Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Reakcie odrôd zemiakov na doterajší priebeh počasia počas vegetácie a charakteristika novo-preskúšaných odrôd zemiaka

16-11-2022
Ing. Marián Tokár | [email protected]
ÚKSÚP – Spišská Belá

Zemiaky by mohli ešte viac prispieť ku globálnej potravinovej bezpečnosti a celková produkcia potravinárskych plodín by sa mohla v nasledujúcich 10. rokoch zdvojnásobiť“, povedal  QU Dongyu, generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), na 11. Svetovom zemiakovom kongrese (WPC) ktorý sa konal v tomto roku v Dubline.

Zemiaky sú treťou najdôležitejšou potravinovou plodinou na svete a pravidelne ich konzumujú miliardy ľudí. Vytvárajú príjem pre malých pestovateľov, ponúkajú nízkoenergetický zdroj zdravých sacharidov s vysokým obsahom vlákniny bohatých na antioxidanty a živiny a tiež produkujú menej emisií skleníkových plynov ako iné hlavné plodiny. Dnes sa zemiaky, ktorých genetický pôvod je v Južnej Amerike, pestujú na viac ako 20 miliónoch hektárov v 150 krajinách s celkovou globálnou produkciou v roku 2020 na úrovni 359 miliónov ton. S aktuálnym zameraním sa na zlepšenie úrod a plné využitie historických oblastí pestovania zemiakov na celom svete. Produkcia sa môže zvýšiť na 500 miliónov ton v roku 2025 a 750 miliónov ton v roku 2030, uviedol generálny riaditeľ.
Zemiaky sa stanú jednou z výhodných plodín v globálnom systéme potravinovej bezpečnosti, keď sa výnosy iných obilnín priblížia k limitu,“ konštatoval Qu.

Obr. 1

O tom, že sme svedkami klimatických zmien a s tým súvisiacim otepľovaním prostredia, už asi nikto nepochybuje. Prognózy klimatológov naznačujú, že v našich podmienkach zimy budú teplejšie a kratšie, skôr bez snehu, s menším úhrnom zrážok. Jarné mesiace budú rýchlejšie prechádzať do letných. Leto výrazne suchšie a teplejšie so striedaním extrémnych javov ako sú búrky, lejaky, krupobitie a jeseň teplejšia s neskorším a pozvoľným príchodom zimy. A takáto prognóza klimatológov by sa už dala aplikovať na prvú polovicu vegetácie v roku 2022. V teplejších oblastiach pestovania zemiakov sa vďaka  menej zrážkovým mesiacom marec a apríl podarilo vysadiť plánované plochy veľmi skorých zemiakov, prostredníctvom ktorých v podmienkach spravidla pod závlahou slovenskí pestovatelia už v polovici júna na trhu zabezpečili dostatok domácich skorých zemiakov. Podobný priebeh počasia - skoro bez zrážok, ale o mesiac neskôr -  umožnil realizovať výsadbu zemiakov i v severnejších regiónoch, kde sa vyrába kvalitné domáce sadivo. Nedostatok vody v pôde v mesiaci jún a teploty nad 30 stupňov Celzia urýchlili vegetáciu zemiakov so sprievodným prejavom predčasného kvitnutia a následného nasadzovania hľúz najmä skorších odrôd. Čo sa následne prejavilo a potvrdilo pri prvých kontrolných zberoch úrody už 10. júla napr. na skúšobnej stanici ÚKSÚP v Spišskej Belej, kde prvé výsledky mohla posúdiť aj odborná verejnosť na Dni otvorených dverí. 

Dynamika narastania hľúz k 11.7. 2022 vyjadrená v t.ha-1 na skúšobnej stanici v Spišskej Belej.

