Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Štúdia poukazuje na kľúčovú úlohu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v EÚ

09-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Organizácie výrobcov (OV) zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní a podpore rastu v sektore ovocia a zeleniny v Európskej únii. To sa okrem iného uskutočňuje prostredníctvom usmerňovania finančnej podpory EÚ pre tento sektor. To je jeden zo záverov súhrnnej štúdie národných stratégií pre udržateľné operačné programy v sektore ovocia a zeleniny na obdobie rokov 2013 - 2018, ktorú zverejnila Európska komisia.

Vo všeobecnosti sa operačné programy realizované organizáciami výrobcov ukázali ako úspešné pri zvyšovaní atraktívnosti členstva v organizáciách výrobcov, podpore koncentrácie ponuky a umiestňovania na trhu, zvyšovaní obchodnej hodnoty výrobkov, ako aj pri zabezpečovaní prispôsobenia výroby dopytu.

Zozbierané údaje tiež ukazujú, že operačné programy mali pozitívny vplyv na sektor, pokiaľ ide o zlepšenie konkurencieschopnosti, ochranu a udržiavanie životného prostredia a predchádzanie krízam a ich riadenie, čím sa posilnili iné politiky sledujúce podobné ciele, ako sú opatrenia na rozvoj vidieka. Zainteresované strany uvádzali najmä pozitívne príležitosti, ktoré vyplývajú z členstva v OP, vrátane:

  • celkovo lepšie postavenie na trhu: vo všeobecnosti predstavuje odbyt ovocia a zeleniny organizáciami výrobcov približne polovicu hodnoty celkovej produkcie v krajine;
  • lepší prístup k strojom na zber a spracovanie;
  • finančné výhody a spoločné investície;
  • výmena poznatkov a technická pomoc;
  • lepší prístup k poisteniu úrody;
  • prístup k opatreniam, ktoré zabezpečujú kvalitu výrobkov alebo certifikáciu;
  • zvýšená odolnosť voči šokom (vrátane cenovej stability) a do určitej miery aj voči všeobecným štrukturálnym trendom vďaka komunitnému prístupu.

Približne 18 až 21 % celkových výdavkov na obdobie 2013 - 2018 sa týkalo aj opatrení s environmentálnymi cieľmi. Najväčší podiel na environmentálnych výdavkoch mala napríklad integrovaná výroba, ktorá má pozitívny vplyv na kvalitu vody a pôdy (v roku 2018 predstavovala 37 % celkových výdavkov). Ďalšie opatrenia prispeli k zachovaniu biotopov dôležitých z hľadiska biodiverzity a k ochrane pôdy. Veľká časť environmentálnych opatrení priamo súvisí s výrobou, zatiaľ čo opatrenia na úsporu energie a efektívnosť sú zamerané najmä na dopravu a opatrenia na zníženie množstva odpadu.

Na pomoc výrobcom v ťažkostiach alebo dokonca v kríze sa najčastejšie používali dva nástroje: stiahnutie z trhu a poistenie úrody. Na účely predchádzania krízam a ich zvládania sa môžu použiť aj marketingové, propagačné a komunikačné činnosti, ktoré sa však využili v menšej miere.  Situácia v jednotlivých krajinách EÚ však zostáva rozdielna.

V roku 2020 bolo v EÚ-27 1 603 organizácií výrobcov a 31 nadnárodných organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny. Najvyšší počet uznaných organizácií výrobcov v tomto sektore sa nachádza v Španielsku (527), Taliansku (289), Francúzsku (220), Poľsku (196) a Grécku (128).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/study-shows-crucial-role-producer-organisations-eu-fruit-and-vegetables-sector-2022-12-15_en