Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Buriny v husto siatych jarných obilninách

01-10-2013
Ing. Pavol Kohaut | Pavol.Kohaut@uksup.sk

Prevažnú časť jarných obilnín pestovaných na Slovensku reprezentuje jačmeň jarný [jačmeň siaty jarný/Hordeum distichon L. ssp. distichon L. var. nutans SCHÜBL. (HORVS)], menej ovos [ovos siaty/Avena sativa L. (AVESA, AVESW) a ovos nahý/Avena nuda L. (AVESG)] a pšenica jarná [pšenica letná f. jarná/Triticum aestivum L. TRZAS)]. V posledných rokoch výraznejšie stúpol podiel prosa siateho [Panicum miliaceum L. (PANSA)] a pšenice tvrdej/Triticum durum DESF. (TRZDU).

Burinové spektrum v jarinách

Pohánkovec ovíjavý (POLCO), horčica roľná (SINAR), reďkev ohnicová (RAPRA), konopnica napuchnutá (GAETE), ovos hluchý (AVEFA), fialka roľná (VIOAR), fialka trojfarebná (VIOTR), veronika roľná (VERAR), veronika lesklá (VERPO), hluchavka purpurová (LAMPU), výmrv repky (BRSNW), loboda konáristá (ATXPA), loboda lesklá (ATXNI), mrlík biely (CHEAL), mrlík hybridný (CHEHY), mrlík mnohosemenný (CHEPO), horčiak obyčajný (POLPE), horčiak štiavolistý (POLLA), lipkavec obyčajný (GALAP), výmrv slnečnice (HELAN), parumanček nevoňavý (MATIN), ruman roľný (ANTAR), ruman rakúsky (ANTAU), ruman smradľavý (ANTCO), pichliač roľný (CIRAR), pupenec roľný (CONAR), pýr plazivý (AGRRE).

V ostatných rokoch dochádza k zvýšenému výskytu teplomilných a trvácich druhov burín ako durman obyčajný (DATST), podslnečník Teofrastov (ABUTH), praslička roľná (EQUAR), púpava lekárska (TAROF), mlieč roľný (SONAR), stavikrvy (POLAV).

Stále častejšie a výraznejšie sú zaburiňované novými druhmi ako iva voškovníkovitá (IVAXA), voškovníky (XANSS), cirok alepský (SORHA). Tieto druhy sú nebezpečné najmä z hľadiska priestorovej a výživovej konkurencie, ich vývoj je veľmi dlhý a obilnina je zberaná skôr než sa rastliny dostanú do štádia kvitnutia, čím nehrozí nebezpečenstvo zvyšovania zásoby semien v pôde.

Veľmi nebezpečnou burinou je však cirok alepský/Sorghum halepense (L.)PERS., ktorý sa veľmi intenzívne rozmnožuje podzemnými oddenkami (semeno prináša pomerne neskoro - august až september). Možnosť ochrany proti tejto burine je v mechanickom odstraňovaní (vytrhávaní celých rastlín i s podzemkami) alebo predzberovou aplikáciou prípravkami na báze glyphosate (Acomac, Barbarian, Barclay Gallup 360, Barclay Gallup Hi-Aktiv, Clinic, Cosmic, Dominator, Dominator Max, Glyfogan 480 SL, Glyfonova, Glyfosem, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput Harvest, Mamba, Roundup Biaktiv, Roundup Klasik, Roundup Rapid, Roundup Turbo, Torinka, Touchdown System 4, Trustee Hi-Aktiv).

Vo všeobecnosti možno termín aplikácie pre jarné obilniny rozdeliť na EPOST a POST aplikáciu.

Skorá postemergentná (EPOST) aplikácia

Je vhodná najmä na pozemkoch so silným tlakom burín s rýchlym vývojom vzchádzajúcich skoro na jar, čím priestorovo silne konkurujú obilnine. Aplikácia je náročná na dobrú znalosť burinového spektra jednotlivých parciel ako i dokonalé predsejbové spracovanie pôdy t.j. povrch bez hrúd. Množstvo vody pri aplikácii herbicídov sa pohybuje v rozpätí 300-400 l.ha-1. Potrebné je však počítať so slabším účinkom na buriny vzchádzajúce neskoro na jar nakoľko väčšina herbicídov na báze sulfonylmočovín nemá reziduálny účinok cez pôdu. Pri vhodných klimatických podmienkach t.j. teplotách nad +10-12°C možno uvažovať s použitím rastových herbicídov (v prípade prerastenia skorých jarných burín t.j. vo fáze BBCH 14 a viac) s použitím vody 300-400 l.ha-1 alebo pri teplotách nad +15°C s kontaktnými herbicídmi (množstvo vody 400-500 l.ha-1).

