Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Postrekovacia technika v ochrane porastov

03-03-2016
Ing. Roman Hašana, PhD. - Ing. Rastislav Bušo, PhD. | hasana@vurv.sk
NPPC - VÚRV Piešťany

Náklady na pesticídy môžu predstavovať až 60 % z celkových nákladov v technológiách pestovania rastlín. Preto nie je pochýb, že v poľnohospodárstve je možné istú časť týchto nákladov šetriť aj voľbou správnej aplikačnej techniky pesticídov, resp. kvapalných priemyselných hnojív.

V súčasnosti sa stretávame s čoraz väčším množstvom prípravkov, ktoré výrobcovia odporúčajú aplikovať počas vegetačného obdobia plodín. Inak tomu nie je ani na poli ochrany, ale aj výživy rastlín.

Každý poľnohospodár vie, že základom úspechu v rámci pestovateľskej technológie rastlín je včasná, rýchla a účinná aplikácia prípravkov na ochranu rastlín. Aj malé omeškanie aplikácie spôsobuje zníženie účinnosti prípravkov a v konečnom dôsledku sa negatívne môže prejaviť znížením úrod, prípadne aj kvality dopestovanej produkcie. Aj z tohto dôvodu sú nároky na využívanú aplikačnú techniku vysoké.

Postrekovacia technika by mala byť schopná zabezpečiť optimálnu aplikáciu prípravkov aj pri vyšších pojazdových rýchlostiach, čo súvisí so včasnosťou zásahu a tiež aj pri menej vhodných poveternostných pomeroch. Tu sa jedná hlavne o zlepšenie kvality aplikácie prípravkov vo veternom počasí, ktoré čoraz častejšie komplikuje a do istej miery aj obmedzuje farmárov z pohľadu včasnosti a kvality požadovaných zásahov. Aplikačná technika by mala zabezpečiť dokonalosť ošetrenia aj menej dostupných častí rastlín, predovšetkým pri zásahoch súvisiacich s ochranou proti škodlivým činiteľom; pri aplikácii hnojív a podporných látok by mala zasa zabezpečovať rovnomerné rozloženie postrekovej látky po listovej ploche, t. j. aj šikmých listových plôch.

Konkurencia v ponuke postrekovacej techniky je čoraz väčšia a preto je dôležité premýšľať ako za nižšie náklady dosiahnuť lepší výsledok. Mnoho firiem sa dnes snaží náklady šetriť a týka sa to aj investícií do techniky (aj postrekovacej), kde sa v mnohých prípadoch vyberá skôr lacnejší variant. Pri postrekovačoch sú uprednosňované skôr lacnejšie, nesené postrekovače pred samohybnými. Z pohľadu ekonomickej efektívnosti je vhodnejšie voliť postrekovače s vyššou kapacitou (aspoň 5 až 8 tisíc litrov), čím sa zníži častá potreba ich napĺňania.

Čo sa týka možnosti rekonštrukcie starších postrekovačov určite má aj táto svoj opodstatnený význam. Snahou je udržiavať stroje vo funkčnom stave, čo je prijateľnejšie ako neustála výmena za nové a nie práve najlacnejšie stroje. Predajom starších strojov samozrejme nie je možné získať veľa financií. Pokiaľ je možnosť je potrebné udržať spoľahlivú funkčnosť postrekovačov čím nevzniká potreba zaobstarávať novú techniku. Zároveň ale nie je dobré kúpu novej postrekovacej techniky príliš odďaľovať, pretože nekvalitne fungujúce staršie postrekovače sú pre farmára prinášajú skôr problémy ako želateľný profit.

Postrekovače delíme na ručné, ťahané, traktorové a samochodné.

Súčasná prax pozná viac spôsobov aplikácie postrekových zmesí. Ide o postrekovanie, rosenie a zahmlievanie. Okrem tohto možno chemické ochranné prostriedky aplikovať aj vo forme morenia, poprašovania a dezinfekcie pôdy.

