Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Príspevky EÚ a členských štátov na financovanie opatrení na boj proti zmene klímy sa v roku 2019 naďalej zvyšovali

30-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Príspevky EÚ a jej členských štátov na podporu rozvojových krajín pri znižovaní ich emisií skleníkových plynov a vyrovnávaní sa s dopadmi zmeny klímy sa v roku 2019 naďalej zvyšovali. Potvrdil sa tak stabilný stúpajúci trend od roku 2013.

Finančná podpora v oblasti zmeny podnebia, ktorú poskytuje EÚ a jej členské štáty (vrátane Spojeného kráľovstva), predstavovala v roku 2019 23,2 miliárd EUR, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 6,9%. Celková suma bez príspevku Spojeného kráľovstva predstavovala 21,9 miliárd EUR, čo je o 7,4% viac ako za  EÚ-27 v roku 2018.

Posledné čísla preukazujú odhodlanie EÚ pokračovať vo zvyšovaní svojho medzinárodného príspevku na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy k cieľu -100 mld. dolárov ročne stanovenému pre rozvinuté krajiny, ktorý má byť dosiahnutý do roku 2020 a bude pokračovať do roku 2025. Do roku 2025 strany rámcového dohovoru OSN o zmene podnebia stanovia nový kolektívny cieľ na nasledujúce obdobie.

EÚ a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom verejných financií na boj proti zmene klímy na svete. Podľa údajov zhromaždených Európskou komisiou je takmer polovica finančných prostriedkov určená na opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a približne 20% na iniciatívy zamerané na prispôsobenie sa zmene podnebia v rozvojových krajinách. Zvyšok príspevku podporuje prierezové projekty, ktoré zahŕňajú zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/10/29/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-continued-to-increase-in-2019/