V tejto aplikácii je najvhodnejšie použitie sulfamidov (Kantor) ktoré účinkujú už pri teplotách +3°C.
Sulfonylmočoviny (Ally 20 PX, Biathlon, Biplay SX, Concert SX, Glean 75 WG, Granstar 50 SX/75 WG, Granstar Combi, Grodyl 75 WG, Gropper 20 SX, Harmony Extra 50 SX, Isomexx, Logran 20 WG, Pike, Trimmer 75 WG, Sekator WG, Sekator OD, Traton SX) možno použiť v období, keď teplota dosahuje min. +5°C.

Obr. 1

Obr. 1: Lipkavec obyčajný (florasulam - Kantor) 14 dní po aplikácii

Pomerne vhodnou pre tento spôsob aplikácie sú TM kombinácie sulfamidu spoločne s reziduálnymi sulfonylmočovinami (Glean 75 WG alebo Logran 20 WG) v čiastočne redukovaných množstvách oproti samostatnej aplikácii registrovaných komponentov, ktoré zabezpečujú likvidáciu širokého spektra dvojklíčnolistových burín, poskytujú spoľahlivú herbicídnu účinnosť aj za chladnejšieho počasia (teploty okolo +5°C), sú vysoko selektívne ku všetkým druhom obilnín a neobmedzujú pestovanie ktorejkoľvek následnej plodiny svojimi rezíduami, avšak súčasne poskytujú dostatočné rezíduá pre obmedzenie neskoršieho zaburinenia v prípade priaznivých vegetačných podmienok.

Postemergentná (POST) aplikácia

Je najpoužívanejší spôsob herbicídnej ochrany jarných obilnín, výber so širokej palety prípravkov resp. možnosti TM kombinácií prípravkov je cielený a účelom je čo najskôr obmedziť konkurenčnú schopnosť burín. Kritériom pre aplikáciu herbicídov sú rastové fázy plodiny (BBCH 23-32) a burín (BBCH 12-14).

Fenoxykyseliny (2,4-D/Desormone Liquid 60 SL, Esteron; MCPA/Agritox 50 SL, Agroxone, Aminex 500 SL, Dicoherb M 750, Dicopur M 750,U 46 M Fluid; MCPP/Optica, SK-600; dichlorprop-p + MCPa + mecoprop-P/Optica Trio) sú neúčinné na rumančekovité buriny (MATSS, ANTSS) a stavikrv vtáčí (POLAV), naopak výborne účinkujú na lobody (ATXSS), mrlíky (CHESS), láskavce (AMASS), podslnečník (ABUTH), výmrv slnečnice (HELAN), pichliač (CIRAR), mlieče (SONAR), pupenec (CONAR), povoju (CAGSE).

Obr. 2

Obr. 2: Iva voškovníkovitá (2,4-D - Herboxone) 5 dní po aplikácii

Obr. 3

Obr. 3: Pichliač roľný (MCPA - Agroxone) 15 dní po aplikácii

Kontaktné herbicídy (Aurora 40 WG, Bromotril 25 SC, Buctril Extra, Pardner 22,5 EC) sú veľmi vhodné do TM kombinácií so sulfonylmočovinami, množstvo vody sa riadi kontaktnou zložkou (400-500 l.ha-1) aby bola dodržaná zásada dokonalého pokrytia burín postrekovou tekutinou. Rastové štádiá burín môžu byť vyššie, nemali by však presiahnuť 6 listov resp. 4-5 praslenov t.j. BBCH 14-16.

Obr. 4

Obr. 4: Stavikrv vtáčí (bromoxynil - Pardner 22,5 EC) 14 dní po aplikácii

Silný nárast zaburinenia tzv. výmrvmi t.j. predplodinami, predovšetkým slnečnice (HELAN) možno úspešne riešiť použitím prípravkov na báze clopyralidu (Cliophar 300 SL, Lontrel 300) v samostatnej aplikácii alebo v kombinácii s niektorými kontaktnými herbicídmi či fenoxykyselinami (MCPA, MCPP, 2,4-D). Veľmi úspešné sú i zmesné prípravky [RM] ako Arrat, Granstar Combi, Harmony Extra 50 SX, Kantor Plus, Lintur 75 WG, Lintur Premium, Mustang, Mustang Forte, Pegas.

Obr. 5

Obr. 5: Parumanček nevoňavý (clopyralid - Lontrel 300) 7 dní po aplikácii

Zvýšenie účinnosti či rozšírenie spektra účinku je možné docieliť TM kombináciami jednotlivých prípravkov v zmysle "Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín" pre daný kalendárny rok. Zjednodušenie používania a aplikácie prinášajú hotové zmesné prípravky tzv. "ready-mix" (RM) - v súčastnej dobe sú v SR povolené a registrované prípravky s použitím v:

  • jačmeň, ovos, pšenica, proso: Mustang, Pegas (2,4-D + florasulam)
  • jačmeň, ovos, pšenica: Biplay SX, Traton SX (tribenuron metyl + metsulfuron metyl), Concert SX (metsulfuron metyl + thifensulfuron metyl), Mustang Forte (aminopyralid + 2,4-D + florasulam), Optica Trio (dichlórprop-p + MCPA + MCPP-p), Starane Super (florasulam + fluroxypyr)
  • jačmeň, pšenica: Sekator, Sekator OD (amidosulfuron + iodosulfuron methyl)
  • jačmeň, ovos: Arrat (dicamba + tritosulfuron)
  • jačmeň: Aurora Super SG (carfentrazone-etyl + MCPP-p), Granstar Combi (MCPP-p + tribenuron metyl), Harmony Extra 50 SX (thifensulfuron methyl + tribenuron methyl), Herbaflex (beflutamid + isoproturon), Kantor Plus (aminopyralid + florasulam), Lintur 70 WG, Lintur Premium (dicamba + triasulfuron

Špecifickým problémom sú trávovité buriny (psiarka roľná/Alopecurus myosuroides HUDS. (ALOMY), ovos hluchý/Avena fatua L. (AVEFA), pýr plazivý/Elytrigia repens (L.)DESV. (AGRRE). Použiteľné sú graminicídne prípravky ako Puma Extra (jačmeň, pšenica proti ovsu hluchému), Grasp 400 SC (jačmeň, pšenica proti ovsu hluchému), Axial 050 EC (jačmeň proti ovsu hluchému a psiarke roľnej). Tieto prípravky však účinkujú len na trávovité buriny a na dvojklíčnolistové buriny sú neúčinné, možnosť ich miešanie s herbicídmi účinkujúcimi na dvojklíčnolistové buriny je veľmi malá (Puma Extra je miešateľná len s prípravkami Grodyl 75 WG a Starane 250 EC) alebo žiadna (Grasp 400 SC, Axial 050 EC).

V súčastnej dobe je možné pre oba segmenty t.j. jednoročné trávy (psiarka roľná, ovos hluchý, pýr plazivý) a dvojklíčnolistové buriny využiť prípravok Attribut ale len v pšenici jarnej. Tento herbicíd z dôvodu rozšírenia spektra účinku na ďalšie významné dvojklíčnolistové buriny možno použiť v TM kombináciách s herbicídmi Kantor, Mustang, Pegas, Starane 250 EC, Starane Super.

Predzberová aplikácia

Predstavuje ošetrenie porastov jarín predovšetkým proti trvácim burinám ako pýr plazivý (AGRRE), pichliač roľný (CIRAR), mlieč roľný (SONAR), pupenec roľný (CONAR), povoja plotná (CAGSE), šalát kompasový (LACSE), ktoré mimoriadne sťažujú zber. Možno použiť prípravky na báze glyphosate (Acomac, Barbarian, Barclay Gallup 360, Barclay Gallup Hi-Aktiv, Clinic, Cosmic, Dominator, Dominator Max, Glyfogan 480 SL, Glyfonova, Glyfosem, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput Harvest, Mamba, Roundup Biaktiv, Roundup Klasik, Roundup Rapid, Roundup Turbo, Torinka, Touchdown System 4, Trustee Hi-Aktiv). Ošetrovať je potrebné v dobe voskovej zrelosti obilniny t.j. 10-14 dní pred zberom. Upozorňujem, že týmto ošetrením docielite zničenie nadzemných častí prerastených burín čo zabezpečí uľahčenie zberu a zníženie zberových strát. V žiadnom prípade sa však tieto prípravky nepoužívajú ako desikanty a nemožno ich aplikovať letecky.

 

Tab. 1: Účinok registrovaných látok na hospodársky významné t.j. cieľové buriny v jarinách

Tab. 1

Tab. 2: Účinok registrovaných látok na ostatné významné buriny v jarinách

Tab. 2

Tab. 3: Účinok registrovaných látok na novo sa vyskytujúce buriny v jarinách

Tab. 3

Tab. 4: Účinok zmesných (RM) prípravkov na buriny v jarinách

Tab. 4

 

Vystavené 13.3.2013