Postrekovanie je najstarším a doteraz najpoužívanejším spôsobom aplikácie prostriedkov na ochranu a výživu rastlín, pri ktorej  sa aplikuje zmes (postreková tekutina) o veľkostí kvapiek 100 - 700 µm pri spotrebe postrekovej kvapaliny od 200 do 1000 l.ha-1. Pri aplikácii prevláda pri väčšine typov hydraulický princíp rozptylu postrekovej kvapaliny. Pri postrekovaní, ktoré sa najčastejšie využíva v poľných pestovateľských podmienkach treba počítať i s nepriaznivými poveternostnými pomermi, s rôznou intenzitou zahustenia porastu, časovou náročnosťou i výkonom.

Technológia rosenia je charakteristická zníženou spotrebou vody, menšími kvapkami postrekovej tekutiny v kvapkovom spektre 25 až 150 µm s využitím prúdu vzduchu ako nosného alebo disperzného média. Táto technológia podporuje účinnosť zásahu pri znížených aplikačných objemoch postrekových kvapalín.

Zahmlievanie je ďalším stupňom zvyšovania disperzie postrekovej kvapaliny s minimalizáciou aplikovaných objemov. Kvapkové spektrum sa pohybuje okolo 50 µm pri dávkach 1 - 20 l.ha-1. Zahmľovače využívajú najčastejšie termo-mechanické, hydro-pneumatické alebo hydromechanické princípy rozptylu účinné látky do prúdiaceho vzduchu.   

Trysky sú pri postrekovačoch považované za najdôležitejšiu zložku systému.

Kvalita postreku je definovaná ako veľkosť kvapiek vytvorená tryskami a uvádza sa ako stredný priemer dávky. V tejto súvislosti Britská rada pre ochranu rastlín (BCPC) vypracovala klasifikáciu kategorizácie kvality postrekov:

veľmi jemný postrek menej ako 150 mikrónov (1/1000 mm)
jemný postrek 150 - 250 mikrónov
stredný postrek 250 - 350 mikrónov
hrubý postrek 350 - 450 mikrónov
veľmi hrubý postrek 450 - 550 mikrónov
extrémne hrubý postrek nad 550 mikrónov

Štandardné trysky

Určujúcim parametrom je tlak v systéme. Veľkosť kvapiek je regulovaná znižovaním a zvyšovaním tlaku. Špecifikom týchto trysiek je väčší objem jemných kvapiek, ktoré sú náchylné k úletu. Slúžia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín ako aj rastových regulátorov.

Nízkoúletové trysky

Majú nižší rozptyl ako štandardné trysky. Dôležitá aj vzdialenosť trysiek od cieľového objektu aplikácie. Ovplyvniteľné faktory postreku sú aj pri rovnakom množstve kvapaliny rýchlosť, tlak, vietor a výška ramien, kedy môžu byť kvapky unášané mimo cieľovú oblasť. Tomuto zabraňuje hrubšie spektrum kvapiek. Použitie nachádzajú tak pri ochrane rastlín, pri aplikácii rastových regulátorov, ale aj pre pri aplikácii kvapalných priemyselných hnojív. Medzi prednosti týchto trysiek patrí ľahká údržba, jednoduchá montáž a demontáž. Ďalšími výhodami sú odolnosť proti znečisteniu, lepšie vyústenie, môžu sa využívať aj pri postrekoch v horších podmienkach, stabilita úletu.

Špeciálne trysky

Tento typ trysiek má stredné až hrubšie spektrum kvapiek s nízkym úletom. Vhodné sú pri pásovom a riadkovom postrekovaní porastov. Tiež sú vhodné aj pre použitie vo viniciach, sadoch a  škôlkach. Prednosťou týchto trysiek je odolnosť proti poškodeniu, upchatiu ako aj  bezproblémová prevádzka.

Trysky pre aplikáciu kvapalných hnojív

Trysky bývajú vyrobené z plastu s plochým horizontálnym lúčom a uzáverom pre štandardnú hlavicu. Využitie týchto trysiek je pri zavlažovaní, aplikácii kvapalných priemyselných hnojív, používajú ich aj kropiace vozy a podobne. Plochý lúč je šetrný k rastlinám a veľké kvapky zabraňujú popáleniu listovej plochy. Výhodou je variabilná vhodnosť pre rôzne typy ramien ako aj ďalšie výhody.

