Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Vegetačný rok zemiakov 2020 je za nami

05-05-2021
Ing. Marián Tokár | [email protected]
ÚKSÚP Bratislava - Skúšobná stanica Spišská Belá

V porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli plochy tejto plodiny v Severozápadnej Európe asi o 1,4 %. Napriek  zväčšeniu výmery produkcia zemiakov dosiahla úroveň iba päťročného priemeru. Odhaduje sa, že v krajinách NEPG (Veľká Británia, Holandsko, Francúzsko, Belgicko a Nemecko) sa v aktuálnom roku vyprodukovalo asi 27,9 mil. ton zemiakov, čo je takmer polovica produkcie celej EÚ – 28.

Malo by to znamenať, že odbyt zemiakov určených na priamy konzum, na výrobky,  na výrobu škrobu bude vyrovnaný, plynulý až do novej úrody. Realizačné ceny by mohli kryť reálne náklady na produkciu. Za predpokladu, že sa ceny udržia na súčasnej úrovni. Avšak v tlačovej správe sa ďalej uvádza:  trh môže byť aj nevyvážený. Hlavným dôvodom je COVID-19. Ktorý blokuje svetový dopyt zo strany trhu  so zemiakmi, zemiakovými výrobkami. Dopyt maloobchodu po zemiakoch sa zvýšil, no  nestačí na pokrytie nedostatočného dopytu hotelov, reštaurácií a stravovacích zariadení. (NEPG press release – september 2020)

Na Slovensku – podľa relevantných zdrojov -  sa  v r. 2020 pestovalo asi 6000 ha zemiakov. Z toho, berúc do úvahy údaje Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA), asi jedná tretina u malých, neregistrovaných pestovateľov. Na základe odhadov uvádzaných štatistickým úradom k 15.9.2020 sa predpokladalo dosiahnutie priemernej úrody zemiakov asi 24,5 t.ha-1. Napriek očakávanej veľmi dobrej produkcii z jednotky plochy pri Slovenskej potrebe 330-350 tis. ton ani v r. 2020 domáca produkcia zemiakov nepresiahne polovicu potreby. Ešte kritickejšia situácia je vo výrobe sadiva. Množiteľské plochy v aktuálnom roku zaberali výmeru 361 ha. To znamená, že viac ako polovica plôch konzumných zemiakov bolo založených sadivom dovezeného zo zahraničia. Napriek stále existujúcim vhodným pôdno-klimatickým podmienkam pre pestovanie zemiakov, ktoré na Slovensku v mnohých pestovateľských oblastiach pretrvávajú.

Klimatické faktory pestovania

Jar skoro bez zrážok, s vyššími teplotami signalizuje farmárovi  skorý začiatok jari. Zvlášť u výrobcov skorých zemiakov je potrebné sadiť skoro aj za cenu rizika príchodu neskorých mrazíkov. Vďaka suchšiemu a teplejšiemu počasiu v mesiaci marec a apríl, od juhu až na sever sa v roku 2020 podarilo vysadiť zemiaky bez väčších prestávok vo veľmi dobrej kvalite. Mesiac máj priniesol zmenu charakteru počasia, najmä jeho druhá polovica, kedy výdatnejšie napršalo v severnej časti Slovenska. Zároveň tak na severe ako aj na juhu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) na svojich skúšobných staniciach rozmiestnených vo všetkých pestovateľských oblastiach evidoval častý výskyt nočných mrazov. Tie poškodili zemiakové porasty paradoxne viac na juhu ako v chladnejších oblastiach. Aj preto, že porasty po výsadbe na severe vplyvom nízkych teplôt vzchádzali 29 - 54 dní. Ďalšie obdobie vegetácie prebiehalo za priaznivejších podmienok pre zemiaky aj preto, že v júni boli zrážky výdatné na všetkých sledovaných lokalitách. Denné i nočné teploty dostali sa cez normál. Zrážkový dlhodobý priemer Veľký Meder presiahol o 12 mm, Beluša o 18. Aj na ostatných skúšobných staniciach mesačné úhrny boli vyššie ako  100 mm. Práve v tomto období na mnohých porastoch v závislosti na odrode sa začali objavovať vädnúce rastliny, ktorých pôvodcom vädnutia boli hlavne bakteriózy. Ich vyšší výskyt v porovnaní s ostatnými rokmi  sprevádzalo  chladnejšie počasie.

