Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Kone

Chov koní v roku 2013 z pohľadu uznanej chovateľskej organizácie – ZCHKS

31-03-2014
Ing. František Grácz | [email protected]
(zdroj: Slovenský chov február/2014, str. 17-19)

Zhoršujúcu sa situáciu v chove koní v minulom roku, ktorú potvrdzovali štatistiky pripúšťania a následná registrácia, sa žiaľ potvrdili. Rok 2013 bol rokom s najnižším počtom narodených žriebät za posledných desať rokov (pozri tabuľku). Zároveň pokračoval masívny import koní z okolitých krajín, najmä z Českej republiky. Z pohľadu predaja koní ZCHKS zaregistroval 1 105 zmien, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku (980 zmien). Z pohľadu organizačnej štruktúry zaznamenali chovatelia výrazné zmeny. Od 1. 1. 2013 prešli kompetencie vedenia centrálnej evidencie koní z NŽ Topoľčianky, š. p., na Plemenárske služby, š. p., Bratislava. Tým sa druh koní zaradil k ostatným druhom HZ. Za obdobie roka 2013 sa do Centrálnej evidencie prihlásilo 6 833 koní, čo predstavuje cca 47 % všetkých aktívne žijúcich koní na Slovensku. Rezervy v registrácii v CE sú najmä u športových klubov, kde bude treba prijať opatrenia, ktoré by zabezpečili registráciu fariem  koní v jazdeckých oddieloch. I napriek zníženému záujmu o pripúšťanie pôsobilo v roku 2013 v prirodzenej plemenitbe a inseminácii 170 plemenníkov (v roku 2012 to bolo 166 žrebcov, v roku 2011 – 170 žrebcov, v roku 2010 – 190 žrebcov, v roku 2009 – 187 žrebcov a v roku 2008 – 177 žrebcov).

MPRV SR v rámci podpory štátnej pomoci podporilo vedenie plemennej knihy formou subvencovaných služieb, kontrolu úžitkovosti podporou 80-dňového (100-dňového) testu a podporou vybraných odchovní. Zároveň boli zo strany ministerstva podporené výstavy v Trenčíne (Kôň), Nitre (Agrokomplex) a Pavlovciach (I. východoslovenská regionálna výstava koní). V porovnaní s rokom 2012 došlo k zvýšeniu podpory na PK. Ostatné podpory ostali na úrovni roku 2012.

Sklamaním pre chovateľov koní je konečný návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020, v ktorej sa s koňmi okrem ohrozených druhov HZ nepočíta. Podľa nášho názoru je chov koní odvetvím, ktoré môže výraznou mierou prispieť k diverzifikácii vidieka. Z pohľadu dnešného využitia koní je potrebné uvedomiť si, že chov koní úzko súvisí a ovplyvňuje širokú škálu oblastí ako tvorba charakteru krajiny, vytváranie ekologickej rovnováhy, riešenie sociálneho problému zamestnanosti na vidieku, efektívne využitie krmovinových zdrojov a využitie TTP, využitie a rekonštrukcia areálov, ktoré sa nevyužívajú. Chov koní je z pohľadu vývoja stavov za posledné obdobie jedným z najperspektívnejších odvetví živočíšnej výroby, nezaťažený európskymi kvótami. Existujú štúdie, ktoré hovoria, že jeden kôň dokáže na seba naviazať tri pracovné miesta ...

Z publikačnej činnosti pokračuje ZCHKS vo vydávaní časopisu Svet koní. K 31. 12. 2013 vyšli štyri čísla časopisu a Zoznam žrebcov 2013. K 1. 2. 2013 boli na www.horses.sk aktualizované on-line plemenné knihy plemien koní, u ktorých ZCHKS vedie plemennú knihu. K 90. výročiu žrebčína Motešice bola vydaná publikácia „Furioso ako stredoeurópske kultúrne dedičstvo“.

Zhoršenie situácie v chove koní sa odzrkadlilo i vo výstavníctve. V priebehu roku boli zrušené výstavy vo Dvoroch nad Žitavou a v Motešiciach. Ostatné výstavy sa uskutočnili podľa plánu. Z domácich výstav sa ako prvá uskutočnila výstava v Turanoch. Napriek tomu, že výstava sa v Turanoch konala po prvýkrát v histórii, hodnotiaca komisia, vystavovatelia a diváci  boli príjemne prekvapení organizačným zvládnutím výstavy SOŠ v Turanoch, ktorá sa v poslednom období špecializuje aj na odbor agropodnikateľ.

