Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Príprava pôdy a sejba v jarnom období

15-03-2022
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pri predsejbovej príprave je potrebné obrábať pôdu s ohľadom na poveternostné a pôdne podmienky a to tak, aby bola zachovaná či zlepšená jej štruktúra a biologická aktivita, nedošlo k nadmernému utuženiu a boli zmiernené erózne riziká. Cieľom je vytvoriť priaznivé štruktúry v oblasti osivového lôžka a vo vrstvách nad ním. Voľbou správnej operácie obrábania pôdy sa pozitívne ovplyvňuje obsah vzduchu aj vlhkosti v pôde a prístupnosť živín. Spolu s tým sa často mechanicky likvidujú aj vzídené buriny, prípadne zapravujú hnojivá.

Najmä v jarnom období je obmedzenie prejazdov na čo najmenšiu mieru veľmi dôležité. Ťažké pôdy sa prehrievajú dlhšiu dobu, pomalšie vysychajú a na príliš skorý vstup techniky reagujú nadmerným utužením. Správna voľba termínu práce je dôležitá.

V rámci prípravy pôdy pred jarnou sejbou je dôležitá jej včasnosť a vhodne zvolená technológia. Tá vychádza predovšetkým z pôdnych a klimatických podmienok, spektra pestovaných plodín a veľkosti podniku. Vysokú vzchádzavosť vysiatych semien zabezpečí len správne pripravené osivové lôžko s ľahko utuženým dnom, cez ktoré môže vzlínať kapilárna vlhkosť, a kyprá vrchná vrstva umožňujúca rýchly prienik kyslíka a tepla do pôdy.

K tomuto účelu je potrebné uskutočniť urovnanie vrchnej vrstvy pôdy, rozdrobenie hrúd, spätné utuženie pôdy a prerušenie pôdneho prísušku. Zároveň je dôležité udržiavať rovnomernú hĺbku prípravy pôdy. Klíčenie a vzchádzanie vysiatych semien je potom tým rýchlejšie, čím jemnejšie je pôda pripravená. To je krátkodobo priaznivý efekt, avšak dlhodobo znamená prílišný obsah jemných častíc tiež riziko uľahnutia a rozbahnenia pôdy. Ideálne pripravené osivové lôžko by malo mať rozloženie jemných častíc v mieste uloženia osiva a hrubších potom na povrchu. Úroveň rozdrobenia pôdy je daná intenzitou účinku náradia, početnosťou pracovných operácií a takisto spracovateľnosťou pôdy. Rozhodovanie kladie značné nároky na podnikový manažment, okrem iného aj na schopnosti odhadnúť možné riziká jednotlivých technológií pre konečný efekt. Tomu je potrebné prispôsobiť aj posledný (zároveň však vo vzťahu k úrode rozhodujúci) článok technológie, a to je výber sejacieho stroja.

Vzhľadom na pomerne rozdielne požiadavky jednotlivých plodín na hĺbku sejby, štruktúru pôdy a taktiež s ohľadom na premenlivosť počasia a iné prírodné vplyvy, sa stále častejšie ukazuje, že jedna technologická linka pre všetky pozemky nie je najdokonalejšie riešenie. To platí najmä vtedy, ak sú pôdne podmienky jednotlivých pozemkov značne odlišné. Praktizuje sa teda kombinácia rôznych technológií s tým, že sa vždy zvážia možnosti ich využitia.

Často používaným náradím pri príprave osivového lôžka v jarnom období sú ešte stále aj smykobrány alebo kypriče rôznej konštrukcie, čoraz významnejšiu úlohu však zohrávajú rôzne kombinované stroje zabezpečujúce v jednom prejazde po poli aj prípravu osivového lôžka a následnú sejbu.

Z hľadiska spôsobu prenosu energie z traktora (energetického prostriedku) na náradie ich môžeme rozdeliť na tzv. aktívne (cez vývodový hriadeľ poháňané) a pasívne (ťahané) stroje.