Obr. 1

Obr. 1: Prejavy bakterióz v porastoch zemiakov

Dostatok vody v pôde, optimálne podmienky pre fotosyntézu naštartovali intenzívny rast nadzemnej časti zemiakov i rýchle zapájanie porastov. Najskoršie kvitnutie sledovaných odrôd, ktoré spravidla súvisí s nasadzovaním prvých hľúz evidovali vo Veľkom Mederi ale aj v Beluši.  Naopak odrody najviac poškodené neskorými mrazmi v Spišských Vlachoch regenerovali pomaly. Podobný vlhký a teplý charakter pokračoval v mesiaci júl.  V dôsledku nerovnomerne rozložených zrážok  sa vytvárali na jednotlivých lokalitách rozdielne podmienky pre vytváranie nadzemnej časti ako aj pre tvorbu prvých zemiakových hľúz. Kontrola pre stanovenie prognózy budúcej úrody sa vykonáva každý rok k 10.7. na skúšobnej stanici v Spišskej Belej. Prvé  výsledky ukázali, že napriek vytvorenej mohutnej vňati (výška rastlín až 120 cm) dynamika  narastania hľúz jednotlivých odrôd na prekvapenie bola najslabšia za posledné tri roky. Vysoké rastliny a mohutné porasty vytvára optimálnu mikroklímu  pre vznik hubových ochorení, hlavne plesne zemiakovej. Čo sa o niekoľko dní potvrdilo v južných oblastiach pestovania ako aj na severe. Zrážky neustávali ani ďalší mesiac. V Haniske napršalo viac o 48mm, Sp. Vlachoch o 55mm viac v porovnaní na dlhodobý priemer za podmienok vysokých denných i nočných teplôt. Vhodná mikroklíma v porastoch naďalej podporila agresívne šírenie húb v ešte zelených porastoch. Zároveň pri účinnej ochrane proti hubovým ochoreniam predlžila vegetáciu neskorších odrôd zemiakov.  

Obr. 2

Obr. 2: Bujné porasty jednotlivých odrôd zemiakov v Spišskej Belej

Škodliví činitelia

Suchší charakter počasia v prvej polovici vegetácie zemiakov ale aj dostatok účinných prípravkov na trhu vo všeobecnosti umožnil vykonať účinné preemergentné ako aj postemergentné ošetrenie zemiakov proti burinám. Napriek tejto skutočnosti pravdepodobne deficit vlahy pri vzchádzaní zvýraznil fytotoxické poškodenia niektorých porastov, ktoré po následných zrážkach postupne  zanikali. Na sucho vo vzťahu na globálne otepľovanie je viazaný i vyšší výskyt škodcov a prenášačov dôležitých ochorení zemiakov.

Podobne, ako v minulom roku najskôr ošetrovali proti pásavke zemiakovej vo Veľkom Mederi, v Haniske. Teda v najteplejších lokalitách pestovania. Pokiaľ tu bolo nutné ošetrovať až šesť krát počas vegetácie, v Spišskej Belej v dôsledku chladnejšej klímy postačoval jeden postrek. Aj v tomto roku bolo dôležité sledovať účinnosť prípravkov vo vzťahu na podmienky aplikácie ako aj na záber účinnej látky. Čo pri navrhovanej redukcií účinných látok zo strany EÚ vyvoláva právom obavy. Vysoké a bujné porasty v súčinnosti s vlhkým počasím prakticky od zapájania porastu do konca vegetácie vytvárali veľmi vhodné podmienky pre šírenie plesne zemiakovej. Prvé výskyty v najteplejších oblastiach ako aj na severe evidovali skúšobné stanice so zemiakmi už koncom júna.  Spočiatku sporadické škvrny  na vňati. Od  polovice júla intenzívny tlak plesne zemiakovej mal tendenciu decimovať nadzemnú časť vo všetkých lokalitách pestovania zemiakov. Porasty ošetrované s menšou intenzitou predčasne hnedli, čo sa v neskoršom štádiu prejavilo na výške dosiahnutej úrody. Pri zbere a neskôr v skladoch na prítomnosti mokrých hnilôb na hľuzách.

Tabuľka: Rozdiely v dĺžke vegetačnej doby, v konečnej úrode medzi neošetreným a ošetreným porastom u tej istej odrody v r 2020 na lokalite Spišská Belá

Tabuľka

Obr. 3

Obr. 3: Neošetrená a ošetrená odroda proti plesni zemiakov vo vegetácii

Naproti tomu okrem Spišských Vlachov, škody spôsobené Alternáriami na iných lokalitách evidovali len v minimálnej miere a to v silnej závislosti na odrode. Podobne ako Alternárie, aj chrastavitosti obyčajnej na hľuzách bolo menej. Súviselo to pravdepodobne s vyššou vlhkosťou pôdy počas rastu hľúz. Na zmenu klímy je  naviazaný i čoraz častejší výskyt nových chorôb a škodcov. Aj v tomto roku sa potvrdil v druhej časti vegetácie, v teplejších oblastiach pestovania silný nástup fytoplaziem.  V dôsledku ktorých dochádzalo na rastlinách k predčasnému ukončeniu vegetácie a tým aj zníženiu úrod jednotlivých odrôd  zemiakov. Prejav gumovitosti na hľuzách v dôsledku dobrého rozloženia zrážok počas vegetácie bol v porovnaní s ostatnými rokmi slabší.

