Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Nový spôsob práce pre budúcnosť poľnohospodárstva

27-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Budúca spoločná poľnohospodárska politika (SPP) navrhuje modernizovaný a zjednodušený prístup, ktorý umožní poľnohospodárstvu EÚ uspokojiť neustále sa vyvíjajúce hospodárske, spoločenské a environmentálne potreby globalizovaného sveta. Európska komisia vo svojom návrhu načrtáva víziu cielenejšej, flexibilnejšej a efektívnejšej SPP. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutný nový spôsob práce .

Budúce ciele SPP

Základom politiky je deväť spoločných cieľov EÚ , ktoré odzrkadľujú vysoké ambície EÚ v oblasti SPP ako celku. Od zachovania biodiverzity cez podporu generačnej obnovy,  opatrenia v oblasti zmeny klímy, po zabezpečenie spravodlivého príjmu, sa ciele vzťahujú na celý rad otázok, ktorých cieľom je riešiť vznikajúce environmentálne, sociálne a hospodárske výzvy:

 • spravodlivý príjem pre poľnohospodárov;
 • zvýšená konkurencieschopnosť;
 • obnovenie rovnováhy síl v potravinovom reťazci;
 • opatrenia v oblasti zmeny klímy;
 • starostlivosť o životné prostredie;
 • zachovanie krajiny a biodiverzity;
 • podpora generačnej obnovy;
 • živé vidiecke oblasti;
 • ochrana kvality potravín a zdravia.

Na dosiahnutie týchto cieľov Európska komisia poskytuje členským štátom EÚ množstvo nástrojov, požiadavky na ich použitie a ukazovatele na meranie pokroku.

Politika presúva dôraz z pravidiel a ich dodržiavania na výsledky a realizáciu. Jednotný prístup je nahradený flexibilnejším systémom s väčšou voľnosťou pre krajiny EÚ pri rozhodovaní o tom, ako čo najlepšie splniť spoločné ciele a zároveň reagovať na osobitné potreby svojich poľnohospodárov a vidieckych komunít. V tejto oblasti zorávajú úlohu strategické plány SPP .

Strategické plány SPP

Strategické plány SPP prinesú členským štátom skutočnú subsidiaritu, aby lepšie odrážali ich konkrétne okolnosti a zabezpečili odolnejší poľnohospodársky sektor v Európe. 

 1. V prvom kroku členské štáty dôkladne vyhodnotia svoje potreby na základe analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT) svojho územia a agropotravinárskeho odvetvia. Uskutočňuje sa to v úzkej konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a inými dôležitými zainteresovanými stranami. V rámci nového štruktúrovaného dialógu poskytne Komisia členským štátom na mieru šité odporúčania na prípravu ich strategických plánov SPP vrátane stanovenia konkrétnych cieľov, ktoré zohľadňujú ciele SPP a ďalšie právne predpisy na úrovni EÚ, ako je napríklad Európsky ekologický dohovor. Analýza návrhov budúcej SPP potvrdzuje jej zlučiteľnosť s týmto dohovorom a súvisiacimi stratégiami – stratégiou biodoverzity a stratégiou „Z farmy na stôl“.
 2. Členský štát, ktorý je dôkladne oboznámený so svojimi potrebami na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, ako aj so strategickým plánom Európskej komisie, vypracuje intervenčnú stratégiu . V tomto druhom kroku členské štáty vyberú určité nástroje SPP a stanovia kvantifikovateľné ciele na riadenie realizácie počas rozpočtového obdobia. Strategické plány SPP sa budú vzťahovať na všetky nástroje SPP financované EÚ dostupné v rámci priamych platieb, podpory špecifickej pre trh a rozvoja vidieka. Ich implementácia bude po prvýkrát predmetom strategického prístupu, pretože sa bude brať do úvahy iba najúčinnejšia a komplementárna kombinácia nástrojov. 
 3. Členské štáty musia potom zaslať svoje strategické plány SPP Európskej komisii na formálne schválenie . Toto schválenie bude založené na zhode, spojitosti a efektívnom prínose vzhľadom na  ciele SPP a identifikované potreby, ako aj na iných faktoroch, ako je napríklad vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu. 
 4. Po schválení a implementácii budú členské štáty musieť vypracovať výročnú správu o výsledkoch na základe svojich plánov. Tieto správy pomôžu Európskej komisii monitorovať implementáciu politiky a hodnotiť pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených pre celkové rozpočtové obdobie.

Nová SPP bude stimulovať a podporovať väčšie využívanie moderných technológií a inovácií. Počas realizácie SPP budú poľnohospodárske poradenské systémy a poľnohospodárske znalostné a inovačné systémy na miestnej úrovni pomáhať poľnohospodárom lepšie porozumieť a spĺňať pravidlá EÚ čerpaním z množstva ekonomických a environmentálnych údajov s cieľom poskytovať aktuálne technologické a vedecké informácie.

Ak bude pokrok príliš pomalý alebo nedostatočný, Komisia vyzve členské štáty, aby vykonali analýzu nedostatkov a akčný plán na nápravu nedostatočného pokroku. Ak sa tak nestane, alebo ak sa nedosiahne žiadny pokrok, Komisia by mohla platby členskému štátu pozastaviť.

Európa potrebuje odolný, udržateľný a konkurencieschopný poľnohospodársky sektor, aby zabezpečila výrobu vysokokvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravín pre svojich občanov a silnú sociálno-ekonomickú štruktúru vo vidieckych oblastiach. Načrtnutá budúca SPP navrhuje skutočný posun v politike so zameraním na fakty, prispôsobenie sa miestnym potrebám a podmienkam pri súčasnom zachovaní silného spoločného prístupu na európskej úrovni. Strategické plány SPP budú mať pri napĺňaní týchto cieľov zásadný význam.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/new-way-working-future-farming-2020-may-20_en