Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Zkušenosti s africkým morem prasat v Číně

09-06-2022
Ing. Jaroslav Smital, Ph.D. | [email protected]
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Po čtyřech letech trvající epidemie afrického moru prasat (AMP) v Číně lze získat několik ponaučení o rizicích, cestách infekce a prevenci.

Čínští vědci publikovali v časopise Viruses výsledky komplexní analýzy propuknutí afrického moru prasat, se kterým se Čína potýká od roku 2018. Vědci také získali jasnou představu o tom, jak viru předcházet a jak s ním bojovat.

Obr. 1

Obr. 1: Virus afrického moru prasat je velký komplexní DNA virus, má několik vrstev, které obklopují husté jádro obsahující jeho DNA genom. Obrázek ukazuje virové částice v různých fázích sestavování.

Lidé hrají zásadní roli

Vzhledem k tomu, že virus AMP není vysoce nakažlivý, mají chovatelé čas přijmout nezbytná opatření a pokud udělají vše správně, mohou si být jisti, že AMP vymýtí na své farmě dříve, než unikne do sousedních farem. Přinejmenším u domácích prasat je AMP chorobou, při které se chovatelé mohou účinně chránit, protože jsou to lidé, kteří usnadňují infekci.

To potvrdily i čínští výzkumníci, kteří poukázali na lidi jako na hlavní zdroj šíření viru AMP. Zjistili, že u 46 % vyšetřovaných čínských ohnisek AMP se virus dostal do chovu prostřednictvím personálu nebo dopravy. Ve 42 % případů bylo kontaminováno krmivo (v Číně se stále používá hodně krmení pomyjemi).

Obr. 2

Obr. 2: Ve 42 % případů ohnisek AMP bylo kontaminováno krmivo (v Číně se stále používá krmení pomyjemi).

Přenos krmivem

Krmivo je důležitou cestou infekce. Malé množství krmiva nebo vody již může stačit k tomu, aby se prase nakazilo. Bylo zjištěno, že infikované prase vylučuje virus slinami již 2. den po infekci, což je dříve než uváděná inkubační doba 3 až 19 dnů. Vylučování slinami je také důvodem, proč se infekce může tak rychle šířit moderními prasečími stájemi, tj. prostřednictvím systémů krmení a napájení.

Obr. 3

Obr. 3: Vylučování viru AMP slinami je důvodem, proč se infekce může rychle šířit systémy krmení a napájení.

Přenos vzduchem

Přenos vzduchem je méně pravděpodobná cesta vzhledem k tomu, že virus má ve vzduchu poločas rozpadu 20 minut. To znamená, že infekčnost viru ve vzduchu se každých 20 minut sníží na polovinu, a proto se může šířit pouze na krátkou vzdálenost pomocí aerosolů v hale pro prasata.

Přenos léčbou

Další, pravděpodobnější způsob přenosu je léčba nemocných prasat. Na mnoha farmách se několika prasatům podávají léky stejnou injekční jehlou. Stále není dostatek důkazů pro přenos infikovaným spermatem nebo mlékem z prasnice na selata.

Ne všechna prasata se nakazí

Zjistilo se, že nakažena jsou pouze některá prasata. Například pokud je deset prasat krmeno stejným množstvím kontaminovaného krmiva, pravděpodobně pouze jedno nebo dvě až tři se nakazí infekcí. Je tedy obtížné infikovat zvíře, ale jakmile se jednou nakazí, pravděpodobnost, že uhyne, je vyšší než 95 %.

Mrtvá prasata nutné okamžitě odstranit

Často se stává, že jedno prase uhyne a není okamžitě odstraněno. Ostatní prasata ho začnou okusovat a lízat a nakazí se. Pokud prase žije a inkubuje virus nebo je dokonce nemocné, virus se z něho nešíří příliš do okolí a ostatní prasata infekci nezachytí. Na velké farmě se smrt jednoho nebo dvou prasat za týden nejdříve nezdá významná, protože je pod normální úmrtností farmy. Avšak jakmile najednou do dvou dnů uhyne 10, 20 nebo 30 prasat, je zřejmé, že něco není v pořádku, protože proces je rychlejší a exponenciálnější.

