Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Je potrebné, aby poľnohospodárska politika zabezpečila výraznejšie zlepšenie životného prostredia pre vodu v Európe

26-02-2021
(zdroj: www.eea.europa.eu)

Európska environmentálna agentúra  (EEA) zverejnila správu EEA „ Voda a poľnohospodárstvo; smerom k udržateľným riešeniam“. Z nej vyplýva, že

  • zníženie tlakov z poľnohospodárstva je kľúčové pre zlepšenie stavu európskych riek, jazier, brakických, pobrežných vôd a morí, ako aj útvarov podzemných vôd;
  • na zlepšenie stavu vody a biodiverzity je potrebné širšie zavádzanie postupov udržateľného poľnohospodárskeho riadenia;
  • postupy poľnohospodárskeho riadenia by mali byť založené na agroekologických princípoch, ekologickom poľnohospodárstve a prírodných riešeniach;
  • na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné ambicióznejšie opatrenia na podporu udržateľného poľnohospodárstva v rámci nadchádzajúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021 - 2027.

Posledné štúdie agentúry EEA ukázali, že mnoho európskych povrchových a podzemných vôd nie je v dobrom stave a stav európskych regionálnych morí je alarmujúci. Poľnohospodárske činnosti sú dôležitým zdrojom tlakov na európske vody v dôsledku znečistenia živinami a chemickými látkami, odberu vody a fyzických zmien v biotopoch, skladovania vody a odvodňovania pôdy. Reakcia na tieto výzvy je naliehavá, pretože dopady zmeny podnebia v niektorých častiach Európy zhoršujú vplyvy na vodu a predstavujú riziko pre poľnohospodársku výrobu.

Hodnotenie EEA ukazuje, že na zvládnutie poľnohospodárskych tlakov na vodné prostredie existuje široká škála riadiacich opatrení. Aj keď sa v 20. storočí dosiahol určitý pokrok v znižovaní poľnohospodárskych tlakov, zostávajú na neudržateľnej úrovni s malými náznakmi zlepšenia za posledných 10 rokov.

Správa agentúry EEA poukazuje na tri oblasti zlepšenia:

  • Širšie využitie postupov udržateľného riadenia založených na agroekologických princípoch, ekologickom poľnohospodárstve a prírodných riešeniach. Takéto postupy majú viac výhod z hľadiska udržateľnosti, znižujú tlaky na vodu a súčasne znižujú emisie skleníkových plynov, zvyšujú dlhodobú odolnosť poľnohospodárstva voči klimatickým tlakom a prospievajú biodiverzite.
  • Vykonávanie a integrácia politík EÚ. To si vyžaduje riešenie podnetov spôsobujúcich tlak na vodu a uprednostnenie financovania udržateľného poľnohospodárstva v nadchádzajúcich strategických plánoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021 - 2027.
  • Holistickejšie prístupy na uľahčenie prechodu na udržateľné poľnohospodárstvo. Dosiahnutie redukcií potrebných na dosiahnutie vodných a iných environmentálnych cieľov si vyžaduje kombinovaný prístup, ktorý mení poľnohospodárske postupy aj požiadavky spotrebiteľov, podporený zmenou v potravinových a energetických systémoch. 

Európska komisia predložila v rámci Európskej zelenej dohody niekoľko iniciatív na posilnenie udržateľnosti vrátane stratégie Biodiverzity do roku 2030, „Z farmy na stôl“ a stratégie adaptácie na zmenu podnebia, pripravovanej smernice o obnove a akčných plánov nulového znečistenia a vyváženého hospodárenia so živinami. V hodnotení EEA sa uvádza, že ak sa tieto iniciatívy v plnom rozsahu implementujú, ambiciózne nové ciele podporia odolnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://www.eea.europa.eu/highlights/agricultural-policy-needs-to-secure?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic