Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Chemické vlastnosti pôdy pri striedaní plodín v systémoch ekologického a konvenčného poľnohospodárstva

23-07-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

V poľnohospodárstve poľnohospodársky systém významne ovplyvňuje chemické vlastnosti pôdy. Organický (ekologický) systém, ktorý je založený okrem iného na používaní prírodných (organických) hnojív, podporuje zvýšený obsah humusu, organického C a mikroživín v pôde. Konvenčný systém môže naopak spôsobiť okyslenie pôdy, ak sa použije vysoké množstvo minerálneho (najmä dusíkatého) hnojenia. Druhy rastlín tiež modifikujú chemické zloženie pôdy, pretože sú zdrojom rôznych (kvantitatívne a kvalitatívne) zvyškov plodín. Štúdia sa uskutočnila v období rokov 2013 - 2016 v Czesławiciach (Lublinský kraj, Poľsko). 

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť obsah niektorých chemických zložiek určujúcich kvalitu sprašovej pôdy, na ktorej boli pestované štyri rastlinné druhy v rámci ekologických a konvenčných poľnohospodárskych systémov. Tento výskum zahŕňal stanovenie niektorých parametrov chemického zloženia pôdy: pH pôdy, celková sorpčná kapacita, obsah humusu, makroživín (P, K, Mg) a mikroživín (B, Cu, Mn, Zn), organického uhlíka a dusíka (celkového aj rôznych foriem - N-NO3 a N-NH4.  Experiment zahŕňal dve striedania plodín (organické a konvenčné), v rámci ktorých sa pestovali identické druhy rastlín: zemiaky - ozimná pšenica – poľný bôb – jarný jačmeň. Experiment sa uskutočnil na sprašovej pôde (trieda pôdy II), na troch oddelených pozemkoch. Výmera jedného bola 80 m2 . Vzorky pôdy boli odobraté z plochy 0,20 m2 (z vrstvy 0 - 25 cm) na každom pozemku na konci vegetačného obdobia konkrétnych pestovaných plodín. 

Počas štvorročného študijného obdobia sa zistilo, že ekologický systém prispel k zvýšenému obsahu horčíka, bóru, medi, mangánu, zinku, organického uhlíka a celkového dusíka v pôde. Okrem toho organické pestovanie podporovalo priaznivejšie pH pôdy a vyšší obsah humusu v pôde.  V  porovnaní s konvenčným pestovaním výrazne zlepšilo celkovú sorpčnú kapacitu pôdy. Okrem toho, ekologický systém prispel k vyšším obsahom pôdneho dusíka vo forme N-NH4 a jeho nižším obsahom vo forme N-NO3, Na druhej strane v konvenčnom systéme bol zistený vyšší obsah fosforu a draslíka v pôde. Stručne povedané, štúdia potvrdila predpokladanú hypotézu, že systém ekologického poľnohospodárstva prispieva k zlepšeniu ukazovateľov chemickej kvality sprašovej pôdy. Bez ohľadu na pestovateľský systém mali zemiaky a poľný bôb najpriaznivejší účinok na chémiu pôdy, zatiaľ čo obilniny mali najslabší účinok. Ozimná pšenica a jarný jačmeň mali vplyv na podstatne nižšiu celkovú sorpčnú kapacitu pôdy a výrazne nižší obsah pôdneho N-NO3 a N-NH4.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Kwiatkowski, C.A.; Harasim, E. Chemical Properties of Soil in Four-Field Crop Rotations under Organic and Conventional Farming Systems. Agronomy 2020, 10, 1045

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/7/1045