Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2019

15-02-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Morenie osiva jarných olejnín a ochrana proti ohryzu zverou

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. Ocenili by sme aj morenie osiva jarných olejnín proti živočíšnym škodcom skočkám a strapkám, čo však pri súčasnej registrácii prípravkov nie je možné.

Repka jarná

Padanie klíčiacich rastlín vyvolávajú huby ktoré prežívajú v pôde Alternaria, Fusarium, Pythium a Rizoctonia, na rastlinných zvyškoch Phoma, Peronospora, Botrytis a Albugo candida. Morenie proti posledným trom uvedeným chorobám nie je možné, rovnako ako proti bielej hnilobe Sclerotinii sclerotiorum, ktorá síce prežíva v pôde, ale morenie je núčinné. Najúčinnejším spôsobom likvidácie sklerócií v pôde je aplikácia biopreparátu CONTANS WG s obsahom spór huby Coniothirium minitans pred sejbou s následným zapravením do pôdy. Na morenie osiva proti pôdnym hubám a hubám prenosným osivom nie je v repke povolené žiadne moridlo.

Zo škodcov, ktorí sa dajú riešiť morením, najviac ohrozuje repku skočka kapustová, skočka repková, krytonos kapustový, krytonos čierny a siatica oziminová. Proti týmto škodcom nie sú v repke jarnej autorizované žiadne moridlá.

CONTANS WG je postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl s fungicídnou účinnosťou na ozdravenie pôdy od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp. Účinnou látkou sú spóry huby  Coniothirium minitans, ktoré po aplikácii a zapravení do pôdy infikujú a parazitujú na prítomných skleróciách húb Sclerotinia spp. a pomerne rýchlo ich rozkladajú. K parazitácii dochádza vo vrchnej prevzdušnenej vrstve pôdy cca do 10 cm pri teplotách od 1°C (optimálna teplota je 12-25°C) a už pri teplote 5°C sú sklerócie patogéna plne infikované s Coniothyrium minitans. Pri zamrznutí pôdy Coniothyrium minitans pozastavuje svoj rast, ale nedochádza k jej odumretiu. Po zvýšení teploty začína huba opäť parazitovať sklerócie. Prípravok je možné aplikovať na jeseň i v jarných mesiacoch pri spracovaní pôdy. Optimálne pH pôdy je medzi 4,5-8,0. Dávka vody pre poľné plodiny je 300-500 l/ha. Vhodné je dodržať požiadavku aspoň 2 mesačného predstihu aplikácie pred výsevom citlivej plodiny. Suspenziu spór Coniothyrium minitans aplikujte do pôdy postrekom (dávka vody : 100-500 l/ha) a na jej zapracovanie do hĺbky 5-10 cm sa osvedčilo použiť diskové brány alebo inú minimalizačnú technológiu.

  • 1 kg pri zapracovaní do 10 cm;
  • 2 kg pri zapracovaní do 20 cm;
  • 4 kg pri frézovaní.

Zo škodcov, ktorí sa dajú riešiť morením, najviac ohrozuje repku skočka kapustová, skočka repková, krytonos kapustový, krytonos čierny a siatica oziminová. Proti týmto škodcom nie sú v repke jarnej autorizované žiadne moridlá.

Slnečnica ročná

Na ochranu vzchádzajúcich rastlín slnečnice proti chorobám je povolené moridlo APRON XL 350 ES so systémovo pôsobiacou účinnou látkou metalaxyl-M. Osivom a pozberovými zvyškami slnečnice sú prenášané pleseň sivá Botrytis cinerea, pleseň slnečnice Plasmopara halstedii, fómová škvrnitosť listov a stoniek Phoma macdonaldi a alternáriová škvrnitosť Alternaria alternata. Bielu hnilobu Sclerotinia sclerotiorum obmedzuje aplikácia biopreparátu  CONTANS WG s obsahom spór huby Coniothirium minitans pred sejbou s následným zapravením do pôdy na likvidáciu sklerócií v pôde. Výrobca odporúča čo najskoršiu aplikáciu tak, aby spóry vyklíčili a mali čas parazitovať prítomné sklerócie. Spracovanie pôdy robte len do hĺbky 10 cm, t.j. vrstvy z ktorej klíčia spóry a askospóry neskôr môžu infikovať zelenú rastlinu. Pri tomto spôsobe aplikácie však existuje možnosť myceliárnej infekcie semien/koreňov klíčiacej slnečnice.

