Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Choroby kukurice

26-09-2013
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. | [email protected]

Fuzariózy kukurice
Patogény: Fusarium moniliforme, F. graminearum, F. proliferatum, F. subglutinans a.i.

Fuzarióza môže napadnúť kukuricu vo všetkých rastových fázach. V štádiu klíčenia napáda mladé rastliny a spôsobuje ich odumieranie. Infekcia sa po vzídení môže vyskytovať na internódiách, najmä na prvom a druhom, kde môže dochádzať k postupnému rozrušovaniu parenchymatických a sklerenchymatických pletív, takže pri silnom napadnutí môže dôjsť k predčasnému dozrievaniu alebo k lámaniu stebla. Charakteristickým znakom fuzariózy je ružové sfarbenie napadnutých pletív. Neskôr huby prechádzajú do generatívnych orgánov, kde pri napadnutí šúľkov a jednotlivých zŕn možno dobre pozorovať povlak ružového mycélia a ružové sfarbenie napadnutých zŕn. Niekedy sa začiatok napadnutia zŕn môže prejavovať aj strácaním lesku a postupným žltnutím praskajúcich zŕn. Huba prerastá jednotlivými zrnami, pričom môže dochádzať k obnaženiu múčnatého endospermu.

Prevalencia F. graminearum stúpa vo vlhkých a miernych podnebných pásmach, pričom F. moniliforme preferuje vlhké až polovlhké podmienky miernych až tropických oblastí. Huby F. proliferatum a F. subglutinans sú spolu s vyššie uvedenými fuzáriami najfrekventovanejšie druhy, ktoré boli izolované zo zŕn kukurice v podmienkach Slovenska.

Najdôležitejším zdrojom infekcie sú nezaorané alebo plytko zaorané rastlinné zvyšky, samotné osivo, napadnuté porasty obilnín. Vznik infekcie priamo podporuje aj poškodenie rastlín húsenicami vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a iných škodcov. Priama škodlivosť fuzárií spočíva v redukcii úrody, nepriamo spôsobujú zníženie kvality úrody kontamináciou mykotoxínmi. Známe sú vážne otravy zvierat ale i ľudí po konzumácii napadnutých (plesnivých) šúľkov, ktoré sa z tohto hľadiska nehodia na konzumáciu, ani na kŕmenie.

Z hľadiska chemickej ochrany sú pre kukuricu registrované moridlá s pomerne širokým účinkom na patogénov vzchádzajúcich rastlín, ktoré však eliminujú iba primárne infekcie prenosné osivom. Počas vegetácie nie sú v kukurici autorizované žiadne foliárne fungicídy, chemická ochrana je dôležitá najmä proti vijačke kukuričnej a iným húseniciam, ktoré v podstate otvárajú bránu infekciám fuzariózy.

Obr. 1

Obr. 1: Ružový povlak - fuzarióza na koreňoch kukurice
foto: autor

Obr. 2

Obr. 2: Symptómy fuzariózy na šúľkoch
foto: autor

Hrdza kukurice
Patogén: Puccinia sorghi

Symptómy hrdze sú viditeľné na listoch, steblách a na listových pošvách. Najskôr sa na listoch objavujú svetložlté škvrny na ktorých sa časom tvoria hrdzavohnedé kôpky uredospór. Urédie sa vytvárajú na obidvoch stranách listov, najskôr sú pokryté jemnou blanou a po jej prasknutí sú prášivé. Pred dozrievaním kukurice sa na listových čepeliach a na listových pošvách tvoria hnedočierne, vypuklé kôpky teleutospór. V chladnejších oblastiach prezimuje patogén teleutospórami, v teplejších oblastiach Európy (pravdepodobne i na južnom Slovensku) prezimuje uredospórovým štádiom na napadnutých rastlinných zvyškoch. Aéciové štádium nebolo zatiaľ v našich podmienkach zistené a nemá podstatný vplyv pre rozšírenie tejto hrdze.

