Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu

15-04-2019
prof. Dr. Ing. Richard Pospišil | richard.pospisil@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sejba predstavuje v pestovateľskej technológii všetkých poľných plodín veľmi významnú operáciu. Termín a kvalita jej vykonania zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť a kvalitu úrody. Chyby a nedostatky pri zakladaní porastov sejbou sú v podstate ťažko napraviteľné.

V ostatných rokoch sa problematike presnej sejby začína venovať pozornosť pri zakladaní porastov viacerých plodín nielen širokoriadkových. To sa premieta aj do výslednej ekonomiky ich pestovania. V rámci cieleného  plošného rozmiestnenia semien treba dodržať spon (organizáciu) budúceho porastu, ktorý je určený spôsobom sejby. Z tohto dôvodu kladieme stále vyššie požiadavky nielen na rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku, ale aj dodržiavanie hĺbky sejby. Pri presnom výseve sa semená plodín vysievajú do riadkov v pravidelných (cielených) vzdialenostiach, čím sa vylúči potreba práce na mechanickú redukciu počtu vzídených rastlín. Pri presnom výseve sa podstatne znižuje aj potreba osiva na hektár  (približne o 50%).

V záujme zlepšenia kvality presnej sejby sa používa kalibrované, obrusované a obaľované osivo. Sejačky na presný výsev môžu byť vybavené prídavnými zariadeniami ako je aplikátor priemyselných hnojív alebo aplikátor mikrogranulovaných pesticídov.

Na súčasné sejačky sú kladené vysoké požiadavky aj v oblasti vysokých výkonov a kvalite práce. K tomu konštruktérmi vyvinuté nové typy výsevných pätiek, systémy ich plnenia osivom, kontroly sejby, zahlbovania a ukladania osiva do stanovenej hĺbky. Nové technické riešenia umožňujú zakladať porasty na plochách s veľkým množstvom pozberových zvyškov, po medziplodinách i priamo do nepripravenej pôdy. Pri dnešných vysokovýkonných sejačkách so širokým záberom je samozrejmosťou elektronické signalizačné zariadenie sledujúce kvalitu sejby, informujúce o množstve osiva vo výsevnej skrini a ďalších parametroch sejby, ktoré je možné preniesť do počítača a pracovať s nimi počas celej vegetácie.

Ukladanie osiva do riadkov môže byť riešené jednokotúčovými výsevnými pätkami umiestnenými šikmo na smer riadkov. Pri sejbe odsúvajú časť pozberových zvyškov nabok, časť prerezávajú a umiestňujú osivo do pôdy. Musia byť v dobrom technickom stave, aby slamu prerezávali a nezatláčali do ryhy, lebo osivo potom nemá kontakt s pôdou, naberá vlhkosť až po daždi a porast nerovnomerne vschádza!

Pri ďalšom spôsobe sejby sa používajú podrezávacie radličky, ktoré nadvihnú pôdu aj zvyšky a osivo je ukladané pod širokú vrstvu pôdy rozptýlené v pásiku. Pôdu na povrchu po sejbe následne upravia zavlačovače a zatláčacie valčeky.

Tretí spôsobom sejby je vytváranie rýh úzkymi dlátovitými výsevnými pätkami. Základnou podmienkou ich použitia je dokonalé rozptýlenie pozberových zvyškov na pozemku. Po sejbe ostáva povrch pozemku jemne profilovaný (hrebenitý) čo má význam pri protieróznej ochrane územia, ale aj pri zásobovaní klíčencov vodou. Vyvýšené kopčeky pôdy v noci ochladnú a ráno sa na nich vyzráža rosa, ktorú môžu využiť mladé rastlinky na štart vegetácie.

