Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 10/2019

02-04-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Regenerácia a regulácia ozimných obilnín

Po prvom prihnojovaní obilnín nasledujú ďalšie operácie na podporu rastu a rozvoja porastov zamerané na regeneráciu a stimuláciu. Uvediem iba tie prípravky., ktoré je možné aplikovať v štádiu odnožovania, prípadne na jeho konci.

Retacel Extra R 68 s účinnou látkou chlormequat patrí medzi kvartérne amónné soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu. V pšenici ozimnej využite skorú jarnú aplikáciu na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod 300 na m2 vo všetkých výrobných oblastiach na začiatku odnožovania na zahustenie porastu pri objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25. V raži aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) na zahustenie porastu. Na vyrovnanie odnoží ozimného jačmeňa aplikujte skoro na jar  po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21 – 25) , pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na m2 a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na m2. Platí zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania ošetreného ozimného jačmeňa.

Stabilan s rovnakou účinnou látkou chlormequat je prijímaný listovou plochou. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje tvorbu odnoží. Mechanizmus účinku chlormequat-chloridu spočíva v tom, že brzdí biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa zoslabuje nadvláda vrcholu rastliny nad postrannými základmi. V závislosti od toho, v ktorej rastovej fáze sa aplikuje, dochádza k podporeniu rozvetvovania – odnožovania, alebo k skracovaniu predlžovacieho rastu internódií. V pšenici ozimnej proti poliehaniu aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do začiatku predlžovania BBCH 14-30.

Atonik a Asahi SL sú stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku Atonik sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v  bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššia kvalita plodov. Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody. Pri pšenici na stimuláciu úrody je 1. aplikácia v štádiu odnožovania (BBCH 21-29) a 2. aplikácia v štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania. Interval medzi aplikáciami je 10 dní.

Stiff NT je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu určený na  zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla obilnín. Účinná látka trinexapac-ethyl patrí do skupiny cyclohexandionov. Je prijímaný zelenými časťami rastliny a následne hydrolyzovaný na aktívny derivát translokovaný do meristematických pletív. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej čo vedie k redukcii dĺžky internódií po aplikácii, čím sa zvyšuje odolnosť proti poliehaniu. Prípravok aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý (BBCH 29 – 39).

Rastový regulátor Medax Max vo forme vodorozpustných granúl na obmedzenie poliehania pšenice, jačmeňa, raže, a tritikale. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že obe účinné látky, prohexadione-calcium a trinexepac-ethyl, blokujú biosyntézu giberelínov - rastlinných hormónov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek, predlžovacom raste, a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny. Prípravok aplikujte od konca odnožovania až do štádia zástavnicového listu (BBCH 29-39) najviac jedenkrát za sezónu. Nepoužívajte v poškodených, oslabených porastoch, či za stresových podmienok.