*Termín výsadby : 29.4.2022

Tab. 1

Bolo konštatované, že doterajší suchý a teplejší charakter vegetácie mal negatívny vplyv na výkonnosť väčšiny odrôd zemiakov zaradených v rôznych typoch pokusov. Konkrétne u kontrolných odrôd, ktoré sú porovnávané na všetkých skúšobných lokalitách viac rokov je možno vidieť okrem slabšej dynamiky narastania hľúz v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi najmä redukciu počtu hľúz pod trsom. Výnimkou môžu byť neskoršie odrody, u ktorých inicializácia tvorby hľúz prebehla neskôr, kedy zrážky s jednorazovým úhrnom nad 30 mm premočili pôdne lôžko a tým vytvorili podstatne vhodnejšie podmienky pre tvorbu hľúz.  Jediným pozitívom tohto ročníka vo vzťahu k produkcii je vyššia výťažnosť hľúz konzumnej veľkosti u väčšiny odrôd, ktorá zároveň súvisí so znížením počtom hľúz pod trsom. Arídny charakter negatívne poznačil vývoj i rast zemiakov – výšku porastov, termín zapojenia vňate a tým aj výkonnosť fotosyntetického aparátu vo všetkých pestovateľských oblastiach, osobitne v podmienkach bez závlah. Kontrola dynamiky narastania hľúz, úrodnosti v odrodových pokusoch pri testovaní odrôd prebieha vo viacerých termínoch, spravidla už aj k 1.8., kedy najskoršie odrody už môžu aj fyziologický dozrievať.  Podobné prejavy bolo možné sledovať aj v tomto roku s tým rozdielom, že vňať a šupka na hľuzách fyziologicky dozrievala aj u niektorých neskorších odrôd. Úhrn zrážok po 20.7. na úrovni 49 mm v Spišskej Belej obnovil asimilačné pochody mnohých genotypov, no nie v porovnateľnej intenzite s predchádzajúcimi rokmi.

Prírastky na úrode hľúz za sledované obdobie u vybraných odrôd zemiakov vyjadrené v t.ha-1

Tab. 2

Najnižší prírastok na úrode hľúz za sledované obdobie bol u veľmi skorej odrody Magda, ktorá má veľmi krátku vegetačnú dobu a v čase zberu už bola skoro fyziologicky dozretá. Ostatné odrody vykazujú prírastky na úrovni 11,9 – 15,2 t.ha-1 . V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dôležitejší úrodotvorný prvok je veľkosť hľúz ako počet hľúz pod trsom.  S výnimkou stredne neskorej odrody Antonia, predstaviteľom  neskorých odrôd s deklarovaným  vyšším počtom hľúz a zároveň dosiahnutým najvyšším prírastkom na úrode za sledované obdobie.

Charakter vegetácie od začiatku mesiaca august sa vrátil do letných charakteristík s vysokými dennými teplotami, so zrážkovým úhrnom na úrovni dlhodobého priemeru alebo nižším. Napriek lokálnym zrážkam dynamika narastania hľúz nedosahuje parametre predchádzajúcich rokov, v ktorých jednodňové prírastky predstavovali až 1 t nárastu hľúz na 1 ha. Odrody v pokusoch v závislosti na vegetačnej dobe,  napriek tomu, že mnohé majú ešte vysokú listovú pokryvnosť, sú v pokročilom fyziologickom štádiu starnutia, preto nie je predpoklad, že v poslednom mesiaci vegetácie dôjde k významnému zvýšeniu úrod u väčšiny sledovaných odrôd zemiakov. Z uvedeného dôvodu  v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi možno očakávať aj redukciu celkovej úrody zemiakov.

Porovnanie výkonnostných parametrov vybraných odrôd z kontrolného zberu k 1.8.

Graf 1

Na základe kontrolných odkopov z desiatich trsov na lokalite v Spišskej Belej, ktoré boli realizované 1.8. možno konštatovať, že v roku 2022 v dôsledku nedostatku vlahy, vysokých denných i nočných teplôt v prvej polovici vegetácie prevládali menej vhodné podmienky pre vegetáciu zemiakov.  Nízky počet hľúz pod trsom u väčšiny odrôd zemiakov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vytvára reálny predpoklad významného zníženia konečnej úrody. Najväčšie prepady v úrode možno očakávať u zemiakov určených na výrobu sadiva. V dôsledku redukcie počtu hľúz a nutnosti dosiahnuť normované veľkostné parametre hľúz s veľmi dobrým zdravotným stavom sadiva, je nutné predčasne ukončiť vegetáciu odrôd desikáciou porastov na úkor úrody.  