Príprava pôdy aktívnym náradím

Najintenzívnejší drobiaci efekt sa dosahuje pomocou aktívneho náradia, ktorým môže byť rotačný kyprič (rotačná brána) často v kombinácii so sejacím strojom. Tieto náradia sú  univerzálne, účinné aj v ťažkých podmienkach a majú vhodné rozmery pre agregácie s pneumatickými aj mechanickými sejacími strojmi. Nachádzajú teda univerzálne uplatnenie pri predsejbovej príprave pôdy v jarnom aj jesennom období, pre rôzne podmienky a plodiny. Veľmi však záleží na prevedení oporného valca. Niektoré typy valcov môžu pri siatí za vlhka ľahko spôsobiť zamazanie osiva, čo je úplne neprípustné pri jarných obilninách, ale aj pri oziminách to spôsobuje problémy. Na oporný valec sa prenáša celá hmotnosť kypriča alebo aj sejacieho stroja. Od kypričov s horizontálnou osou rotácie sa v klasickej rastlinnej výrobe v súčasnosti ustupuje.

Rotačné kypriče (rotačné brány) sú síce energeticky náročnejšie a vďaka krúživému pohybu v pôde sa budú ich klince tiež viac opotrebovávať, zato je však možné s nimi na jar „vyraziť“ rovno do hrubej brázdy bez potreby predchádzajúceho smykovania. Niektoré typy kombinujú klasický kyprič s rotačnými bránami tak, že podľa voľby smeru otáčania klincov – na ostro alebo na tupo – je možné zvoliť požadovaný účinok na pôdu. Prestavenie zaberie len niekoľko minút a je možné ho vykonávať priamo na poli (posunutím hnacieho pastorka vpravo alebo vľavo). Nie je teda potrebné vymieňať ozubené kolesá.

Pri nastavení na tupo (rotačné brány) je energetická náročnosť vyššia ako pri režime naostro (rotačný kyprič) až o 20 percent. Týka sa to nižších pojazdových rýchlostí okolo 5 km.h-1, s väčšou rýchlosťou sa rozdiel znižuje, pretože zvyšovanie rýchlosti znamená najväčší nárast príkonu práve pre režim práce naostro. Zvýšenie pojazdovej rýchlosti z 5 na 10 km.h-1 sa tak prejaví zvýšenou potrebou výkonu až o jednu tretinu. Nastavenie naostro, kedy zostáva väčší podiel rastlinných zvyškov na povrchu, sa odporúča pre technológie sejby do mulča, charakteristické plytkým záberom a jazdením väčšou rýchlosťou. Tieto výsledky boli získané praktickými testami skúšobne DLG v podmienkach hrubej brázdy, napriek tomu zostáva otázka príkonu rotačných brán stále otvorená.

Častou výbavou rotačných kypričov (rotačných brán) je záves na pripojenie sejacieho stroja. Je koncipovaný tak, že kompletne integruje celý stroj. Jeho hmotnosť je plne prenášaná na kyprič, takže sejací stroj nemusí byť vybavený opornými kolesami. Nevznikajú tak koľaje v už zasiatych častiach pozemku.

Stúpajúci záujem o pasívne kombinátory

Pasívne náradie na prípravu pôdy ponúka väčšiu plošnú výkonnosť pri nižšej energetickej náročnosti. Traktor nemusí udržiavať stále otáčky motora, a pokiaľ to podmienky a náradie dovoľujú, môže pracovať aj väčšou rýchlosťou. Veľmi však záleží na tom, ako kvalitne bol pozemok zoraný, a taktiež na prevedení náradia; niekedy je prvotné urovnanie pozemku smykom nevyhnutné. To platí vždy, keď bol na orbu využitý jednostranný pluh (záhonová orba).

