Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 14.-20.6.2013

07-10-2013

Poľné plodiny

Porasty repky na Slovensku sú tento rok veľmi sľubné. Rozhodovanie o ošetrení repky na uľahčenie zberu a obmedzenie predzberových a zberových strát nebude jednoduché. Ak sa budú striedať zrážky so slnečným počasím čo spôsobí, že šešule repky budú striedavo vlhnúť a vysychať, môžeme sa obávať ich predčasného pukania. V takomto prípade je namieste lepenie prípravkami, ktoré vytvárajú na povrchu šešúľ polopriepustnú membránu, ktorá uvoľňuje vodu zvnútra von a tým umožňuje prirodzené dozrievanie semien. Tento krok si vyžaduje rozhodnutie pestovateľa 3-4 týždne pred zberom s použitím prípravkov s účinnou látkou pinolene AGROVITAL alebo SPODNAM DC. Je to v období, keď šešule prechádzajú z tmavozelenej farby do svetlozelenej alebo sú už žlté, ale ešte natoľko pružné, že ich zohnete do podoby písmena „V“. Agrovital je vhodné aplikovať, keď polovica strukov prešla z tmavozelenej na svetlozelenú farbu, najneskorší termín aplikácie je v čase, keď sú struky žlté, ale ešte pružné. Pre maximálny efekt pokrytia sa odporúča robiť aplikáciu protismerne letecky alebo pozemne dvakrát s polovičnou dávkou prípravku a s posunom ošetrovaných pásov za účelom lepšieho prekrytia. Pozemky silne zaburinené sa odporúča ošetriť Agrovital-om v kombinácii s desikantom. Aplikáciu môžete robiť minimálne 1 hod. pred predpokladaným dažďom. Agrovital pôsobením UV žiarenia a vzduchu polymerizuje, vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej živice. Spodnam DC aplikovaný na rastliny pôsobením vzduchu tiež polymerizuje a vytvára polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje vysychanie šešulí a ich prirodzené dozrievanie, ale neprepustí vodu opačným smerom, to znamená späť do rastliny. Zabraňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysychaniu šešulí (zrážky, rosa a pod.), ktoré zapríčiňujú ich pukanie. Pri jeho správnom použití sa vplyv poveternostných podmienok na pukanie šešulí podstatne znižuje.

Ak sa čas predpokladaného zberu priblíži o ďalší týždeň, teda 2-3 týždne pred zberom, môžete aplikovať ELASTIQ. Riaďťe sa zrelosťou-vyfarbením semena v šešuliach (ide o čas, keď semeno v spodnej časti rastliny je takmer čiernej farby, stredná časť je tmavohnedá až skoro čierna a semeno vo vrcholových šešuliach je v štádiu líčkovania). V dobe aplikácie by mali byť šešule ešte svetlo zelené, pružné a ohýbateľné do tvaru písmena U alebo V bez toho, aby došlo k ich prasknutiu. Elastiq je možné použiť na ošetrenie nezaburinených porastov. Po aplikácii vytvára Elastiq na rastlinách tenký homogénny film latexu, ktorý na vzduchu rýchle zasychá a vytvára polopriepustnú, trvale pružnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šešulí a zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Elastiq obmedzuje praskanie šešulí a vypadávaniu semien, čím znižuje predzberové a pozberové straty repky. Zároveň dokonale chráni rastliny pred dažďom a výrazne obmedzuje rozvoj černí. Vytvorený film na povrchu šešule nie je závislý na svetle, ako je tomu pri pinolene. Elastiq silne redukuje úlet a zlepšuje priľnutie postrekovej kvapaliny na rastliny. Elastiq je možné použiť k ošetreniu nezaburinených porastov. V zaburinených porastoch je možné Elastiq kombinovať v dávke 0,5 l/ha s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosatu, avšak vždy v súlade s návodom na použitie uvedenom na schválenej etikete príslušného prípravku a v súlade s rozsahom ich platnej autorizácie. Látku je možné aplikovať pozemne aj letecky. Pri pozemnej aplikácii použite 250 - 500 litrov aplikačnej kvapaliny, pri leteckej aplikácii použite 70 - 90 litrov aplikačnej kvapaliny na hektár.