Ďalšie zníženie produkcie je potrebné očakávať v dôsledku škôd spôsobených najmä škodcami z čeľade hmyzu. Teplé a suché počasie v roku 2022 vytvára optimálne podmienky pre šírenie a rozmnožovanie škodcov. Na skúšobných lokalitách ÚKSÚP ležiacich v teplejších pestovateľských oblastiach sa muselo vykonávať viacnásobné ošetrenie porastov najmä proti pásavke zemiakovej aj preto, že mnohé autorizované prípravky v podmienkach vysokých denných teplôt, ale aj pravdepodobne z dôvodu rezistencie škodcov na účinné látky prípravkov, boli menej účinné. K danej situácii prispela i reštrikcia niektorých účinných látok zo strany európskej  komisie.  Poškodenie hľúz je reálne predpokladať v dôsledku nedostatku vlahy v pôde, kedy najmä larvy kováčika – drôtovce - získavajú vodu z hľúz zemiakov požerom podobne, ako iní škodcovia (napr. larvy siatice oziminovej). To v konečnom dôsledku tiež znižuje kvalitu i celkovú výťažnosť produkcie zemiakov.

Napriek negatívnej prognóze vo vzťahu k výslednej úrode zemiakov pre rok 2022, v odrodových pokusoch niektoré odrody v extrémnych podmienkach vlahového deficitu, dosiahli  veľmi dobrú úrodnosť. To vytvára predpoklady ich širšieho uplatnenia v podmienkach, kde nie je zatiaľ možné použiť závlahy. Aj v tomto roku je zaradených v porovnávacích pokusoch niekoľko nových odrôd - genotypov, prostredníctvom ktorých odrodové skúšobníctvo po preskúšaní a registrácii ponúkne  pestovateľom výkonné i kvalitné odrody. Nové odrody reagujú na požiadavky trhu a zároveň prejavujú vlastnosti, ktoré v podmienkach meniacej sa klímy budú nevyhnutnou podmienkou úspešného pestovania.  Stanú sa súčasťou dostatočne širokého výberu preskúšaných odrôd, ktorý bude k dispozícii pre výrobcov zemiakov v pestovateľských podmienkach Slovenska.

Charakteristiky novo-preskúšaných odrody zemiakov v pestovateľských podmienkach SR.

Katy

Majiteľ odrody: Vesa Velhartice a.s. Česká republika
Zástupca v SR: Slovbys s.r.o. Spišská Belá

Veľmi skorá konzumná odroda so žltou šupkou je určená na letný a jesenný konzum.

Má rýchly počiatočný rast. Vytvára pod trsom stredný počet hľúz guľato oválneho tvaru, väčšej veľkosti.

V provokačnom prostredí odroda preukázala strednú odolnosť proti sledovaným vírusovým ochoreniam.

Odolnosť proti plesni zemiakovej na vňati je stredná, na hľuzách vyššia.

Koreňomor ľuľkový sa na listoch počas skúšania nevyskytol. Naopak, v závislosti na lokalite bolo viac alternáriovych škvrnitostí na nadzemnej časti.

Odroda Katy má rýchlu dynamiku narastania hľúz.  Pri strednej úrodnosti vytvára pod trsom stredný počet väčších hľúz. Guľato oválneho tvaru so stredne plytkými očkami a stredne drsnou šupkou. Farba dužiny na priereze je svetložltá. Vnútorná kvalita hľúz je stredná s jemnejšou a vlhšou textúrou, nižšou múčnatosťou, prirodzenou vôňou i chuťou. Hľuzy majú strednú trvanlivosť po uvarení. Na základe výsledkov senzorických skúšok bola zaradená do varného typu B.

Obsah škrobu v hľuzách je nižší, pohybuje sa v závislosti na ročníku na úrovni okolo 12,0 percent.

Obr. 2

Gabreta

Majiteľ odrody: Vesa Velhartice a.s. Česká republika
Zástupca v SR: Slovbys s.r.o. Spišská Belá

Stredne skorá konzumná odroda so žltou šupkou je určená na priamy konzum a zimné uskladnenie. Rýchlejšie vzchádza, pod trsom nasadzuje stredný až vyšší počet hľúz oválneho tvaru, strednej veľkosti.

V provokačnom prostredí odroda preukázala strednú až nižšiu odolnosť proti sledovaným vírusovým ochoreniam.

Odolnosť proti plesni zemiakovej na vňati a hľuzách je nižšia, lepšia na hľuzách.

