Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Výsledky jesenného zberu

01-10-2013
Ing. Jarmila Dubravská, PhD. | [email protected]
Zdroj clanku

Podľa dostupných údajov od jednotlivých poľnohospodárskych subjektov získaných cez príslušné pracoviská Regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr, je pozberaná slnečnica a vyorané a pozberané zemiaky. Zber kukurice na zrno a repy cukrovej bol ukončený začiatkom decembra.

Slnečnica

Osevné plochy slnečnice sa posledné roky postupne zvyšujú a podľa údajov Štatistického úradu SR sa v tomto roku slnečnica pestovala na ploche 90,5 tis. hektárov, čo je medziročne nárast o približne tisíc hektárov. Priemerná úroda slnečnice bola 2,25 t/ha, pričom sa úrody v regiónoch Slovenska pohybovali od 1,5 t/ha do 3,3 t/ha. Štatistický úrad Slovenskej republiky odhadol priemernú úrodu slnečnice v tomto roku na úrovni 2,19 t/ha, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy predpokladal, že priemerná úroda slnečnice bude v tomto roku 2,24 t/ha. Pre porovnanie, v roku 2011 bola skutočná úroda podľa publikovaných štatistických údajov 2,27 t/ha, teda o 0,2 resp. 0,3 t/ha vyššia ak porovnávame údaje SPPK resp. VÚPOP. Domáca spotreba slnečnice sa v posledných dvoch rokoch výrazne znížila, čo je spôsobené ukončením lisovania na Slovensku. Naopak sa zvyšuje dovoz oleja zo zahraničia, pričom sa na našom území olej už len plní a expeduje do obchodných sietí.

Ceny jednotlivých komodít je možné získať monitorovaním trhu. V prípade slnečnice bola cena k 27.11.2012 podľa údajov z Komoditnej burzy Bratislava 457 EUR.

Konzumné zemiaky

Zberová plocha zemiakov sa každý rok výrazne znižuje. Tento trend pokračoval aj v roku 2012, keď sa podľa údajov Štatistického úradu SR pestovali zemiaky na ploche 9 tis. hektárov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom zníženie osevnej plochy o viac ako 1 400 ha a v porovnaní s rokom 1989 ide o zníženie o viac ako štyri pätiny (v roku 1989 bola plocha, na ktorej sa pestovali zemiaky približne 55 tis. ha). Priemerné úrody boli v posledných rokoch nevyvážené, keď sa úroda u zemiakov pohybovala od 11,5 t/ha do 20,9 t/ha. Podľa predpokladov sa priemerná úroda očakávala pod úrovňou 20 t/ha. Napriek prognózam je reálny predpoklad, že priemerná úroda zemiakov bude vyššia ako v predchádzajúcom roku a pravdepodobne presiahne úroveň 22 t/ha. Podľa dostupných údajov sa úroda zemiakov v regiónoch pohybovala od 13 t/ha do 33 t/ha. Veľké rozdiely sú spôsobené viacerými faktormi. Pestovanie zemiakov sa vzhľadom na výrazný rozdiel medzi nákladmi a príjmami stáva neatraktívnym. Keď sa pozrieme na ceny skorých konzumných zemiakov, zistíme, že sa vyvíjajú podobne, ako ceny iných komodít rastlinného či živočíšneho pôvodu. Výrobcovia, pestovatelia, či producenti predávajú dopestované skoré konzumné zemiaky za ceny porovnateľné s cenami skorých zemiakov pred desiatimi rokmi, avšak spotrebiteľské ceny sú väčšinou vyššie o viac ako štvrtinu. Podobný trend je aj v prípade ostatných konzumných zemiakov. Negatívnym trendom je aj výrazné znižovanie produkcie kvalitného certifikovaného sadiva na Slovensku. Podľa zistených údajov teda môžeme konštatovať, že sa tento "slovenský chlieb" vytráca z našich polí a v obchodoch sa stretávame častejšie s konzumnými zemiakmi dovezenými z iných krajín.