Úrody

Ako ukázali výsledky z viacerých lokalít, v roku 2020 na väčšine územia prevládali vhodné klimatické podmienky na pestovanie zemiakov. Od výsadby, ktorá sa dala realizovať do kvalitne pripravenej pôdy, cez výkonnú fotosyntézu, ktorá prebiehala na mohutných zelených porastoch až po suchší zber v mesiaci september významnú úlohu zohralo vhodné rozloženie zrážok počas vegetácie. Neskoršie jesenné mesiace priniesli výdatné zrážky, ktoré komplikovali jesenné práce v oblastiach, kde zber zemiakov prebieha spravidla neskôr.

Obr. 4

Obr. 4: Už kontrolný zber počas vegetácie naznačoval dobré úrody

Graf 1

Graf 1: Dosiahnuté konečné úrody kontrolných odrôd zemiakov na jednotlivých skúšobných staniciach ÚKSÚPu v roku 2020 (v t.ha-1)

V teplejších lokalitách u sledovaných odrôd sa dosiahli porovnateľné úrody s minulým rokom aj preto, že v dôsledku neskoršej dodávky sadiva výsadba prebehla neskôr. Čím sa vegetácia zemiakov v podmienkach bez závlah i so závlahou dostala do vyšších teplôt. V chladnejších lokalitách zemiakarskej až horskej pestovateľskej oblasti, ktoré ležia viac na východ, po vzídení intenzívne a rovnomerne pršalo. Relatívne nižšie teploty cez deň ale aj v noci vytvárali optimálne podmienky pre vývoj jednotlivých odrôd zemiakov. Preto na Spiši i v Jakubovanoch sa dosiahli najvyššie úrody za posledné tri roky u väčšiny odrôd.  Na druhej strane bujné porasty vytvárali optimálne podmienky pre pleseň zemiakovú a zároveň vytvárali  tlak na zintenzívnenie ochrany proti hubovým ochoreniam. Výber prípravkov, kombinácia účinných látok vo vzťahu na termín aplikácie zatiaľ, ako aj ukazujú výsledky napr. zo Spišskej Belej, fungujú dobre. 

Graf 2

Graf 2: Počet hľúz pod jedným trsom na jednpotlivých SS ÚKSÚP

Výška úrody je síce dôležitá pre vytváranie ekonomiky pestovania zemiakov, no súvisí s viacerými faktormi, ktoré sú naviazané na realizovateľnosť predaja. Ako je počet hľúz pod trsom, výťažnosť konzumných hľúz, vonkajšia ako aj ich vnútorná kvalita. Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že najvyššia početnosť hľúz sledovaných odrôd sa dosiahla v horskej až zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Kde koncom júna až začiatkom júla v čase kvitnutia, nasadzovania hľúz výdatne zapršalo. Na ostatných staniciach inicializácia prebehla o niečo skôr, v suchších podmienkach. Obmedzený prístup k vode mal za následok redukciu počtu hľúz pod rastlinou. Čo následne viedlo k nižšej úrode, nižšej výťažnosti konzumnej veľkosti. Ako je možné dedukovať z uvedených faktov, na výsledný efekt z pestovania zemiakov majú veľký význam vegetačné pomery rôznych faktorov. Do akej miery ich vieme ovplyvniť alebo eliminovať je vec zásadná vo vzťahu na podmienky pestovania. Spoločne vytvárajú predpoklad na produkciu plnohodnotnej a kvalitnej potraviny.  Na Slovensku sa na skúšobných staniciach ÚKSÚP zakladajú odrodové pokusy so zemiakmi od r. 1958. Za toto obdobie  bolo pretestovaných niekoľko sto odrôd zemiakov, perspektívnych krížencov, ktoré mali väčší, či menej významný vplyv na rozvoj nášho zemiakarstva. Avšak v podmienkach meniacej sa klímy sa ukazuje, že niektoré odrody v podmienkach bez závlah znášajú obdobia sucha bez toho, aby sa u nich prejavilo predčasné ukončenie vegetácie. Zachovávajú si svoje úžitkové vlastnosti aj po obdobiach stresu zo sucha, vysokej teploty počas vegetácie. Ale aj po vlhkých obdobiach, ktoré so sebou prinášajú tlak hubových ochorení na vňati, výskyt hnilôb na hľuzách.  Dosahujú viac, ako priemerné úrody v podmienkach, kde  väčšina odrôd sklame. A to aj pri menej intenzívnom hnojení, ochrane proti chorobám a škodcom. To vytvára nový priestor na hľadanie možno starších genotypov, ktoré napr.  po roku 2000 boli síce prekonané, no v súčasných podmienkach meniacej sa klímy by mohli nájsť svoje uplatnenie pre ich adaptabilný rámec charakteristík.

Opätovným preverovaním odrôd vzniká možnosť získania adresnejších informácií o odrodách vo vzťahu na lokalitu, rajonizáciu pestovania v podmienkach so závlahou ako aj bez závlah. S konečným cieľom nájsť dostatočný priestor pre pestovanie kvalitných zemiakov a tým  naplniť -  možno - už sen zemiakarov. Vrátiť náš druhý chlieb na post potravinového reťazca, ktorý  v našich klimatických podmienkach prirodzene ešte pred niekoľkými rokmi zastával.