Svoje stále miesto, predovšetkým na prípravu pôdy pre obilniny, majú kultivátory osadené radličkami na pružných stĺpikoch. Radličky v štyroch alebo piatich radoch za jazdy vibrujú a vznikajúca jemná pôda sa dostáva do spodných vrstiev. Tu neskôr spoľahlivo prikrýva osivo a napomáha vzchádzaniu. Hrubší podiel zostáva naopak na povrchu. Náradie má výhodu v nízkej hmotnosti, teda sa môže vyrábať v záberoch až 9 m ako nesené. Do ťažkých podmienok alebo čerstvo zoranej pôdy je možné doplniť predradenú smykovú lištu, ktorá urovnáva povrch a rozbíja najväčšie hrudy. Kultivátory sa využívajú samostatne v technológiách oddelenej prípravy pôdy a siatia; vďaka svojmu záberu ponúkajú vysokú výkonnosť.

Na prípravu pôdy pred sejbou drobných semien sú určené ťahané kombinátory - kompaktory. Tie zaručujú usporiadaním pracovných orgánov správnu prípravu lôžka, teda s vopred nastavenou hĺbkou, zodpovedajúcim spätným utužením a vrstvou jemnej pôdy navrchu. Ťahané kombinátory novej generácie označované tiež ako kompaktory ponúkajú viac variantov valcov s rôznym priemerom, niekoľko možností nastavenia pre ľahké alebo premenlivé pôdne podmienky a predĺženú životnosť ložísk.

Pri jarnej príprave pôdy dosť práce môže ušetriť zariadenie na súbežnú úpravu pôdy pri jesennej orbe. Väčšinou ide o kotúčové pechy v kombinácii so zavlačovačmi alebo rôznymi valčekmi, môžu to byť aj pevne pripojené smykové lišty. Práca s takýmto náradím vyžaduje od obsluhy zručnosť. Na jar potom odpadá smykovanie, alebo sa urovnávajú len úvrate a pozemok je pripravený pre sejacie kombinácie. Pri porovnaní valca v čelnom závese traktora a v ťažnom ramene pri pluhu vyznieva výhodnejšie skôr druhý variant, pretože vzhľadom na ťahané prevedenie vykazuje menšiu úroveň opotrebovania. Čelne nesený pech naopak vyrovnáva zaťaženie sejacej kombinácie v zadnom závese počas prejazdov a ľahšie sa ovláda. U traktorov s dvojčinnou prednou hydraulikou môže byť dodatočne pritlačovaný do pôdy.

Sortiment techniky pre sejbu jarín

Založenie porastu má v rámci agrotechniky úplne zásadný význam, a preto je výber vhodnej techniky dôležitý. S vývojom moderných technológií obrábania pôdy a sejby sa situácia rozhodne nezjednodušila, ba práve naopak, sortiment ponúkanej techniky sa značne rozrástol. Cieľom vývoja nových strojov je zvýšiť efektivitu založenia porastu pri súčasnom udržaní, alebo ďalšom zvýšení kvality práce.

Sejacie stroje by mali zabezpečiť pokiaľ možno rovnomerné rozdelenie osiva na ploche pri dodržiavaní jednotnej hĺbky sejby. Z pestovateľského hľadiska je dôležité, aby boli pri danom počte jedincov na ploche vytvorené dostatočné vzdialenosti medzi jednotlivými rastlinami. Tým sa obmedzí konkurencia v oblasti dodávok vody, svetla, živín a vzduchu už v období klíčenia. Špičkové úrody možno dosahovať jedine vtedy, keď budú všetky rastliny produkovať zrno s rovnakou efektivitou. Mali by teda byť vytvorené jednotné podmienky pre všetky rastliny. Pri ideálnej medziriadkovej vzdialenosti kultúrnych rastlín sa dosahujú dobré úrody vtedy, keď na jednej strane nedochádza k neproduktívnemu odnožovaniu a súčasne stúpa počet zŕn v klase a ich fertilita. Rovnaký význam ako rovnomerné rozdelenie osiva na ploche má kvalita jeho uloženia, teda čo možno najjednotnejšia hĺbka výsevu. Osivo má byť uložené na dobre spevnené lôžko a zakryté jemnou pôdou s primeranou štruktúrou.