Koreňomor ľuľkový sa na listoch počas skúšania vyskytol len sporadicky. Odolnosť k alternariovým škvnitostiam je vyššia.

Odroda Gabreta pri strednej úrodnosti vytvára pod trsom stredný až vyšší počet stredne veľkých hľúz oválne tvaru s plytkými očkami a hladkou šupkou.  Na priereze so sýtožltou dužinou. Vysoko je hodnotená vnútorná kvalita hľúz s pevnejšou textúrou, nižšou až strednou múčnatosťou, prijemnou vôňou a chuťou. Vysokú stolovú hodnotu si udržuje i počas skladovania.  Hľuzy po uvarení tmavnú len veľmi pomaly. Bola zaradená do varného typu B-BA.

Obsah škrobu v hľuzách je stredný pohybuje v závislosti na ročníku a lokalite na úrovni okolo 15,0 percent.

Obr. 3

Soraya

Majiteľ odrody: Norika Nemecko
Zástupca v SR: Norika Slovensko, Vyšný Klátov

Stredne skorá konzumná odroda so žltou šupkou je určená na priamy konzum a zimné uskladnenie. Má stredne rýchly počiatočný rast, strednú dynamiku narastania hľúz. Pod trsom vytvára stredný až vyšší počet hľúz guľato oválneho až oválneho tvaru, ktoré v závislosti na podmienkach pestovania môžu byť väčšie.

V provokačnom prostredí odroda preukázala vysokú odolnosť proti sledovaným vírusovým ochoreniam.

Má vyššiu odolnosť proti plesni zemiakovej na vňati i na hľuzách.

Koreňomor ľuľkový sa na listoch počas skúšania nevyskytoval, alternáriové škvrnitosti len sporadicky a to v závislosti na lokalite.

Vysoko úrodná Soraya vytvára pod trsom stredný až vyšší počet väčších hľúz guľato oválneho až oválne tvaru s plytkými očkami a stredne drsnou šupkou. Farba dužiny na priereze je žltá až tmavožltá. Vyššiu hodnotenie vnútorne kvality odroda dostala pre žltší vzhľad hľúz po uvarení,  príjemnú až kukuričnú, prirodzenú vôňu, strednú až nižšiu múčnatosť, mierne vyššiu vlhkosť. Po uvarení hľuzy netmavnú alebo len veľmi pomaly. Na základe polopevnej textúry bola zaradená do varného typu B.

Obsah škrobu v hľuzách  sa v závislosti na podmienkach pestovania pohybuje okolo 12 percent. Hľuzy majú dobrú prirodzenú dormanciu.  Dobre skladujú.

Obr. 4

Tylda

Majiteľ odrody: Selekta Pacov, Česká republika

Stredne skorá konzumná odroda so žltou šupkou je určená na priamy konzum a zimné uskladnenie. Má rýchlejší počiatočný rast. Vytvára pod rastlinou vysoký počet stredne veľkých hľúz guľato oválneho tvaru, ktoré v závislosti na podmienkach pestovania môžu aj prerastať.

V provokačnom prostredí odroda preukázala vyššiu odolnosť proti sledovaným vírusovým ochoreniam.

Odolnosť proti plesni zemiakovej na vňati je vyššia na hľuzách stredná.

Koreňomor ľuľkový sa na listoch počas skúšania vyskytol ojedinele. Na základe hodnotenia  výsledkov pokusov z jednotlivých lokalít odolnosť odrody k alternáriovým škvrnitostiam na vňati je vyššia.

Tylda pri vysokej úrodnosti vytvára pod trsom vyšší počet, spravidla väčších hľúz. Guľato oválneho tvaru, ktoré sú vyrovnané viac tvarom ako veľkosťou. S plytkými očkami a stredne drsnou šupkou, na priereze so žltou dužinou. Vnútornú kvalitu hľúz vyjadruje stredne pevná textúra, príjemná zemiaková vôňa a chuť. Hľuzy po uvarení mierne tmavnú. Pre strednú až vyššiu múčnatosť odroda bola zaradená do varného typu B až BC.

Obsah škrobu v hľuzách sa pohybuje v závislosti na ročníku a lokalite na úrovni 13 - 15 percent.

Chrastavitosť obyčajná na hľuzách sa počas skúšania nevyskytovala.

Obr. 5