Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vhodnosť výberu metodiky zberu na stanovenie diverzity a abundancie cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo viniciach

27-03-2023
RNDr. Vladimír Langraf, PhD.1; Ing. Milan Chudý2; RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.3 | [email protected]
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Pestovanie viniča je ovplyvnené množstvom faktorov ako napríklad klimatickými (zrážky, teplota, mikroklíma), typom krajiny a pôdy, managementom obhospodárenia (prerezávanie viniča, ošetrenie pesticídmi). Tieto všetky faktory ovplyvňujú priestorovú disperziu škodcov. V dôsledku klimatických zmien sa na územie Slovenska dostávajú nové nepôvodné druhy, ktoré na základe prenášania chorôb spôsobujú hospodárske škody.

Vo vinohradníctve patria k takýmto významným škodcom cikády, ktoré pôsobia ako vektor na prenášanie bakteriálneho patogénu. Dobre známym druhom je Scaphoideus titanus prenášajúci bakteriálny patogén Candidatus phytoplasma vitis (zlatisté žltnutie viniča). Rovnaký patogén prenáša aj cikáda pochádzajúca z Ázie Orientus ishidae. DruhyCicadella viridisPhilaenus spumarius a Homalodisca vitripennis prenášajú baktériu Xylella fastidiosa. Ďalšie invazívne druhy, ktoré môžu byť v budúcnosti potencionálnym škodcom pre vinice sú Acanalonia conicaAgalmatium flavescens. Zatiaľ sa u nich nedokázal prenos patogénu ani výrazné poškodenie viniča, avšak ich spôsob kladenia vajíčok poškodzuje mladé výhonky. Taktiež otvory vzniknuté po kladení vajíčok vytárajú vhodné podmienky na napadnutie viniča vírusovými, bakteriálnymi a hubovými infekciami.

Pre posúdenie aktuálneho stavu škodcov vo viniciach je potrebná vhodná metodika a časové intervaly aby sa zachytila ich celková diverzita, abundancia aj frekvencia výskytu. Správne získané dáta sú dôležité pre výpočet matematicko štatistických modelov určujúcich hraničné hodnoty environmentálnych premenných ovplyvňujúcich premnoženie škodcov. V príspevku sme porovnali diverzitu a abundanciu taxónov, získaných počas týždenného zberu dvomi metódami.

Náš výskum prebiehal vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o vo Vinohradoch nad Váhom. Odchyt cikád sme uskutočnili od 13.7.2022 do 21.7.2022, dvomi metódami (sklepávanie, žlté lepové doštičky) v 4 odrodách viniča (Chardonnay, Hron, Hetera, Breslava). Pri sklepávaní sme si vybrali 10 náhodných miest v každej odrode, teda spolu 40 oklepov (Obr.1). Oklepaný materiál sme následne premyli pod vodou a odstránili hrubé nečistoty (lístie, konáriky, bobule) (Obr.2). Takto pripravený materiál na determináciu taxónov, sme umiestnili do etylalkoholu (96,3%) v skúmavke (Obr. 3 ). Do každej odrody bolo umiestnených 5 kusov Sticky traps, spolu 20 kusov (Obr. 4). Sticky traps boli od seba vzdialené 10 metrov, teda v každej odrode bola 50 metrová línia.

Obr. 1

Obr. 1: Sklepávanie študijného materiálu

Obr. 2

Obr. 2: Premývanie študijného materiálu a odstránenie hrubých nečistôt

Obr. 3

Obr. 3: Umiestnenie študijného materiálu do skúmavky

Obr. 4

Obr. 4: Umiestnenie žltých lepových doštičiek vo viniči

Celkovo sme zaznamenali 4 506 jedincov patriacich k 2 čeľadiam a 12 taxónom (Tab. 1).

Tab. 1: Systematický prehľad zaznamenaných druhov

Tab. 1

Najväčší počet jedincov sme oboma metódami zaznamenali v odrode Chardonnay (43%), najmenší počet v odrode Breslava (12,01%). Odroda Hetera bola zastúpená 23,15% a Hron 21,77%. Najväčší počet taxónov bol zistený v odrode Chardonnay (11 taxónov), najmenší počet v odrode Hetera (3 taxóny). Druhové zastúpenie v jednotlivých odrodách bolo nasledovné odroda Chardonnay: Empoasca decipiens, Empoasca spFieberiella floriiJapananus hyalinusMacropsis scutellataPsammotettix alienusRhopalopyx vitripennisScaphoideus titanusZyginella spHyalesthes obsoletusReptalus panzeri. Odroda Hron: Empoasca decipiens, Fieberiella floriiNeoaliturus fenestratusRhopalopyx vitripennisScaphoideus titanus. Odroda Breslava: Empoasca decipiens, Psammotettix alienusRhopalopyx vitripennisScaphoideus titanus. Odroda Hetera: Empoasca decipiensRhopalopyx vitripennisScaphoideus titanus.

Metódou žltých lepových doštičiek sme potvrdili 4 214 jedincov patriacich k 12 taxónom(91,67%). Sklepávaním to bolo 383 jedincov patriacich k 2 taxónom (8,33%). Výrazný pokles jedincov bol medzi metódami vo všetkých odrodách ( Graf 1). Rozdiel v percentilných bodoch medzi metódami bol nasledovný Chardonnay 39,52%; Hetera 20,31%; Hron 17,03% a Breslava 10,19%.

Graf 1

Na základe vyššie uvedených faktov je metóda žltých lepových doštičiek účinnejšia oproti sklepávaniu. Avšak sklepávaním sme potvrdili väčší počet mladších instarov (3,4,5) u druhu Scaphoideus titanus (160 jedincov) oproti metóde sticky traps (68 jedincov). Taktiež instar 3 sme pomocou sticky traps vôbec nezaznamenali. Teda hlavnou zbernou metódou na cikády je sticky traps. Ak je však objektom nášho záujmu druh Scaphoideus titanus je vhodné túto metódu doplniť o sklepávanie.