Sejacie stroje pre zakladanie porastov poľných plodín sú k dispozícii v širokej palete prevedení. Voľba musí zodpovedať podmienkam poľnohospodárskeho podniku, výmere, harmonogramu osevného postupu a využívanej technológii hospodárenia. S ohľadom na stále stúpajúce požiadavky na plošnú výkonnosť je dobré zohľadniť aj kapacitu zásobníka osiva, ktorá by sa mala pohybovať v rozsahu medzi 250 až 400 l na meter záberu. Obmedzenie prestojov pri plnení osivami pomáha zvýšiť celkovú výkonnosť. Zároveň je ale dôležité posúdiť polohu ťažiska zásobníka, zvlášť vtedy, ak sú obhospodarované pozemky svahovité. Väčšie šírky záberu znamenajú aj potrebu zložiť stroj do transportnej polohy širokej 3 m, pretože prevoz transportným vozíkom je prácny a zdĺhavý.

Sejacie stroje s pneumatickou dopravou osiva sú investične náročnejšie ako ich mechanické náprotivky. Zato ponúkajú väčšie šírky záberu a sú teda vhodné predovšetkým pre podniky s dostatočnou výmerou osievaných pozemkov. K ich prednostiam patrí aj rozdelené usporiadanie pre rovnomernejšie zaťaženie traktora či jednoduché hydraulické sklápanie do transportnej polohy.

Súčasné ekologické aj ekonomické trendy predpokladajú rozširovanie bezorebných technológií hospodárenia. Rad podnikov využíva tieto technológie v kombinácii s klasickou orbou a z toho vyplýva dôležitá požiadavka: sejací stroj by mal zvládnuť založenie porastu v oboch dosť odlišných prostrediach. Osobitnú pozornosť treba preto venovať prevedeniu výsevných pätiek a zariadeniam pre zakrytie a uzavretie osiva v pôde.

Ponuka kombinovaných súprav sa rozširuje

Najmä v jarnom období je obmedzenie prejazdov na čo najmenšiu mieru veľmi dôležité. Ťažké pôdy sa prehrievajú dlhšiu dobu, pomalšie vysychajú a na príliš skorý vstup techniky reagujú nadmerným utužením. Správna voľba termínu práce je dôležitá. Výkonné traktory umožňujú ušetriť prejazdy po poli využívaním tzv. združeného náradia. Tým sa ušetria prevádzkové náklady aj čas.

Pri použití ťahaných kombinátorov - kompaktorov  je možné na jeseň kvalitne zoraný pozemok v jarnom období pripraviť a zasiať iba jedným prejazdom. Ak by bolo potrebné ku kvalitnej príprave pôdy potrebných viac prejazdov (napr. na ťažšej ílovitej pôde), môže byť riešením využitie aktívneho náradia, napr. rotačného kypriča, alebo rotačných brán. Pri vhodnej vlhkosti pôdy je možné nastavením vyšších otáčok rotorov dosiahnuť účinné spracovanie pôdy, a potom je možné aj v tomto prípade spracovať pôdu a vysievať jedným prejazdom.

Moderné kombinácie aktívneho náradia na prípravu pôdy a sejacieho stroja sa pred niekoľkými rokmi objavili na trhu najskôr v záberoch 3 a 4 m, v súčasnosti sa vyrábajú v záberoch až 6 m. Dopyt po sejacích kombináciách od veľkých podnikov si vyžiadal doplnenie ponuky aj o tzv. pasívne kombinácie, ktoré sú v súčasnosti ponúkané s pracovným záberom až 9 m. Obe skupiny kombinovaných sejacích strojov sú v súčasnosti obľúbené vďaka svojej univerzálnosti využitia (sejba do mulča aj do zoranej pôdy) a produktivite podporovanej zásobníkmi osiva s veľkým objemom.

Ktorá „kombinácia“ je lepšia?

Názory na používanie kombinovaných strojov pre predsejbovú prípravu s pasívnymi alebo aktívnymi pracovnými prvkami sú v praxi rôzne. Stroje na prípravu pôdy poháňané od vývodového hriadeľa spravidla potrebujú k agregácii výkonnejší traktor a dostatočný výkon na vývodovom hriadeli, taktiež je vyššia požiadavka na väčšiu zdvíhaciu silu TBZ.

