Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Zvýšená podpora poľnohospodárov EÚ postihnutých krízou COVID-19: Rada prijíma výnimočné opatrenia

25-06-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Rada prijala nariadenie, ktoré umožňuje členským štátom ako výnimočné opatrenie vyplatiť až 7 000 EUR poľnohospodárom a až 50 000 EUR malým a stredným podnikom (MSP) pôsobiacim v oblasti spracovania, marketingu alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov alebo bavlny, okrem produktov rybolovu. Cieľom je využiť dostupné finančné prostriedky v rámci existujúcich programov rozvoja vidieka na podporu poľnohospodárov a MSP, ktoré sú najviac postihnuté krízou COVID-19, a na riešenie problémov s likviditou a peňažnými tokmi vyplývajúcimi zo zatvorenia obchodov, trhov a reštaurácií.

Nariadenie umožňuje členským štátom identifikovať príjemcov a upraviť výšku platieb definovaním objektívnych a nediskriminačných podmienok oprávnenosti a prípadne výberových kritérií.

V prípade poľnohospodárov môžu tieto kritériá zahŕňať:

  • výrobné sektory
  • typ hospodárenia
  • štruktúry fariem
  • typ marketingu výrobkov
  • počet sezónnych pracovníkov

V prípade MSP môžu tieto kritériá zahŕňať:

  • sektory
  • typy aktivít
  • typ regiónov

Podpora by sa mala obmedziť na maximálne 2% z celkového príspevku na programy rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Platby sa majú uskutočniť do 30. júna 2021 na základe žiadostí o podporu schválených do 31. decembra 2020.

Prijaté nariadenie mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Komisia prijala svoj návrh 30. apríla 2020. Európsky parlament hlasoval za pozmeňujúce a doplňujúce nariadenie 19. júna 2020. Po prijatí Radou bude nariadenie uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť dňa v ten istý deň.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/