Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Dusíkaté hnojenie po zbere obilnín

14-11-2016
ÚKSÚP v Bratislave

Vplyv koncentrácie obilnín na zaburinenosť

14-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Charakteristika bielkovinového komplexu zrnín z hľadiska posúdenia výživnej kvality

06-04-2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(zdroj: Naše pole 1/2016, str. 30-31; Naše pole 2/2016, str. 36-38)

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

26-11-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre

Naplňovanie šľachtiteľských cieľov – obilniny

27-05-2015
1NPPC-VÚRV, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša; 2NPPC-VÚRV Piešťany

Porovnanie ekonomiky pestovania ozimnej pšenice v rokoch 2012 a 2013

12-06-2014
Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

Klimatické prvky a kontaminácia pšenice fuzáriovým mykotoxínom

12-02-2014

Vplyv morforegulátora na úrodu a modelovanie porastu najpestovanejších odrôd ovsa siateho v SR

03-10-2013

Optimalizácia agrotechniky ovsa

03-10-2013

Vplyv hnojenia a odrody na produkčnú schopnosť pšenice letnej f. ozimná pri monokultúrnom pestovaní

03-10-2013