Pri ťahaných kombináciách možno použiť menší traktor, doprava po ceste je jednoduchšia a bezpečnejšia, hydraulika traktora je menej namáhaná. Vzhľadom na väčšie pracovné zábery a vyššie pracovné rýchlosti sú dosahované s ťahanými kombinátormi už spomínané vyššie pracovné výkonnosti.

V oblasti opotrebenia nie sú zatiaľ k dispozícii porovnávacie parametre s aktívne poháňanými strojmi, dá sa ale predpokladať, že pri závesných - pasívnych ťahaných strojoch bude opotrebenie jednotlivých pracovných prvkov nižšie, čo môže byť zaujímavým predovšetkým pre podniky, ktoré hospodária na pôdach s väčším výskytom kameňov.

Pri porovnávaní nadobúdacích nákladov a potrebného príkonu sa objavujú výhody ťahaných kombinátorov oproti aktívne poháňaným strojom predovšetkým vtedy, ak je možné dosiahnuť rovnakú kvalitu práce pri vyššej plošnej výkonnosti a nižšom opotrebení pracovných prvkov.

Záver

Predsejbová príprava pôdy a sejba, teda fáza zakladania porastu, stále zostáva najcitlivejším článkom technologického procesu pestovania poľných plodín. Aj keď je súčasná ponuka strojov pre túto oblasť poľných mechanizovaných prác skutočne veľmi bohatá, neexistuje žiadny univerzálny postup, príp. jednotný názor. Nové technológie zakladania porastov však zabezpečujú to, aby sa predovšetkým v jarnom období predchádzalo zhutňovaniu pôdy a znižovalo sa deštrukčné pôsobenie techniky na jej štruktúru.

Je zrejmé, že vytvorenie vhodných podmienok pre klíčenie osiva nespočíva v maximálnom spracovaní pôdy, ale v optimálne a kvalitne vykonaných pracovných operáciách. Pri intenzívnom pestovaní poľných plodín výšku a kvalitu dosahovaných úrod významnou mierou ovplyvňuje termín sejby. Stále častejšie sa stretávame s tým, že sa vhodné termíny pre zakladanie porastov poľných plodín skracujú a sústreďujú do niekoľkých málo dní. V takýchto podmienkach je skutočne potrebné zvažovať účelnosť a efektívnosť jednotlivých obrábacích zásahov a ich postupnosť nielen z už uvedeného hľadiska časového, ale aj hľadiska nákladového. Ekonomický a ekologický aspekt technológií obrábania pôdy sa stáva ich novou a neoddeliteľnou súčasťou.

Znižovanie celkových nákladov na založenie porastu patrí medzi dôležité úlohy väčšiny (ak nie všetkých) pestovateľov poľných plodín. Čoraz viac sa preto pestovatelia rozhodujú v prospech úspornejších a efektívnejších technológií, ktorými možno kompenzovať rastúce ceny vstupov. Znížiť celkové náklady možno takými prístupmi, ktoré využívajú:

  • kombinované náradie, umožňujúce menší počet prejazdov po poli,
  • náradie s pasívnymi pracovnými orgánmi,
  • nižšiu spotrebu energie a času pri vykonávaní pracovných operácií,
  • vyššiu plošnú výkonnosť strojových súprav zásluhou redukcie technologických prestojov (veľkokapacitné zásobníky sejacích strojov).

Okrem technických a technologických predpokladov je tiež potrebné zabezpečiť aj vyššiu efektívnosť využívania agrobiologického potenciálu pôdy a pestovanej plodiny. To možno dosiahnuť, popri využívaní správnych a kvalitných odrôd biologického materiálu, aj redukovaním technogénneho utláčania pôdy, obmedzovaním rizika vplyvu meteorologických faktorov, presnejším výsevom osiva prostredníctvom dokonalejších výsevných systémov a zároveň aj cieleným prihnojovaním priemyselnými hnojivami súčasne so sejbou.