Výstava v Dlhej nad Oravou sa uskutočnila po ročnej odmlke ako siedmy ročník. Po slávnostnom otvorení starostom obce Ing. Jánom Kamasom a za prítomnosti podpredsedníčky parlamentu Ing. Eriky Jurínovej. Už šiestykrát sa milovníci koní stretli v Kokave nad Rimavicou na výstave koní. Nosnou výstavou pre ZCHKS je výstava Kôň v Trenčíne. Desiaty ročník, ktorý sa uskutočnil netradične v strede augusta, sa stretol s mimoriadnym záujmom vystavovateľov. Na výstavu sa prihlásilo 120 koní. Tradične silné zastúpenie mali plemená furioso a moravský teplokrvník. Šampiónom plemena furioso sa stal žrebec 3745 Przedswit XXXII Princ v majetku Ing. K. Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou. Potešiteľný bol záujem chovateľov chladnokrvných koní. Najmä noriky muránskeho typu, a to nielen zo šľachtiteľského chovu v Dobšinej, ale i zo zemského chovu, potvrdili vysokú kvalitu tohto plemena na Slovensku aj tým, že Šampiónkou chladnokrvných koní a celej výstavy  sa stala práve zástupkyňa tohto plemena – kobyla Tischler Vulkan I-9 Kola majiteľa J. Veterníka z Príboviec. V rámci výstavy Kôň sa uskutočnil prvý zvod írskych cobov na Slovensku. Dvojica hodnotiteliek s medzinárodným certifikátom hodnotenia tohto plemena z Českej republiky a Dánska najskôr toto zaujímavé a atraktívne plemeno predstavila, a potom nasledovalo hodnotenie predvedených koní.

Agrokomplex si v tomto roku pripomenul 40. výročie od svojho založenia. Táto výstava sa stala súčasťou augustového mesiaca pre niekoľko generácií poľnohospodárov. Zväz chovateľov koní na Slovensku sa predstavil s kolekciami koní plemien furioso, nonius, slovenský športový pony, lipican a norik muránsky. Šampiónom výstavy sa stal žrebec 3775 Furioso XL (F XXXVII-1) Móric v majetku MBL, s. r. o., Chorvátsky Grob. Kosáková komisia ocenila Zlatým kosákom kolekciu kobýl plemena norik muránsky 233 Melisa (GD-113), Olívia (GD-141), 227 Lenka (Š I-83). Toto ocenenie len potvrdilo vysoký štandard v chránenom chove koní Lesy SR, š. p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná.

Po dlhých dvadsiatich rokoch samostatnosti Slovenska sa konečne podarilo zorganizovať výstavu v regióne východného Slovenska. Výstava v Pavlovciach sa konala 7. septembra za prekrásneho počasia. Päťdesiat koní v deviatich kategóriách hodnotila komisia: Ing. Juraj Kovalčík, Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Peter Holakovský a František Rindoš. Početné publikum malo možnosť vidieť zaujímavé kategórie plemien pony, írskych cobov či arabských plemien. Zväz chovateľov koní v spolupráci s hlavným organizátorom Ing. Samuelom Brussom ocenili štyroch pozvaných hostí, ktorí si prevzali ocenenia za celoživotný prínos v chove koní na východnom Slovensku. Ocenení boli pán Juraj Cigan – dlhoročný chovateľ koní, ktorý k láske ku koňom priviedol svojich synov a neskôr vnukov a vnučky; MVDr. Václav Husák – veterinár, ktorý svojimi teoretickými a praktickými vedomosťami ovplyvnil mnoho kolegov v regióne; Ing. Štefan Staviarsky – bývalý riaditeľ žrebčinca Veľký Šariš, ktorého najmä publikačná činnosť v oblasti propagácie zaniknuvšieho žrebčinca v Prešove je mimoriadne záslužná; a Ing. Ján Demeter – súčasný majiteľa žrebčinca vo Veľkom Šariši za jeho prácu v chove koní. Prvou víťazkou a zároveň šampiónkou 1. východoslovenskej výstavy koní v Pavlovciach sa stala kobyla 4764 Umbra, tmavá hnedka narodená v r. 2004, príslušníčka plemena holštýnsky kôň, v majetku Ing. Jána Demetera z Veľkého Šariša.

