Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Komisia podporuje členské štáty pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo

11-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia predložila 11. decembra 2019 európsku zelenú dohodu, vďaka ktorej sa má Únia stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete.

14. januára 2020 oznámila investičný plán európskej zelenej dohody s cieľom pomôcť s financovaním transformácie. Nie všetky členské štáty však majú pri transformácii rovnakú štartovaciu pozíciu – niektoré zasiahne transformácia viac než iné.

Komisia poskytuje členským štátom pohotovú podporu prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), aby im pomohla pri príprave plánov spravodlivej transformácie územia, a tým aj pri realizácii európskej zelenej dohody. Na tento účel Komisia koncom februára vyhlásila osobitnú výzvu v rámci SRSP s cieľom pomôcť pri príprave plánov spravodlivej transformácie územia. O túto podporu požiadalo 18 členských štátov (BE, BG, CY, CZ, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE a SK). 

Európska komisia schválila všetky žiadosti 18 členských štátov. Tento plán bude musieť vypracovať každý členský štát, aby mohol čerpať prostriedky z mechanizmu spravodlivej transformácie v rámci investičného plánu európskej zelenej dohody a zmobilizuje najmenej 100 miliárd eur s cieľom poskytnúť dodatočnú a cielenú podporu regiónom, ktoré najviac zasiahne prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a ktoré sú menej schopné sa s touto výzvou vysporiadať.

V nasledujúcich mesiacoch, do konca roka 2020, bude Komisia cielene podporovať členské štáty pri príprave plánov spravodlivej transformácie územia. Poskytne odborné znalosti, aby pomohla celoštátnym a regionálnym orgánom napríklad:

  • posúdiť sociálne, hospodárske a environmentálne vplyvy transformácie a načrtnúť proces transformácie do roku 2030,
  • budovať dialóg medzi zainteresovanými stranami, ako sú občania, podniky a občianska spoločnosť, s cieľom dosiahnuť spoločnú víziu o tom, ako pri transformácii postupovať,
  • a určiť opatrenia na dosiahnutie úspešnej transformácie. 

Vypracovanie a dokončenie plánov (v úzkej spolupráci s príslušnými celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami) bude v réžii členských štátov. Plány sa potom predložia Komisii na schválenie.

Výťah z originálu

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_812