Význam údajů o úhynu

Někdy může být obtížné zjistit, kdy a jak se virus dostal na farmu. Co může pomoci, je vrátit se k záznamům na farmě a podívat se na údaje o úhynu. Zpětně je možné vidět několik velmi malých vrcholů úhynu, které mohly být okamžikem, kdy nemoc vypukla. To lze podpořit klinickými a laboratorními údaji.

Jak dlouho virus přežije

Laboratorní výzkum ukázal, že virus může přežít několik měsíců v kontaminovaném krmivu nebo hmyzu, jako jsou klíšťata. Některé druhy klíšťat mohou přenášet virus po dobu 4 let. V případě cesty infekce krmivem je také zmínka o šíření divočáky, kdy infikovaný divočák by mohl teoreticky kontaminovat krmivo na poli.

Stále není jasné, jak dlouho přeživší prase může nést virus AMP. Několik studií uvádí, že uzdravená prasata vylučují virus až 6 měsíců po infekci. Přeživší prasata mohou také způsobit reinfekci v populacích nových vnímavých prasat.

Dále tým čínských vědců zjistil, že virus může přežít v hnoji až 11 dní. Po měsíci byl stále nalezen na podlahách a zdech kotců na infikované farmě.

Očkování stále nemožné

Očkování je nejúčinnějším způsobem prevence, ale přes veškerou snahu v různých zemích může ještě pár let trvat, než se na trh dostane dobře fungující vakcína. V posledních desetiletích byla testována řada virových inhibitorů. Ty se ukázaly být účinné v laboratoři, ale zatím je nelze použít v chovech prasat.

Výskyt virů genotypu I

Celkový obraz afrického moru prasat v Číně se nyní stal složitějším, když čínští vědci oznámili výskyt virů AMP genotypu I, které vedou k chronickým infekcím.

Obr. 4

Obr. 4: Viry AMP genotypu I vedou k chronickým infekcím, což by mohlo zkomplikovat ochranu, kterou může nabídnout potenciální vakcína založená na genotypu II.

Genotyp I je kmen, který se v Portugalsku a Španělsku vyskytoval po různá desetiletí 20. století a v současnosti je endemický na italském ostrově Sardinie. Virus AMP, který se objevil v Evropě a Asii v roce 2007, byl genotyp II – odlišný a virulentnější kmen.

Vědci z Čínské akademie pro zemědělskou vědu (CAAS) v Harbinu, dospěli k závěru, že výskyt virů AMP genotypu I bude představovat další problémy a výzvy pro kontrolu a prevenci afrického moru prasat v Číně.

Dva různé viry genotypu I

Vědci identifikovali 2 viry genotypu I v provinciích Henan a Shandong. Genotypy viru v provincii Henan byly potvrzeny ve vzorcích od 4 mrtvých výkrmových prasat. Na této farmě se u finišerů vyvinuly příznaky chronické infekce včetně úbytku hmotnosti, občasné horečky, kožních vředů a artritidy. Byla také pozorována sporadická úmrtí.

Virus genotypu I provincie Shandong byl nalezen na farmě v červnu 2021, kdy prase vážící 80 kg vykazovalo paralytické příznaky. Bylo usmrceno pro pitvu a vzorek plic byl testován. Bylo zjištěno, že kmen Shandong kombinuje nízkou virulenci s účinnou přenositelností u prasat, což způsobuje mírný nástup infekce a chronické onemocnění. Také byly pozorovány nekrotické kožní léze a otoky kloubů.

Zdroj genotypu I je nejasný

Zdroj těchto virů a povaha jejich zavlečení do Číny je nejasná. I když viry mohou pocházet z afrického zdroje, nápadný stupeň genetické podobnosti s genotypy I izolovanými v Portugalsku naznačuje, že pravděpodobně pocházejí z evropského zdroje. Možná dovezeného legálně nebo nelegálně, za účelem testování potenciálních kandidátů na vakcínu proti AMP. To by mohlo zkomplikovat ochranu, kterou může nabídnout potenciální vakcína založená na genotypu II.

