Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia

01-12-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala svoju výročnú správu o pokroku EÚ v oblasti klímy, ktorá sa týka znižovaniia emisií skleníkových plynov v roku 2019. Emisie skleníkových plynov v EÚ-27 sa medziročne znížili o 3,7%, zatiaľ čo HDP vzrástol o 1,5%.  V porovnaní s úrovňami z roku 1990 sa emisie znížili o 24%.

Emisie zahrnuté v systéme obchodovania s emisiami (EU ETS) zaznamenali v roku 2019 najväčšie zníženie - oproti roku 2018 o 9,1%, čo je zhruba o 152 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého. O tento pokles sa postaral najmä energetický sektor, kde emisie poklesli o takmer 15%, predovšetkým v dôsledku nahradenia výroby elektriny z uhlia výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov a plynu. Emisie z priemyslu poklesli takmer o 2%. Overené emisie z leteckej dopravy, ktoré v súčasnosti pokrývajú iba lety v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, naďalej mierne rástli a v porovnaní s rokom 2018 sa zvýšili o 1% resp. asi o 0,7 mil. ton ekvivalentu CO2. Emisie, na ktoré sa nevzťahuje EU ETS, napríklad emisie z priemyslu nezahrnuté v ETS, doprava, budovy, poľnohospodárstvo a odpad, nezaznamenali v porovnaní s úrovňami v roku 2018 významnú zmenu.

V roku 2019 sa zvýšili výdavky EÚ na opatrenia v oblasti zmeny klímy, financovanie zelených technológií, zavádzanie nových riešení a medzinárodná spolupráca a v súvislosti s obnovou Európy po COVID-19 dôjde k ďalšiemu nárastu.

Príjmy z aukcií EU ETS sú čoraz dôležitejším zdrojom financovania opatrení v oblasti zmeny klímy. Celkové príjmy členských štátov, Spojeného kráľovstva a krajín EHP z aukcií od roku 2012 (začiatok dražby v rámci EÚ ETS) do polovice roka 2020 predstavovali viac ako 57 miliárd EUR, z čoho viac ako polovica bola získaná v rokoch 2018 a 2019. V roku 2019 celkové výnosy z aukcií presiahli 14,1 miliárd EUR. Z tohto celkového množstva sa 77% použije na klimatické a energetické účely, čo je o 7 percentuálnych bodov viac ako 70% podiel vykázaný v roku 2018. Okrem toho rastúci počet klimatických projektov financovaných EÚ je financovaný cez monetizáciu emisných kvót prostredníctvom programu NER 300, inovačného fondu a modernizačného fondu.

Preklad originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2182