Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť

07-12-2016
(zdroj: www.fao.org)

Klimatické zmeny ovplyvňujú odvetvie poľnohospodárstva mnohými rôznymi spôsobmi, ktoré sa líšia medzi jednotlivými regiónmi sveta. Napríklad, zvyšuje sa teplota a premenlivosť zrážok, znižuje sa predvídateľnosť sezónnosti počasia a zvyšuje sa frekvencia a intenzita závažných udalostí súvisiacich s počasím, ako sú povodne, cyklóny a hurikány. Niektoré regióny budú čeliť dlhodobému suchu  a nedostatku vody. Rozsiahle topenie ľadovcov a snehovej pokrývky v hlavných horských pásmach, najmä v Ázii, bude ovplyvňovať rozsah vodných tokov a v konečnom dôsledku znižuje dostupnosť zavlažovania. Rastúce teploty vedú k zmenám v množstve a výskytu škodcov a chorôb. Dokonca aj mierne otepľovanie znižuje výnosy regiónov v nízkych zemepisných šírkach. Väčšia frekvencia a intenzita extrémnych poveternostných javov bude stále viac ovplyvňovať prejavy klímy a produkciu potravín.

V mnohých regiónoch je poľnohospodárska výroba už nepriaznivo ovplyvnená stúpajúcou teplotou a jej častou variabilitou, zmenami vo frekvencii zrážok, početnými obdobiami sucha, rastúcou intenzitou extrémnych udalostí v počasí, stúpajúcou hladinou morí, salinizáciou ornej pôdy a vody. Ak zmeny klímy a jej dopady na poľnohospodárstvo zosilnejú, stane sa čoraz ťažšie pestovanie plodín, chov hospodárskych zvierat, hospodárenie v lesoch a lov rýb.

Vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo a z neho vyplývajúce alarmujúce dôsledky pre bezpečnosť potravín sú predmetom tejto správy. Hlavným zistením je, že je veľmi naliehavé a potrebné podporovať malých farmárov v prispôsobení sa zmenám klímy. Poľnohospodári, chovatelia oviec a dobytka, pastieri, rybári a lesníci sú závislí na činnostiach, ktoré sú neoddeliteľne späté s klímou a tieto skupiny sú tiež najviac ohrozené zmenou klímy. Vyžadujú oveľa väčší prístup k technológiám, trhom, informáciám a investíciám, aby dokázali prispôsobiť svoje produkčné systémy a poľnohospodárske postupy k zmenám klímy.

Štúdia predstavuje nový začiatok v globálnom úsilí o stabilizáciu klímy, predtým ako bude príliš neskoro. Uznáva význam potravinovej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni ako reakcie na klimatické zmeny, čo sa odráža v mnohých krajinách so zameraním na poľnohospodárstvo. Táto správa identifikuje stratégie, možnosti financovania a informačné a komunikačné potreby na prekonanie zmien klímy.

Viac informácií sa dozviete v dokumente The State of Food and Agriculture: