Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027

Predĺženie súčasných pravidiel SPP do konca roku 2022: neformálna dohoda o prechodnom nariadení

01-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Vzhľadom na súčasný stav diskusií o reforme SPP v Európskom parlamente a Rade, ako aj na prebiehajúce rokovania o VFR sa ukázalo, že legislatívny postup nebude ukončený včas, aby sa mohli uplatňovať nové pravidlá a strategické plány SPP od 1. januára 2021. Z tohto dôvodu bolo potrebné naplánovať prechodné obdobie. Európska komisia v októbri 2019 navrhla rozšírenie existujúceho právneho rámca SPP. Predsedníctvo získalo čiastočný mandát na rokovania s Európskym parlamentom 6. apríla 2020.

Rada 30. júna 2020 dospela k spoločnému porozumeniu s Európskym parlamentom, ohľadom pokračovania  podpory európskych poľnohospodárov v rámci súčasného právneho rámca do konca roku 2022, keď nadobudne účinnosť nová Spoločná poľnohospodárska politika. Dohodnutý text schválil Osobitný výbor Rady pre poľnohospodárstvo neskôr v ten istý deň.

Marija Vučković, ministerka poľnohospodárstva Chorvátska uviedla:  

„Predĺženie súčasných pravidiel o ďalšie dva roky až do schválenia a uplatňovania novej SPP poskytuje všetkým poľnohospodárom v celej Európe počas krízy COVID-19 potrebnú predvídateľnosť a istotu. EÚ bude naďalej financovať programy rozvoja vidieka a poskytovať podporu európskym poľnohospodárom prostredníctvom priamych platieb pri súčasnom zabezpečení hladkého prechodu na ďalšie obdobie SPP.“

Predĺženie umožní nepretržité platby poľnohospodárom a iným príjemcom. Počas týchto dvoch rokov budú mať členské štáty navyše čas na prípravu svojich strategických plánov podľa nových právnych predpisov o SPP a plánovanie ich vykonávania po schválení Komisiou.

Konečné prijatie prechodného nariadenia sa očakáva do konca roku 2020, pretože je úzko spojené s viacročným finančným rámcom (VFR), o ktorom sa v súčasnosti rokuje.

Správa o pokroku a potvrdenie spoločnej dohody

Preklad z originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/extension-of-current-cap-rules-until-the-end-of-2022-informal-deal-on-transitional-regulation/