Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

18-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 500 projektov v EÚ i tretích krajinách. V každom okamihu sa vykonáva približne 1100 projektov. Rozpočet na obdobie 2014 – 2020 bol stanovený na úrovni 3,4 miliardy EUR v bežných cenách. Politická dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027 počíta pre program LIFE so sumou 5,4 mld. EUR v bežných cenách, čo zodpovedá zvýšeniu o takmer 60 %.

Integrované projekty LIFE boli zavedené s cieľom umožniť štatutárnym orgánom členských štátov EÚ v čo najväčšom rozsahu vykonávať právne predpisy v oblasti životného prostredia a klímy. Poskytujú financovanie pre plány, programy a stratégie vypracované na regionálnej, multiregionálnej alebo na celoštátnej úrovni. Pomáhajú členským štátom dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach:

  • príroda,
  • voda,
  • ovzdušie,
  • odpadové hospodárstvo,
  • zmiernenie zmeny klímy a
  • adaptácia na zmenu klímy.

Európska komisia oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE.

Tieto finančné prostriedky (oproti minulému roku zvýšené o 20 %) podporia zelenú obnovu a pomôžu Belgicku, Nemecku, Írsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Slovensku dosiahnuť ich ekologické ciele.

Očakáva sa, že tieto integrované projekty zmobilizujú značné dodatočné finančné prostriedky, čím sa pomôže členským štátom, aby využili iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.

Nové a zvýšené prostriedky LIFE podporia dvanásť veľkých projektov v oblasti klímy v jedenástich členských štátoch.

Na Slovensku pomôže projekt v rámci oblasti ochrany prírody obnoviť prírodné ekosystémy v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030 tým, že sa zlepší riadenie sústavy Natura 2000 a lepšie sa prepoja jej chránené územia. Úžitok by to malo priniesť rôznym biotopom a druhom vrátane lesov, riek, poľnohospodárskej pôdy, trávnych porastov, rašelinísk, vodných druhov a vtákov.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_501