Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

SPP prispieva k vyváženému rozvoju vidieckych oblastí EÚ

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Hodnotenie vplyvu SPP na územný rozvoj vidieckych oblastí hodnotí, do akej miery SPP prispieva k rozvoju vidieckych oblastí znižovaním sociálnej a ekonomickej nerovnováhy vrátane sociálneho vylúčenia vo vidieckych oblastiach a medzi vidiekom a okolitými oblasťami.

Na základe externej hodnotiacej podpornej štúdie, odpovedí na verejnú konzultáciu a dodatočnej analýzy vykonanej Komisiou je hodnotenie relevantné pre dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, ktorej cieľom je umožniť vidieckym oblastiam, aby čo najlepšie využili svoj potenciál a podporovať ich pri riešení demografických zmien, rizika chudoby a obmedzeného prístupu k službám.

Vyplýva z neho, že

  • Chudoba a opúšťanie pôdy by boli bez spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) výraznejšie.
  • Administratívna záťaž obmedzuje účinnosť podpory SPP vo vidieckych oblastiach.
  • Hoci sa priame platby poskytujú s relatívne nízkou administratívnou záťažou, nie sú osobitne zamerané na sociálne aspekty územného rozvoja alebo potreby zraniteľných alebo sociálne vylúčených vidieckych skupín.
  • Opatrenia SPP sú celkovo účinné pri podpore vyváženého rozvoja vo vidieckych oblastiach EÚ, pričom prispievajú k takmer 50 % príjmov poľnohospodárskych podnikov v najokrajovejších a najodľahlejších oblastiach a k modernizácii poľnohospodárskych podnikov a rastu produktivity.
  • SPP je účinná pri posilňovaní životaschopnosti fariem a podpore zachovania fariem vo vidieckych oblastiach, avšak nerovnomerné rozdelenie podpory obmedzuje účinnosť SPP pri znižovaní ekonomických rozdielov medzi poľnohospodármi a rôznymi oblasťami.
  • SPP prispieva k podpore základných služieb a obnovy dedín vo vidieckych oblastiach, ktoré sú zamerané na širšie vidiecke obyvateľstvo.
  • Financovanie z  SPP tiež vytvára hrubú pridanú hodnotu a zamestnanosť vo vidieckych oblastiach v celej EÚ a prispieva ku generačnej výmene.
  • Atraktívnosť vidieckych oblastí, najmä pre mladých poľnohospodárov, však do veľkej miery závisí aj od dopravnej a komunikačnej infraštruktúry a služieb, najmä v odľahlých oblastiach. V tejto oblasti stále existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o spojitosť a súčinnosť s inými fondmi EÚ, ako aj vnútroštátnymi a regionálnymi politikami.

 Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/cap-contributes-balanced-development-eu-rural-areas-2021-dec-13_en