Pri bezorbových systémoch obrábania pôdy nadobúda na význame spolu so sejbou aj zapravenie hnojív do pôdy. Tento systém ukladania tuhých alebo kvapalných hnojív pod osivo oddelené od hnojiva tenkou vrstvičkou pôdy označujeme ako hnojenie pod pätu. Osivo nesmie prísť do kontaktu s hnojivom, až neskôr sa hnojivo podieľa na formovaní koreňového systému plodiny smerom do hĺbky. Hnojíme tak jednoznačne plodinu a nie burinu v medziriadkoch. Pri plodinách pestovaných v širokých medziriadkoch je potrebné chrániť pôdu pre eróziou. Odporúča sa používať jednoznačne pôdoochranné pestovateľské technológie. Zároveň by mali byť pri týchto spôsoboch sejby rešpektované pravidlá  o protieróznej ochrane územia. Sejačka má byť cielene nastavená z hľadiska výsevku, šírky medziriadkov, hĺbky sejby a rovnomernosti vysievania semien. Výsevné pätky musia mať požadovanú ostrosť a musia byť vo vodorovnej rovine a má byť správne nastavený značkovač.

Pri zakladaní širokoriadkových plodín je potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré platia ako pre konvenčné technológie pestovania širokoriadkových plodín, tak aj pre pôdoochranné technológie. Požadované uloženie kvalitného osiva do pôdy spolu s vhodnými pôdnymi a poveternostnými podmienkami vytvára predpoklady vysokej vzchádzavosti a rovnomerne zapojeného porastu. Predpokladom dodržania uvedených podmienok je aj použitie vhodnej obslužnej techniky.

Súčasne so zdokonaľovaním procesov úpravy osív, dochádzalo aj k zmenám v použití výsevnej techniky. V podmienkach praxe sa začínajú presadzovať výsevné ústrojenstvá s pneumatickým výsevným ústrojenstvom a hovoríme o sejbe na konečnú vzdialenosť. V súčasnosti so zvýšením kvality obaľovacieho procesu semien a odstránením niektorých konštrukčných nedostatkov mechanických výsevných ústrojenstiev sa situácia opäť mení v ich prospech. Od výsevných ústrojenstiev požadujeme dodržiavanie rovnomerného oddeľovania jednotlivých semien, čím predchádzame dvojitému vypadnutiu semien alebo nevysiatiu semena. Zároveň požadujeme dodržiavanie vzdialenosti výsevu, aby bol poskytnutý optimálny priestor pre vývoj rastlín.

Z pohľadu zapravenia osiva do pôdy majú na kvalitu sejby vplyv aj jednotlivé pracovné orgány výsevnej jednotky. Výsevné jednotky sú uchytené na pracovnom ráme, ktorý môže byť pevný, alebo pri väčších záberoch delený (lepšie sa prispôsobuje pôdnemu povrchu v priečnom smere na smer sejby). Pri prechode na väčšie zábery 18 a 24 riadkov je potrebné pri agregácii s traktorom zvážiť určité aspekty. Zdvíhacia sila hydrauliky traktora musí byť dva až 2,5 krát väčšia ako je tiaž sejačky. Vysoká hmotnosť sejačky je spojená so zvýšeným utláčaním pôdy a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na potrebu doťaženia prednej nápravy z hľadiska lepšej riaditeľnosti stroja pri preprave. Uchytenie výsevných jednotiek k rámu sejačky je paralelogramové. Takéto uchytenie výsevných jednotiek zabezpečuje výsevnej pätke stály sklon s povrchom pôdy a dodržuje sa hĺbka sejby v celom profile záberu sejačky.

