Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Ambiciózne úsilie EÚ o zmenu klímy by mohlo zvýšiť emisie vo zvyšku sveta

25-05-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

EÚ má ambíciu byť v roku 2050 z hľadiska klímy neutrálna, a to prostredníctvom prechodu na ekologické hospodárstvo v energetickom sektore a odvetviach s intenzívnymi emisiami CO2 , ako aj prostredníctvom zmeny správania spotrebiteľov, ako sú návyky na stravovanie a požiadavky na cestovanie.

Ak by však EÚ implementovala svoj najambicióznejší program dekarbonizácie, zatiaľ čo zvyšok sveta by pokračoval so súčasným stavom, krajiny mimo EÚ by nakoniec vypustili viac skleníkových plynov, čím by sa výrazne obmedzilo zníženie emisií EÚ. Toto je záver novej správy, ktorú pripravili odborníci na ekonómiu z Kodanskej univerzity.

Podľa profesora Wusheng Yu, spoluautora správy, je zrejmé, že vlastná klimatická stopa EÚ sa výrazne zníži. Hospodárstvo EÚ je však vzájomne prepojené so zvyškom sveta prostredníctvom obchodných vzťahov, ktoré by sa zmenili, keď by sme v našom energetickom odvetví, priemysle a spôsobe života zaviedli prechod na ekologické hospodárenie. Časť emisií, ktoré Európa „ušetrí“ týmto  prechodom, by sa mohlo „presunúť“ do zvyšku sveta, okrem iného prostredníctvom obchodných mechanizmov v závislosti od politiky v oblasti klímy v iných krajinách.

V najambicióznejšom scenári do roku 2050 vypočítanom podľa modelu EUCalc EÚ vytiahne všetky „zelené hybné sily“ v oblasti  výroby a spotreby v rôznych odvetviach vrátane priemyselných a energetických sektorov.

V tomto scenári „zelená transformácia“ v odvetviach s intenzívnou produkciou CO2  vzniknú náklady na nové ekologické technológie, čo následne zvýši cenu výrobkov. Mohlo by to ovplyvniť konkurencieschopnosť výrobkov EÚ na svetovom trhu, čo by bolo výhodné pre Čínu a Spojené štáty, ktoré by pokračovali vo výrobe podobného, ​​ale lacnejšieho tovaru. Predpokladá sa, že v Európe by sa potom vyrobilo menej tovaru, čo by viedlo k zvýšeniu nového dovozu na uspokojenie spotrebiteľského a obchodného dopytu.

Podobne postupné vyradenie fosílnych palív zo strany EÚ by znížilo globálny dopyt, čo by viedlo k zníženiu ich cien. V dôsledku toho by krajiny mimo EÚ pravdepodobne dovážali a spotrebúvali väčšie množstvá fosílnych palív.

Napokon by klimaticky priaznivejšie spotrebiteľské správanie v EÚ mohlo nakoniec viesť k „vytlačeniu“ časti „ušetreného“ CO do zvyšku sveta.

Podľa profesora Wusheng Yu  prechod na ekologické hospodárstvo len v samotnej EÚ nemôže významne znížiť globálne emisie CO2. Je potrebné nájsť spôsoby, ako dostať aj ostatných na palubu. V opačnom prípade bude vplyv úsilia EÚ do značnej miery obmedzený zvýšenými emisiami inde, čo znemožňuje splniť ciele Parížskej dohody načas.

Preto je nevyhnutné, aby EÚ sformulovala ekologické stratégie pre každý sektor a každý členský štát, pričom tieto ekonomické mechanizmy zohľadní a dôkladne vyhodnotí ich vplyv, pokiaľ ide o povzbudenie iných krajín, aby uskutočňovali podobné stratégie dekarbonizácie.

Fakty:

  • Ak implementuje EÚ veľmi ambicióznu klimatickú stratégiu, zatiaľ čo zvyšok sveta zachová status quo, model EÚ-Calc predpovedá, že na každú tonu emisií CO2 ušetrenú v EÚ bude asi 61,5% z tejto tony emitovaných niekde inde na svete.  Výpočet je založený na priemerných emisiách CO2 v krajinách EÚ.
  • Výsledky sú získané z účelového ekonomického modelu doplneného o podrobné údaje zozbierané zo širokého spektra odvetví vo všetkých členských štátoch EÚ, plus vo Veľkej Británii a vo Švajčiarsku.
  • Cieľom projektu EUCalc je popísať rôzne cesty prechodu na ekologické hospodárenie v EÚ. Okrem modelu otvoreného zdroja (vrátane ekonomického modulu) projekt vyvinul webový nástroj, kde používatelia môžu sami vypočítať emisie COpodľa rôznych scenárov.
  • EUCalc je partnerstvom medzi 12 inštitúciami, ktoré sa nachádzajú v 9 európskych krajinách a sú financované z programu EÚ Horizont 2020.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200519090321.htm