Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

15-11-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Hnojivá majú zásadný význam pre potravinovú bezpečnosť. Ich výroba a náklady na ne do veľkej miery závisia od zemného plynu. Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila celosvetovú krízu dodávok minerálnych hnojív a energetickú krízu, ktoré ohrozujú celosvetovú potravinovú bezpečnosť a odrážajú sa v cenách potravín.

V tomto kontexte Európska komisia predstavila oznámenie o zaručení dostatočných množstiev a cenovej dostupnosti hnojív. Predstavuje v ňom širokú škálu opatrení a usmernení, ako riešiť výzvy, ktorým aktuálne čelia poľnohospodári i priemysel v EÚ, ale aj v rozvojových krajinách.

Opatrenia na zachovanie udržateľnej výroby hnojív v EÚ a zníženie závislosti

Oznámenie načrtáva niekoľko najlepších postupov a spôsobov, ako v budúcnosti pomôcť poľnohospodárom optimalizovať používanie hnojív, znížiť závislosť od nich a zároveň zaručiť stabilné výnosy:

 • Kritický sektor:
  • priorita v rámci núdzových plánov - určiť nepretržitý a nenarušený prístup výrobcov hnojiva k zemnému plynu.
 • Cielená finančná podpora:
  • zmenený dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci umožňuje konkrétnu podporu poľnohospodárom a výrobcom hnojív;
  • na účely vnútroštátnych podporných režimov za predpokladu dodržania uplatniteľných podmienok - využiť finančné prostriedky získané vďaka opatreniam (napr. strop trhových príjmov určitých výrobcov elektriny, solidárny príspevok);
  • preskúmanie, či by bolo vhodné využiť poľnohospodársku rezervu v hodnote 450 miliónov EUR na hospodársky rok 2023 v prospech poľnohospodárov zasiahnutých vysokými vstupnými nákladmi.
 • Zlepšená transparentnosť na trhu:
  • Komisia v roku 2023 vytvorí stredisko pre monitorovanie hnojív.
 • Udržateľné poľnohospodárske postupy a odborná príprava: 
  • využívanie relevantných intervencií poľnohospodármi (napr. plány hospodárenia so živinami, zlepšovanie zdravia pôdy, precízne poľnohospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, využívanie strukovín v režimoch striedania plodín).
 • Viac organických hnojív:
  • nahradenie minerálneho hnojiva organickým - zníženie závislosti od plynu a  uhlíkovej stopy sektora; 
  • nariadenie o produktoch na hnojenie - lepší prístup na trh s hnojivami vyrobenými zo zhodnoteného odpadu, ako aj ekologické a obehové alternatívy k zemnému plynu;
  • z programu Horizont Európa – realiyované investície vo výške 180 miliónov EUR na projekty optimalizácie bilancie živín, alternatívnych produktov na hnojenie a riešenia inšpirované prírodou v hospodárení so živinami;
  • Komisia v roku 2023 prijme plán integrovaného hospodárenia so živinami .
 • Prechod na ekologickejšie hnojivá:
  • podpora investícií do obnoviteľného vodíka a biometánu na výrobu amoniaku.
 • Diverzifikácia obchodu:
  • nahradenie dodávok, ktoré predtým pokrývali Bielorusko a Rusko alternatívnymi dodávateľmi hnojív;
  • v júli 2022 - návrh  pozastaviť obchodné tarify pri amoniaku a močovine používaných na výrobu dusíkatých hnojív.

Opatrenia na podporu zraniteľných krajín a zlepšenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti

Poľnohospodári na celom svete a predovšetkým v zraniteľných krajinách akútne pociťujú napätú situáciu na trhu s hnojivami. Na medzinárodnej scéne Európska komisia:

 • bude pokračovať v spolupráci s členskými štátmi a európskymi finančnými inštitúciami na základe koncepcie Team Europe;
 • rozvinie spoluprácu s vybranými partnerskými krajinami EÚ, a to aj prostredníctvom svetovej výzvy v oblasti hnojív;
 • zlepší globálnu transparentnosť trhu s hnojivami;
 • zintenzívni podporu na riešenie potrieb platobnej bilancie;
 • otvorí diskusiu o zlepšovaní transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti zabraňovania obmedzeniam vývozu v obchode s hnojivami vo WTO;
 • bude pokračovať v spolupráci s členskými štátmi v snahe zabezpečiť bezproblémové fungovanie svetového obchodu s agropotravinovými výrobkami vrátane hnojív;
 • výraznejšie posilní humanitárnu potravinovú pomoc EÚ.

 Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_6564