Genetika

Probíhají také pokusy o vyšlechtění prasete odolného vůči AMP. Základem tohoto výzkumu je prase bradavičnaté, u kterého se po infekci rozvinou mírné příznaky a jen zřídka na toto onemocnění uhyne. I domácí prasata jsou schopna infekci přežít a tato prasata se liší na genetické úrovni od těch, která nepřežijí infekci. Čínský tým se snaží genetickým inženýrstvím vytvořit přirozeně odolné prase. Kromě toho se vynakládá úsilí na vyšlechtění rezistentního prasete výběrem přirozeně odolných prasat.

Obr. 5

Obr. 5: Ne všechna prasata se nakazí, toto zjištění vede ke snahám vyšlechtit odolné prase vůči AMP.

Funguje pouze důkladná dezinfekce

Čištění a dezinfekce jsou důležité, aby se zabránilo přenosu viru AMP. Problémem však je perzistence viru, což znamená, že je účinná pouze velmi důkladná dezinfekce. Vytápění místností na alespoň 70 °C po dobu alespoň 20 minut může virus zabít například v dopravních prostředcích.

Pro čištění a dezinfekci místností je důležitá správná kombinace prostředků a minimální doba dezinfekce. Například se uvádí, že roztok 0,3 % formalínu nebo 2,3 % chloru musí působit minimálně 30 minut, aby byl účinný. Pro čištění a dezinfekci napájecího a vodovodního potrubí ve stájích se doporučuje použití organických kyselin.

Obr. 6

Obr. 6: Šíření viru AMP na jiné místo probíhá převážně lidmi na jejich oblečení a vozidlech nebo v kontaminovaném krmivu a vodě.

Biologická bezpečnost je zásadní

Aby se zabránilo zavlečení viru, výzkumníci trvají na nejvyšší možné biologické bezpečnosti na farmách a kolem nich. To zahrnuje nastavení zón 3 a 10 km kolem infikované farmy, dále vyskladnění farmy, úklid a dezinfekci a minimálně 40 dní neobsazenosti.

Tým zdůraznil, že farmy musí uplatňovat přísnou politiku biologického zabezpečení s minimální návštěvností stájí, sprchováním při vstupu a výstupu z podniku, faremním oblečením a samostatným oblečením pro každou stáj na farmě. Kromě toho čistá/špinavá silnice a povinné čištění a dezinfekce nákladních vozidel přispívají ke snížení rizika vstupu viru.

Vzdělání, výchova, školení

AMP se nešíří natolik infekcí z nosu na nos mezi zvířaty, jako spíše lidským chováním. Jediný způsob, jak to změnit, je vzdělání. Správné řízení farmy by mělo zahrnovat školení pracovníků farmy a kohokoli jiného, kdo přijde do styku s prasaty, o pravidlech biologické bezpečnosti. Přenosy na delší vzdálenosti jsou obvykle lidským přičiněním a je těžší je kontrolovat prostřednictvím vzdělávání a výchovy.

Kompenzace pro postižené chovatele prasat

Existují místa, kde farmáři nejsou odškodňováni, pokud dojde k nakažení jejich prasat. Aby ušetřili peníze, zabijí nemocné prase. Pak se najednou objeví na černém trhu levné maso, lidé si ho kupují a mohou ho ve svých autech přepravovat stovky kilometrů, což šíří tuto nemoc.

V mnoha zemích existují dobré příklady, kdy dokázali eradikovat AMP u domácích prasat, ale eradikace (úplné vymýcení) choroby u divokých prasat v lesích je komplikovaná. U afrického moru je bohužel nezbytné mít trpělivost.

Podstata AMP zůstává stejná

Základní obraz nemoci afrického moru prasat se za poslední tři desetiletí téměř nezměnil. Některé klíčové body AMP zůstávají stejné. Infekce stále téměř vždy vede ke smrti prasete. V rámci infikované farmy se virus šíří pomalu, nyní není o nic nakažlivější než v minulosti. Šíření na jiné místo nadále převážně probíhá lidmi na jejich oblečení a vozidlech nebo v kontaminovaném krmivu a vodě. Podstatným rozdílem dnes je, že je toho známo mnohem více, jak s morem bojovat.

Reference u autora