Od práce trysiek závisí kvalita rozptylu i účinnosť postreku. Výber trysky je daný pracovným princípom postrekovej látky. Je dôležité či ide o kontaktný alebo systémový pesticíd. Taktiež výber trysiek závisí na počasí, pojazdovej rýchlosti postrekovača, tlaku pri postreku a požadovanom aplikačnom množstve.

Voľba správnej kvality postreku (veľkosti kvapiek) je veľmi dôležitá. Pri vysokom tlaku sa tvoria veľmi jemné kvapky, ktoré ľahko odnáša vietor a nemusia sa dostať ani do styku s cieľovou plochou. Naopak príliš veľké kvapky nemusia zabezpečiť dostatočnú pokryvnosť cieľovej plochy, neudržia sa na liste a odkvapkávajú na zem, čím sa znižuje efektivita a účinnosť postreku. 

Pre  bezpečnú, kvalitnú a účinnú aplikáciu prípravkov je nevyhnutné dodržiavať všeobecne platné požiadavky. K týmto požiadavkám patrí hlavne dodržiavanie nastaveného pracovného režimu, t. j. pracovnej rýchlosti, pracovného tlaku a predpísaná výška trysiek nad porastom, a samozrejme aplikácia za optimálnych poveternostných podmienok.

Dôležitou potrebou je prispôsobovanie dávky vody a kvapkového spektra podľa počasia a aktuálneho času aplikácie. Pri vysokej teplote môže dôjsť k vyparovaniu malých kvapiek alebo odnesenie väčším vetrom mimo aplikačnú plochu. V týchto a ďalších prípadoch je potrebné voliť väčšiu veľkosť. Dôležitá je aj hmotnosť kvapiek a ich počet. Tlakom sa dá regulovať taktiež účinnosť. Pri vyššom tlaku dôjde k tvorbe jemných kvapiek, ktoré nemusia byť správne aplikované.

Spoľahlivou voľbou z pohľadu účinnosti ochrany sú dvojštrbinové trysky. Klasické jednoštrbinové trysky totiž nedokážu ošetriť rastlinu (list) z oboch strán ale iba z jednej. Z toho je teda odvodená kvalita a účinnosť postreku.

Významným prínosom na poli aplikácie pesticídov a kvapalných hnojív sa stalo využitie GPS navádzania, ktoré okrem ekonomických benefitov so sebou prináša prostredníctvom optimalizácie využívania hnojív, pesticídov a iných podporných prípravkov environmentálne šetrné riešenia v rámci technologických postupov plodín.

Z pohľadu použitej aplikačnej techniky sa kladie dôraz na kvalitu, rýchlosť a presnosť aplikácie. Používaná aplikačná technika by mala byť nezávisle testovaná. Na základe tohto testovania by mali postrekovače spĺňať pred ich použitím nasledovné podmienky:

  • postrekovač musí byť úplne bez zvyškov postreku a ďalších chemických látok,
  • postrekovač musí byť dobre umytý zvonku, pokiaľ možno tlakovou vodou,
  • postrekovač musí mať dôkladne prepláchnutú nádrž, hadice, filtre a trysky,
  • pri spustení postrekovača musí z trysiek vytekať čistá voda, ktorá nesmie peniť,
  • ramená postrekovače musia byť vyrovnané tak pozdĺžne ako aj priečne,
  • ventily musia byť prevádzkyschopné a funkčný musí byť aj manometer,
  • trysky nesmú byť upchaté nečistotami.

Jednou zo zásad v rámci ochrany rastlín je aj povinnosť používania  takých spôsobov priamej ochrany rastlín v rozsahu, ktoré znižujú mieru rizika vzniku škôd aplikovaných prípravkov na ľudský organizmus a životné prostredie ako celok. Táto zásada teda hovorí o povinnosti používať pesticídy v uváženom a čo najmenšom rozsahu. S dodržaním tejto požiadavky úzko súvisí aj používanie správnej modernej aplikačne techniky t. j. postrekovačov.