Na zabezpečenie dostatočného pokrytia šešúľ lepidlom je potrebné 400-500 l vody na ha pri pozemnom postreku. Výhodná je v tomto prípade letecká aplikácia, keď moderné rozprašovacie zariadenia dokážu dostať do porastu rovnaké množstvo prípravku v dávke 40-100 l vody pri Agrovitale, pri Elastiq 70-90 l a pri Spodname DC dokonca len v 55-70 l vody na ha pri nezmenenej účinnosti. Prípravky sú nezmývateľné dažďom a nepredstavujú záťaž pre životné prostredie. Prirodzené dozrievanie zvýši podiel kvalitného oleja a zníži podiel glukozinolátov. Dôležité je uvedomiť si, že tento typ predzberovej aplikácie je vhodný len do nezaburinených repiek. Ak sú v poraste aj buriny, skombinujte Spodnam DC s glyfosatom Clinic v nezmenenom termíne aplikácie. Dávku Spodnamu DC znížte z plnej dávky pri sólo aplikácii 1,25 l na 0,3 l v TM s 3 l Clinicu na hektár. Prípravky Agrovital, Elastique alebo Spodnam DC nepatria medzi autorizované prípravky na ochranu rastlín, ale do Zoznamu registrovaných iných prípravkov. Obidva zoznamy nájdete na stránke www.uksup.sk pod činnosťami v Odbore registrácie pesticídov.

Zaburinené repky ľahšie pozberáte po použití glyfosatov na likvidáciu prerastených burín. Pre tento zásah sa môžete rozhodnúť 7 až 21 dní pred zberom podľa odporúčaní jednotlivých výrobcov, najčastejšie je to 10-14 dní pred zberom. Povolené sú takmer všetky glyfosáty: ACOMAC, DOMINATOR, CLINIC, COSMIC, GLYFOGAN 480 SL, GLYFONOVA, JETSTAR, KAPAZIN, KAPUT HARVEST, MAMBA, ROUNDUP RAPID, ROUNDUP TURBO, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, TORINKA, TOUCHDOWN SYSTEM 4, BARCLAY GALLUP 360, BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, BARBARIAN, TRUSTEE HI-AKTIV a súbežné (identické) prípravky.

Zásadou pri použití glyfosátov je dostatok zelených listov na burinách a pozemný postrek. Letecká aplikácia je zakázaná! Ich výhodou je dobrá cena a dávka vody 200 – 250 l na ha, zároveň čistia pozemok od burín pre následnú plodinu. Vlhkosť semien pri aplikácií musí byť vyššia ako 40-45 %, aby nedošlo k podtrhnutiu repky. Znakom podtrhnutia sú fialovo sfarbené semená a nedozretie na kvalitnú olejnatosť!

Ak bude porast zalepený alebo nezalepený, ale zaburinený alebo poľahnutý, zmladený či poškodený chorobami, prípadne dlho trvá tzv. green-efekt po fungicídoch a semená už majú vlhkosť 20-22 %, pomôže desikácia prípravkami REGLONE alebo BASTA 15. Výhodou je možnosť leteckej aplikácie. Pri pozemnej aplikácii si vyžadujú dávku vody 200-600 l na ha. Dávku Reglone zníži TM s DAM 390. Aplikovať stačí 4-7 dní pred zberom. Sú to kontaktné prípravky, desikujú teda len tie časti rastlín a burín, na ktoré dopadnú. Prípravky na desikáciu repky QUAD GLOB 200 SL alebo REGLONE s účinnou látka diquat sú neselektívne kontaktné postrekové prípravky. Rastliny prijímajú prípravok zelenými časťami, spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy. Prvé príznaky jeho účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa spravidla objavujú už po niekoľkých hodinách po aplikácii. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej inaktivácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá. Na desikáciu repky je autorizovaná dávka 3 l alebo 2 l v kombinácii s DAM 390. Najvhodnejší termín aplikácie je vtedy, keď 90 % semien stredného poschodia je čiernohnedej farby a vlhkosť semien je okolo 15 %. Zberajte 4-7 dní po aplikácií. Dávka vody 250-500 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení je 1-x. V Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov ma ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod tento prípravok zatiaľ nenájdete, ale má už schválenú etiketu na ÚKSÚP-e, môžete ho používať.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
11.6.2013