Výskyt hrdze podporujú husté porasty kukurice pestované na siláž, kde sa objavuje spravidla ku koncu vegetácie. Škodlivosť choroby sa prejavuje predčasným usychaním napadnutých listov, v dôsledku čoho zrno zle dozrieva a ostáva menšie.

Ochranné opatrenia: Napriek bežnému rozšíreniu choroby škody nie sú závažné a špeciálna ochrana proti hrdzi nie je potrebná.

Obr. 3

Obr. 3: Symptómy hrdze kukuričnej
foto: autor

Sneť kukurice
Patogén: Ustilago maydis

Choroba je typická tvorbou nádorov na nadzemných častiach kukurice. Snetivé hálky sú pokryté bielou blanou, ktorá neskôr praská a masa chlamydospór, ktorá je spočiatku mazľavá, vysychá, hnedne a rozprašuje sa do okolitého prostredia. Veľmi zhubne sa prejavujú infekcie aj na mladých rastlinách kukurice. Vznik nádorov často podporuje predchádzajúce mechanické poškodenie rastlín, napr. ohryz zverou.

Patogén prežíva na povrchu pôdy alebo na rastlinných zvyškoch vo forme chlamydospór, kontaminované môže byť aj osivo kukurice. Infekcia môže vzniknúť v priebehu celej vegetačnej doby. Krátko po infekcii sa v miestach napadnutia rastliny objavujú snetivé hálky s chlamydospórami. Počas vegetácie sa môže vytvoriť 3-5 generácií patogéna, čo zvyšuje napadnutie rastlín pred zberom. Infekciu podporuje teplé počasie v júni a v júli. Intenzitu výskytu choroby zvyšuje aj hnojenie čerstvým maštaľným hnojom a kompostom.

Sneť kukuričná je všeobecne rozšírenou chorobou vo všetkých oblastiach pestovania kukurice. V porastoch býva obyčajne napadnutých približne 3% rastlín, straty na úrode ale obvykle nepresahujú 5%.

Ochranné opatrenia: Z preventívnych ochranných opatrení je dôležité najmä hlboké zaoranie pozberových zvyškov, dodržanie osevného postupu a pestovanie odrôd s vyšším stupňom rezistencie. Na morenie osiva sa môžu použiť rôzne prípravky účinné aj proti iným hubovým patogénom, ktoré zamedzujú prenosu infekcie osivom. Špeciálna foliárna fungicídna ochrana sa nerobí, ťažisko ochranných opatrení spočíva v prevencii.

Obr. 4

Obr. 4: Hálka (nádor) snete kukuričnej na šúľku
foto: autor

Obr. 5

Obr. 5: Vznik hálky po poškodení zverou - frekventovaný jav v praxi
foto: autor

Prašná sneť kukurice
Patogén: Sphacelotheca reiliana

Choroba napáda iba generatívne orgány (metliny a šúľky), na ktorých tvorí drobné sneťové hálky podstatne menšej veľkosti ako pri sneti kukuričnej. Najskôr je obal nádorov pevný, zelenkastý, neskôr žltne, vysychá a rozpadáva sa. Výtrusy sa z neho pomaly uvoľňujú a rozprašujú. Napadnutie touto chorobou sa môže tiež prejaviť aj zaostávaním rastlín v raste, nadmerným rastom listov, fasciáciou a proliferáciou napadnutých súkvetí alebo šúľkov.

Choroba je rozšírená hlavne v teplých oblastiach južnej a juhovýchodnej Európy. Občas sa vyskytuje pri pestovaní kukurice po kukurici na južnom Slovensku a južnej Morave. Škodlivosť sa môže prejaviť aj odumieraním klíčiacich rastlín a tiež nedozrievaním rastlín a šúľkov kukurice. Ochranné opatrenia sú rovnaké ako pri sneti kukuričnej.

Obr. 6

Obr. 6: Poškodenie šúľku larvami škodcov - otvorená brána pre infekciu (nielen) fuzáriami
foto: autor

Vystavené 6.2.2013