Tradičný zvod 3 a 4-ročných kobýl plemena hafling sa konal v sobotu 25. 5. 2013 v jazdecko-športovom rekreačnom areáli Masarykov dvor v obci Vígľaš, časť Pstruša. Napriek tomu, že areál ešte nie je úplne dokončený, poskytol majiteľom haflingov veľmi dobré zázemie najmä vďaka novovybudovanej krytej jazdeckej hale i priestranným boxom na ustajnenie koní. Z celkového počtu 14 kobýl, ktoré mohli byť v tomto roku zaradené do chovu, sa zvodu napokon zúčastnilo iba 6 kobýl. Nezáujem majiteľov o uchovnenie svojich kobýl je zrejme čiastočne spôsobený pretrvávajúcou krízou v chove koní, napriek tomu by serióznemu chovateľovi malo záležať na kvalite odchovávaného potomstva.

Z pohľadu chovateľov chladnokrvných koní boli pod drobnohľadom furmanské preteky pod patronátom ZCHKS. Je potešiteľné, že sa uskutočnili všetky plánované akcie. Víťazom dlhodobej súťaže sa stal Pavol Kitaš z Golianova, ktorý svoju suverenitu potvrdil i na majstrovstvách Slovenska furmanov pod patronátom AFUSu, kde tiež triumfoval. Zo zahraničných výsledkov potešili výsledky Patrika Játyho zo Pšurnovíc, ktorý dokázal držať krok s českými furmanmi.

Veľmi príjemným spestrením bol zorganizovanie  orby dvojzáprahmi, ktorá sa uskutočnila v Podolí za výraznej pomoci PD Podolie a OU Podolie. Furmani potvrdili, že nezabudli ako obrábali pôdu naši predkovia. Z „oráčov“ zvíťazil Viliam Hodulík z Chocholnej – Velčíc. Akcia bola dobrou propagáciou chladnokrvných koní, ktorú doplnila súťaž v orbe doma vyrobených malotraktorov.

Stalo sa už tradíciou, že prvý októbrový víkend sa v Topoľčiankach stretávajú chovatelia a majitelia štvor- až sedemročných teplokrvných koní na Šampionáte mladých koní, aby si zmerali sily v ročníkových porovnaniach. Ak berieme do úvahy stagnáciu projektu kritérií mladých koní, je šampionát jediným stretnutím, v ktorom si majitelia navzájom môžu porovnať športovú úroveň svojich koní s rovnako starými koňmi. Po dohode so SJF bolo súčasťou šampionátu i finále KMK pre štvor- až šesťročné kone. Počas ôsmich rokov trvania projektu šampionátu mladých koní sa každoročne pretekov zúčastní do 60 koní jednotlivých vekových kategórií. Súťaží sa dvojkolovo, pričom pri štvorročných sa o víťazovi rozhodovalo v rozoskakovaní na nezvýšených prekážkach. Kategórie päťročných a šesť – sedemročných koní čakalo rozoskakovanie na zvýšených prekážkach, ale šesť- a sedemročné kone súťažili formou handicapu.  

V šampionáte slovenského teplokrvníka prvé miesto medzi štvorročnými koňmi získala kobyla Fiona s Oľgou Michalkovou. Medzi päťročnými koňmi zvíťazila Rosanna s Oľgou Michalkovou. Majiteľom oboch kobýl je Ing. Viktor Karel z Bratislavy. V šampionáte slovenského teplokrvníka šesť- a sedemročných koní zvíťazil Zdeno Kuchár s valachom Cardinal  z chovu SHR Františka Hadušovského z Hodkoviec, v majetku Alžbety Hadušovskej z Hodkoviec.

Prognózy ďalšieho vývoja v chove koní nie sú z pohľadu niektorých štatistických ukazovateľov priaznivé. Chovatelia koní však už niekoľko krát v minulosti dokázali, že chov koní nie je len o ekonomike. Je to vášeň, pre ktorú sa oplatí zabojovať z nepriazňou momentálnych podmienok.

Obr. 1

Obr. 1: Výstava Kokava - Šampión výstavy

Obr. 2

Obr. 2: Furmanské preteky Golianovo - P. Kitaš

Obr. 3

Obr. 3: Orba - Podolie - V. Hodulík, I. miesto

Obr. 4

Obr. 4: Šampionát slov. teplokrvníka - O. Michaľková - Rosanna

Obr. 5

Obr. 5: Kôň 2013 F XLII - Víťaz podujatia

Obr. 6

Obr. 6: Ekipa norika muránskeho ocenená vlani Zlatým kosákom na výstave Agrokomplex 2013

Vystavené 14.4.2014