Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

14-09-2021
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii v marci 2021 registráciu novej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) Sedan. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitného semena pre potravinársky priemysel.

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie odrody sa vykonali na skúšobných staniciach ÚKSÚP v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP pre mak siaty. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát, 50 kg.ha-1 N pred sejbou a 20 kg.ha-1 N po vyjednotení na konečnú vzdialenosť. Chemická ochrana pozostávala z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal.

Obr.

Obr.: Pohľad na pokusy s makom siatym

Odroda Sedan je odroda s dobrou úrodou semena a veľmi nízkym obsahom morfínu v makovine určená na potravinárske účely.

Výsledky odrody Sedan

Odroda Sedan bola v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšaná v rokoch 2019 a 2020.

Tabuľka 1: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 1

Z tabuľky 1 vyplýva, že úroda semena odrody Sedan bola v priemere za obidva roky a celú Slovenskú republiku nižšia v porovnaní s kontrolnými odrodami. Odrody Major a Opal sú výborné odrody potravinárskeho maku určené predovšetkým na produkciu semena pre potravinársky priemysel a makoviny pre farmaceutický priemysel. V makovine akumulujú stredný obsah morfínu. Odroda Sedan produkuje makovinu s veľmi nízkym obsahom morfínu a je prednostne určená len na potravinárske využitie semena.

Počas skúšok bol pri odrode sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tab. 2).

Tabuľka 2: Výsledky z rokov 2019 - 2020 Sedan

Tabuľka 2

Odrodu Sedan možno charakterizovať ako stredne skorú bielokvitnúcu modrosemennú odrodu maku siateho s veľmi nízkym obsahom morfínu, ktorá má vegetačnú dobu o dva dni kratšiu ako  odrody Major a Opal. Je nízka, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav. Hmotnosť tisíc semien je nižšia ako pri odrode Major a rovnaká ako má odroda Opal. Semeno je modrastej farby s dobrou farebnou vyrovnanosťou a je vhodné na potravinárske využitie. Obsah oleja v semene je stredný 44,9 %, je to o 0,4 % viac ako odroda Major a o 0,5 % menej ako odroda Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek je veľmi nízky – 0,37 %, čo je o 0,20 % menej ako odroda Major a o 0,38 % menej ako odroda Opal. Prednosťou odrody je veľmi dobrá odolnosť voči nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí a veľmi nízky obsah morfínu v makovine.       

Udržiavateľom odrody je firma Sotiva Seed Gyartó és Kereskedelmi Kft., Maďarsko a zástupcom na Slovensku spoločnosť Seederium s.r.o., Nová Ves.

Pestovatelia maku majú teraz ďalšiu odrodu pre využite v podmienkach Slovenskej republiky.