Moridlo APRON XL 350 ES s účinnou látkou metalaxyl-M je určené na morenie osiva slnečnice. Metalaxyl – M je systémová účinná látka chrániacia semená rastlín proti chorobám, ktoré spôsobujú huby ako Pythium spp., Perenospora spp. atď. Metalaxyl–M zo skupiny phenylamidov ovplyvňuje syntézu nukleových kyselín. Penetruje do osiva a je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Apron XL 350 ES možno aplikovať v kontinuálnych i bubnových moričkách. Apron XL 350 ES aplikujte so 6 až 9 litrami vody na tonu osiva slnečnice, čo znamená 9-12 litrov moriacej zmesi na tonu osiva slnečnice. Urobte kalibráciu dávkovacieho zariadenia moričky použitím finálnej moriacej kvapaliny.

Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené a od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely. Moridlo Apron XL 350 ES je kompatibilné s polymérnymi prípravkami na obaľovanie osív a tiež s inými formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. Apron XL 350 ES nie je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

SEPIRET FLO je pomocný prípravok s aktívnou zložkou zmesi polymérov (mastencového prášku a chloritanu), ktorý zlepšuje technologické vlastnosti namoreného osiva. Prostredníctvom pomocného prípravku Sepiret Flo sa zlepšuje stekavosť moreného osiva pri morení, prispieva k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na povrchu osiva a optimalizuje ich priľnutie na osive. Prípravok rýchlo schne a zabráni zlepeniu osiva pri morení. Prípravok aplikujte v priebehu morenia osiva v súlade so schválenými technologickými postupmi platnými pre morenie osiva a na úradne schválených moriacich zariadeniach. Dávky prípravku sa môžu líšiť v závislosti od zvolenej kombinácie prípravku

Sepiret Flo s ďalšou účinnou látkou.

PERIDIAM EVOLUTION EV 308 je pasívny pomocný prípravok s účinnou látkou kopolymér vinyl acetát/dibutyl maleát, ktorý zlepšuje technologické vlastnosti namoreného osiva repky a horčice Prispieva k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na vonkajšom povrchu semien a optimalizuje ich priľnutie k osivu. Hladší povrch osiva po aplikácii zlepšuje jeho sypnosť a redukuje možnosť oderu osiva pri transporte a manipulácii. Namorené osivo sa vyznačuje nižšou prašnosťou a zvýšenou farebnosťou osiva. Peridiam Evoution EV 308 je možné použiť výhradne v súlade s návodom na použitie príslušného moridla – prípravku na ochranu rastlín. Peridiam Evoution EV 308 sa mieša s moridlami a vstupuje do moriaceho procesu vo forme tank-mixu.

Mak siaty

Aj táto plodina je napádaná už pri vzchádzaní škodcami a chorobami, ale moridlá  na škodcu krytonosa koreňového a choroby  pleseň makovú a Helmintosporium nie sú už autorizované žiadne.

Ľan siaty

Aj keď je ľan krátko po vzídení napádaný živočíšnymi škodcami strapkami a skočkami, nie je ochrana osiva insekticídmi vyriešená. Morenie je zamerané len na pôvodcov hubového ochorenia spôsobujúcich spálu ľanu z rodu Pythium, AsterocystisOlpidium. Usychanie ľanu spôsobujú huby PhomaAscochyta prenosné osivom. Vysiatím infikovaného osiva klíčne listy žltnú, koreňový krčok a korene ľanu hnednú až celá rastlina odumiera. Na rastlinách, ktoré prežijú sa usychanie stonky prejaví pred kvitnutím a počas kvitnutia. Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu spôsobuje huba Polyspora lini. Je prenosná osivom, ale kvôli tomu, že mycélium patogéna prerastá hlboko do semena je morenie kontaktnými moridlami málo účinné. Nie sú povolené žiadne moridlá.

Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb:  vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou,  správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva.

Ochrana jarných olejnín proti ohryzu zverou

Prípravok TRICO, ktorého účinnou látkou je ovčí tuk, pôsobí ako repelent svojimi aromatickými a chuťovými látkami. Cielená aplikácia prípravku na mladé kultúry zabezpečí nerušený rast bez zníženia úrodových strát plodín. K prírodnému repelentu je pridané farbivo pre značkovanie.

V porastoch repky olejnej, kukurice, sóje a slnečnice aplikujte zriedený prípravok v dávke 15 l/ha v 200-300 l vody/ha od štádia 2 vyvinutých listov až do štádia začiatku kvitnutia (BBCH 12-61). Prípravok aplikujte maximálne 4x počas vegetačného obdobia v intervale 7 – 14 dní.

TRICO treba aplikovať cielene na chránené mladé výhonky. Počas horúcich dní postrekujte ráno a večer (neaplikujte v horúčave). Aby sa vytvorila trvalá vrstva, musí mať TRICO príležitosť zaschnúť. Ak sa dajú očakávať zrážky alebo ak je hmla a postrek nemôže do začiatku dažďa dostatočne uschnúť, prerušte aplikáciu. Použité množstvo vody je závislé od plodiny a jej veľkosti.