Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody maku siateho - ozimného a ich výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

11-04-2023
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii vo februári 2023 registráciu nových odrôd maku siateho – ozimného ( Papaver somniferum L.) Olaf, Sven a Pingu. Ide o prvé odrody ozimného maku registrované v Slovenskej republike. Šľachtenie uvedených odrôd prebiehalo na lokalite Opava v Českej republike.

Obr. 1

Obr. 1: Ozimný mak v kvete

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie sa vykonali na 6 skúšobných staniciach ÚKSÚP v kukuričnej, repnej a zemiakovej výrobnej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP pre mak siaty - ozimný. Odrody boli zasiate v prvej dekáde septembra. Hnojenie dusíkom na jeseň sa nevyžaduje, 1. dávka sa aplikovala na jar hneď na začiatku vegetácie v množstve 50 kg.ha-1 N a 2. prihnojenie sa vykonalo približne za 20 dní v dávke 20 kg.ha-1 N. Chemická ochrana pozostávala z aplikácie herbicídov na jeseň ako ochrana proti zaburineniu, fungicídneho postreku proti plesni makovej a ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom. Predjednotenie rastlín sa vykonalo na jeseň, úplné dojednotenie na vzdialenosť 10 cm na jar, po prechode mrazov a obnovení jarnej vegetácie. Skúšané odrody sa porovnávali na priemer pokusu, lebo v Slovenskej republike doteraz nebola registrovaná žiadna odroda ozimného maku, ktorá by sa dala použiť ako kontrolná odroda.

Výsledky odrôd Olaf, Sven a Pingu

Odrody boli v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšané v rokoch 2021 až 2022.

Tabuľka č. 1: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer pokusu)

Tabuľka č. 1

Z tabuľky č. 1 vyplýva, že najvyššiu nadpriemernú úrodu semena dosiahla odroda Olaf. Úrody ostatných dvoch odrôd sú nižšie, ale s minimálnymi rozdielmi v porovnaní s odrodou Olaf. Odrody Olaf, Sven a Pingu sú odrody potravinárskeho maku určené predovšetkým na produkciu semena pre potravinársky priemysel. V makovine akumulujú stredný až nízky obsah morfínu.

Počas skúšok bol pri odrode sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tabuľka č. 2).

Tabuľka č. 2: Výsledky štátnych odrodových skúšok s makom siatym ozimným z rokov 2021 - 2022

Tabuľka č. 2

Popisy nových odrôd maku siateho - ozimného

Odrodu Olaf možno charakterizovať ako stredne skorú modrosemennú odrodu maku siateho ozimného s fialovou farbou korunného lupienka a stredne vysokým obsahom morfínu. Dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých výrobných oblastiach. Úroda makoviny bola v priemere za dva roky skúšok 1,29 t.ha-1, čo bolo 102,0% v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 195 dní, počítanú od 1.januára do zrelosti. Je stredne vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 93 % prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,46 g, čo bolo na úrovni priemeru pokusu. Semeno je modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je veľmi vysoký - 48,1 %. Obsah morfínu v sušine toboliek je stredný – 0,47 %. Olaf je odroda určená na potravinárske využitie semena a spracovanie makoviny vo farmaceutickom priemysle.

Obr. 2

Obr. 2: Kvetné púčiky ozimného maku

Odrodu Sven možno charakterizovať ako stredne skorú modrosemennú odrodu maku siateho ozimného s fialovou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých výrobných oblastiach. Úroda makoviny bola v priemere za dva roky skúšok 1,25 t.ha-1, čo bolo 98,0 % v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 195 dní, počítanú od 1.januára do zrelosti. Je stredne vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 94 % prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,44 g, čo bolo pod úrovňou priemeru pokusu. Semeno je modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je vysoký - 47,6 %. Obsah morfínu v sušine toboliek je nízky – 0,34 %. Sven je odroda určená na potravinárske využitie semena.

Odrodu Pingu možno charakterizovať ako stredne skorú modrosemennú odrodu maku siateho ozimného s fialovou farbou korunného lupienka a stredne vysokým obsahom morfínu. Dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repnej výrobnej oblasti. Úroda makoviny bola v priemere za dva roky skúšok 1,26 t.ha-1, čo bolo 98,8 % v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 195 dní, počítanú od 1.januára do zrelosti. Je stredne vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 94 % prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,47 g, čo bolo nad úrovňou priemeru pokusu. Semeno je modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je vysoký - 47,6 %. Obsah morfínu v sušine toboliek je stredný – 0,49 %. Pingu je odroda určená na potravinárske využitie semena a spracovanie makoviny vo farmaceutickom priemysle.

Obr. 3

Obr. 3: Kvet ozimného maku

Udržiavateľom odrôd a jej zástupcom na Slovensku je spoločnosť OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, Česká republika.

Registráciou týchto odrôd sa k pestovateľom dostávajú tri nové odrody ozimného maku vhodné do meniacich sa klimatických podmienok Slovenska. Ich výkonnosť, hospodárske vlastnosti a kvalita sú overené štátnymi odrodovými skúškami. Odrody sú určené k jesennému výsevu v prvej dekáde septembra. Odolnosť voči vyzimovaniu majú dobrú, ale je nižšia ako u tradičných ozimných plodín. Odporúča sa ich pestovanie v teplejších a suchších podmienkach. Dozrievajú výrazne skôr ako mak jarný. Ozimný mak je citlivý hlavne na striedanie teplôt v predjarí. V porovnaní s jarným makom má ozimný mak nižšiu odolnosť proti hubovým chorobám, preto je vhodná ochrana fungicídom už na jeseň. Uvedením na trh týchto nových odrôd sa rozšíri možnosť alternatívneho spôsobu pestovania maku.