Kukurica na zrno

Podľa dostupných údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, bola kukurica na zrno zasiata na ploche viac ako 211 tis. hektárov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast osevných plôch o viac ako 10 tis. hektárov. Na druhej strane Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva predbežne očakával úrodu u kukurice na zrno na úrovni nad 6,5 ha/t. Podľa údajov priamo od poľnohospodárskych subjektov bola priemerná úroda kukurice na zrno od 4 t/ha do 8,5 t/ha, pričom priemerná úroda kukurice na zrno je 5,89 t/ha, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim úroda nižšia o 1,26 t/ha. Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe údajov získaných od svojich spravodajských jednotiek upravil odhad predpokladanej úrody na 5,64 t/ha.

Priemerné ceny, ktoré zverejňuje Komoditná burza Bratislava na svoje internetovej stránke boli u potravinárskej kukurice od 220 do 225 EUR, v prípade kŕmnej kukurice od 216 do 221 EUR. Zverejnené ceny k 27.11.2012 boli nasledovné:

  • Kukurica potravinárska, STN, Trieda A, DDP Východné Slovensko: 220,00 €
  • Kukurica potravinárska, STN, Trieda A, DDP Stredné Slovensko: 222,00 €
  • Kukurica potravinárska, STN, Trieda A, DDP Západné Slovensko: 225,00 €
  • Kukurica kŕmna, STN, DDP Východné Slovensko: 216,27 €
  • Kukurica kŕmna, STN, DDP Stredné Slovensko: 218,27 €
  • Kukurica kŕmna, STN, DDP Západné Slovensko: 221,27 €

Cukrová repa

Cukrová repa bola v tomto roku pestovaná na ploche 19,8 tis. hektárov, čo je výmera o viac ako 2 tisíc ha väčšia ako v predchádzajúcom hospodárskom roku. Napriek väčšej výmere sa však predpokladá nižšia úroda a tiež nižšia cukornatosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa zistených údajov je zatiaľ priemerná úroda 42,36 t/ha, čo je výrazný pokles v porovnaním s rokom 2011, kedy podľa štatistických údajov publikovaných Štatistickým úradom SR bola priemerná úroda 64,14 t/ha. Priemerná úroda cukrovej repy sa u poľnohospodárov, ktorí už pozberali cukrovú repu, pohybovala od 30 t/ha do 50,73 t/ha, avšak konečné údaje budú známe až o niekoľko týždňov.

Predbežné výsledky na Slovensku

V tabuľke uvádzame predbežné výsledky a porovnanie odhadov jednotlivých organizácií, ktoré sa zaoberajú monitorovaním priemerných úrod jednotlivých poľnohospodárskych plodín.

V tabuľke č. 1 je porovnanie údajov za rok 2012 u vybraných poľnohospodárskych plodín. V tabuľke sú uvedené údaje Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na základe údajov získaných od poľnohospodárskych subjektov cez Regionálne poľnohospodárke a potravinárske komory, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorý pripravil odhad úrod a produkcie k 30.9.2012 na základe modelovania pri využití monitoringu počasia, monitoringu vývoja poľnohospodárskych plodín a štatistických analýz a odhady úrod podľa Štatistického úradu SR k 15.9.2012.

Tabuľka 1: Porovnanie priemernej úrody (v t/ha) pri jednotlivých plodinách

Plodina/organizácia
Osiata plocha k 20.5.2012 ŠÚ SR
SPPK/RPPKA
VÚPOPB
ŠÚSRC
Kukurica
211 800
5,89
5,81
5,64
Slnečnica
90 500
2,25
2,24
2,19
Cukrová repa
19 800
42,36
57,89
47,64
Zemiaky
9 000
22,51
16,58D
21,33

Vysvetlivky: Aodhad SPPK/RPPK k 4.12.2012,Bodhad priemerných úrod k 30.9.2012 VÚPOP, Codhad k 15.9.2012, Dúdaje k 20.8.2012.

Vystavené: 20.3.2013