu v oblasti nekalých obchodných praktík vo všetkých členských štátoch, pričom členské štáty si ponechávajú právo ísť nad rámec minimálnych štandardov stanovených v smernici.

Komisia bude s členskými štátmi aktívne sledovať transpozíciu smernice. Do novembra 2021 predloží prvú správu o transpozícii a vykonávaní smernice.

V roku 2025 predloží Komisia hodnotenie účinnosti smernice. Toto hodnotenie bude vychádzať z výročných správ členských štátov a výsledkov prieskumov Komisie v rámci zainteresovaných strán v oblasti stavu nekalých obchodných praktík v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/fairness-food-supply-chain-member-states-apply-eu-rules-banning-unfair-trading-practices-national-level-2021-apr-30_en