Požadujeme, aby výsevná pätka vytvárala klinovitý V-tvar, ktorý v oblasti dna brázdičky zadrží osivo. Zároveň sa zhutňuje aj dno vytvorenej brázdičky, čím vytvárajú podmienky pre dobré napojenie osiva na podzemné vzlínajúce vrstvy vody v pôde. V tvar je schopná vytvoriť iba neopotrebovaná výsevná pätka. Navyše „ostrá“ výsevná pätka si poradí aj s prípadnými pozberovými zvyškami. Buď ich prereže, alebo odtlačí a osivo padá na pôdu a nie na rastlinnú hmotu. Tým je zabezpečený okamžitý kontakt osiva s pôdnou vlahou, jeho napučiavanie a mobilizácia procesov klíčenia. Naopak opotrebovaná pätka vytvára U-tvar výsevnej brázdičky (s tendenciou dodatočného odvaľovania – kotúľania sa semien v riadku, alebo „vyskočenia“ z brázdičky), ktorý negatívne vplýva na pravidelné vzdialenosti medzi semenami v riadku. Zároveň opotrebovaná výsevná pätka má tendenciu nedodržiavať hĺbku sejby obzvlášť pri vyšších pracovných rýchlostiach (2 m/s) s dopadom na poľnú vzchádzavosť. Zníženie hĺbky sejby o cca 5 mm od požadovanej hodnoty spôsobuje zníženie poľnej vzchádzavosti v rozsahu 8 – 11 %.

Zatlačovacie a zahrňovacie systémy na sejačkách umožňujú nielen zmenu intenzity utláčania pôdy, ktorá má vplyv aj na hĺbku sejby, ale vytvárajú i výsledný najčastejšie „strieškovitý“ profil riadku. Tento profilovaný tvar povrchu je výhodný obzvlášť po vytvorení pôdneho prísušku, kde na vrchole dochádza k praskaniu, a tým následne i ľahšiemu vzchádzaniu rastlín. Pohon výsevných ústrojenstiev je zväčša zabezpečený od oporných kolies sejačky. Určitou inováciou v tejto oblasti je i samostatný elektropohon výsevných jednotiek. Zároveň tento systém umožňuje pomocou elektromagnetickej spojky vypnutie pohonu ktorejkoľvek sekcie, čo sa využíva pri zakladaní koľajových riadkov u organizovaného pohybu strojov po poli. Tieto stroje sú schopné zakladať porast i za asistencie satelitného navádzania GPS.

Poľnohospodárstvo sa rýchlo stáva aj odvetvím špičkových technológií. Pestovateľské technológie sa rýchlo rozvíjajú, a to nielen smerom k zvyšovaniu výrobných kapacít poľnohospodárov, ale aj modernizáciou robotiky a automatizácie.

Mnohé rastliny, ktoré sú určené na potravinárske účely začínajú svoj život vo forme semena na roli. Na viacerých farmách sa stále využíva tradičná metóda sejby semien, t.j. semená sú rozhádzané pomocou rozhadzovača pripojeného k traktoru, ktorý prechádza poľom konštantnou rýchlosťou. Nie je to veľmi efektívny spôsob výsadby kvôli plytvaniu osivom a nerovnomernej sejbe.

Autonómna presná sejba kombinuje robotiku s geomapingom. V prvom štádiu je vytvorená digitálna mapa pomocou autonómnych mobilných robotov o vlastnostiach pôdy (napr. kvalita, hustota, utlačenie a iné). V druhom štádiu nastáva samotná sejba na základe digitálnej mapy, pomocou navádzaných traktorov s navigačným systémom. Súčasne je pripevnená robotická nadstavba na presnú sejbu. Každé osivo má presne určené miesto t.j. presnú vzdialenosť a aj hĺbku. Táto metodika sejby zvyšuje šancu semena na vyklíčenie sa a tvorbu koreňového systém rastliny.

Úrody a kvalita zberaného produktu závisia aj od kvality zakladania porastov jednotlivých plodín, čo sa jednoznačne premieta aj do ekonomických výsledkov jej pestovania. Z tohto dôvodu stále kladieme stále vyššie požiadavky na dodržiavanie základných parametrov kvality sejby. Presnou sejbou pri úzkoriadkových i širokoriadkových plodinách  sa zabezpečuje nielen kompletnosť porastu, ale aj regulácia burín. Kompletne zapojený porast bez vynechávok najlepšie potláča prirodzeným spôsobom buriny. Je tak základom očakávanej výšky produkcie a jej kvality.