 

Ovocné stromy

Na ovocných aj okrasných drevinách žijú húsenice mnohých druhov motýľov. V súčasnosti sa objavujú postupne húsenice spriadača amerického. Vyskytuje sa najmä v najteplejších oblastiach Slovenska. Z ovocných drevín napáda predovšetkým jablone, čerešne, orechy, morušu, bazu čiernu a celý rad ďalších i divorastúcich druhov. Z parkových drevín je pre spriadača hlavným hostiteľom javorovec jaseňolistý, na ktorom možno často pozorovať veľké množstvo húseníc.

Húsenice spriadača sú chlpaté, žltozelené, na chrbte majú tmavší pásik. Liahnu sa približne v polovici júna. Žijú vo veľkých skupinách a obžrané časti stromov obaľujú pomerne nápadnou pavučinou a tvoria tzv. pavučinové hniezda. V júli sa zakukľujú. Kukla býva tmavohnedá až čierna, uložená v pavučinovom kokóniku. Z kukiel sa v priebehu augusta liahnu motýle druhej generácie, ktoré kladú vajíčka a z nich sa liahne ďalšia generácia húseníc. Prezimujú kukly tejto druhej generácie. Okrem spriadača sa niekedy vyskytujú aj húsenice mníšky zlatoritky. Dospelé môžu byť až 40 mm dlhé, sú chlpaté a pestro sfarbené. Nežijú v spoločných hniezdach, ale sa rozliezajú jednotlivo po korune stromu. Prezimujú vo forme spoločných zámotkov, ktoré si vytvárajú na koncoch letorastov. Počas roka má mníška tiež 2 generácie.

Účinným spôsobom ochrany je mechanická likvidácia pavučinových hniezd spriadača s húsenicami alebo zámotkov mníšok. Čiastočne účinný je aj predjarný postrek. Pri chemickej ochrane počas vegetácie je potrebné zasiahnuť čo najmladšie húsenice. Na začiatku liahnutia húseníc sa na jablone používa prípravok Dimilin 48 SC. Len proti mladým húseniciam je účinný Biobit XL a iba pred kvitnutím sa používa Vaztak 10 EC. Ďalej sú uvedené prípravky, ktoré sa používajú bez ohľadu na rastovú fázu ovocných stromov a taktiež vývinovú fázu húseníc. Na všetky ovocné druhy sa môžu použiť prípravky Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Ceon 5 CS, In-sek, Karate Zeon 5 CS, Lambda Lam 50 CS (povolený do 30.6.2013), Lambdol a Star Zeon a na jadroviny aj Steward. Podčiarknuté prípravky sú povolené aj na okrasné rastliny. Všetky uvedené prípravky ničia vlastne húsenice všetkých motýľov, teda nielen spriadača a mníšiek, ale aj piadiviek a pod. Chemická ochrana je potrebná najmä pri premnožení, zvlášť vtedy, ak sa opakuje viac rokov po sebe. Premnoženie býva takmer pravidelné na tých istých miestach, ktoré sa neošetrujú (napr. stromoradia pri cestách) alebo v niektorých parkoch. V pravidelne ošetrovaných sadoch spriadač nespôsobuje významnejšie problémy. V každom prípade je však vhodné sledovať početnosť prvej generácie, nakoľko druhá býva väčšinou ešte početnejšia.

Pre ovocinárov uvádzame úplný prehľad v súčasnosti povolených prípravkov na ochranu rastlín proti chrastavitosti jadrovín – Delan 700 WDG, Discus, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Funguran, Mancosan 80 WP, Merpan 80 WDG, Mythos 30 SC, Novozir MN 80, Polyram WG, Punch 10 EW, Syllit 400 SC, Syllit 65, Talent, Tercel, Topas 100 EC a Zato 50 WG.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
10.6.2013