Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Otázky a odpovede o rozpočte EÚ: spoločná poľnohospodárska politika a spoločná rybárska politika

04-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu, naštartovať európsku obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta predstavila 27. mája 2020 rozsiahly Plán obnovy pre Európu založený na využití plného potenciálu rozpočtu EÚ. Tento návrh zahŕňa nový nástroj obnovy s názvom Next Generation EU, ktorý je súčasťou prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti Komisia navrhuje navýšiť finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na podporu poľnohospodárov a vidieckych oblastí, ako aj odvetvia rybárstva, v záujme obnovy a realizácie európskej zelenej dohody, a najmä novej stratégie v oblasti biodiverzity a stratégie „z farmy na stôl“.

Na stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/qanda_20_985 nájdete odpovede na nasledovné otázky:

1. V čom spočíva nový návrh Komisie na financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v období 2021 – 2027?

2. O koľko sa tieto sumy líšia od tých, ktoré boli obsiahnuté v návrhu z roku 2018, v stálych a súčasných cenách?

3. Zachová sa flexibilita medzi piliermi SPP stanovená v návrhu z roku 2018?

4. Aké sú miery spolufinancovania pre rozvoj vidieka?

5. Ako sa budú vynakladať výdavky v rámci Next Generation EU? Budú sa naň vzťahovať nejaké podmienky? Alebo sa budú uplatňovať všeobecné pravidlá rozvoja vidieka?

6. Ako sa bude prideľovať financovanie v rámci SPP? Ako sa bude deliť medzi jednotlivé členské štáty?

7. Sú návrhy reformy SPP z roku 2018 v súlade so zelenou dohodou?

8. Aký je súčasný stav rokovaní o budúcej SPP?

9. V čom spočíva nový návrh Komisie na financovanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu v období 2021 – 2027?

10. Kam bude smerovať dodatočné financovanie?

11. Aké sú ciele budúceho ENRF?

12. Ako funguje ENRF?

13. Aký je súčasný stav rokovaní o budúcom ENRF?

Tlačová konferencia komisárov EÚ pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho a pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusa Sinkevičiusa.