Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Nové a osvedčené odrody jarných obilnín zo slovenského šľachtenia

25-04-2017
Peter Hozlár, Katarína Matúšková, Daniela Čemanová, Daniela Dvončová, Lenka Pohánková | [email protected]
NPPC - VÚRV - VŠS Vígľaš-Pstruša

Šľachtenie nových odrôd má v rámci rastlinnej výroby nezastupiteľnú úlohu. Je to cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá má jeden z najušľachtilejších cieĺov a to zlepšovanie hospodárskych, kvalitatívnych a nutričných vlastností v záujme zabezpečenia výživy a zdravia narastajúcich potrieb človeka ale aj hospodárskych zvierat.

Odroda však so sebou prináša ďalšie vlastnosti, ktoré  pestovateľ môže dokonca uprednostňovať (kvalita, odolnosť proti chorobám, odolnosť proti poliehaniu, stresom a ďalšie.). Odroda takto tvorí   základný intenzifikačný  faktor v rastlinnej výrobe. Vyšľachtenie a tvorba novej odrody je dlhodobý proces, ktorý od nakríženia rodičovských komponentov až po proces registrácie trvá 12-14 rokov. Vyšľachtenie odrody je  mimoriadne finančne náročné, hlavne v súčasnosti keď sa zvyšujú požiadavky spracovateľského priemyslu na kvalitu nových odrôd. To vyžaduje stále finančne náročnejšie používanie testovacích metód a drahých testov, ktoré zvyšujú finančné nároky na šľachtenie a výskum.  Zložitosť a náročnosť šľachtiteľskej práce spočíva v tom, že predstavuje syntézu výsledkov početných vedných disciplín, o ktoré sa pri tvorbe novej odrody musí šľachtiteľ opierať.   Zároveň každý šľachtiteľ musí  tak trochu predikovať  už pri výbere partnerov do kríženia , aká bude spoločenská potreba o 10 rokov.

V súčasnosti je obdivuhodné, že domáce, slovenské šľachtenie ešte stále dokáže držať  krok so svetovými a európskymi šĺachtiteĺsko-osivárskymi gigantami a dokáže ponúkať slovenské odrody adaptované na domáce podmienky. Každoročne sa totiž na slovenský trh dostávajú nielen odrody registrované v SR ale aj odrody predávané na základe registrácie na území Európskej únie.  Domáce šľachtenie predstavuje  národnú alternatívu zabezpečenia si vlastného východiskového materiálu odrôd pre ďalšie množenie, podporuje  potravinovú sebestačnosť Slovenska, umožňuje zamestnávanie ľudí na vidieku a hlavne je predpokladom produkcie domáceho osiva na slovenských poliach, ktoré je podstatne lacnejšie ako osivo zahraničných odrôd a pritom s porovnateľnou kvalitou.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby a jeho Výskumnošĺachtiteĺská stanica Vígĺaš-Pstruša prináša celkom úspešne  na slovenský ale aj zahraničný trh každoročne pomerne  pestrú paletu ozimných aj jarných obilnín. Toto pracovisko získalo v roku 2013 aj vďaka tvorbe netradičných odrôd obilinín s výnimočnými vlastnosťami prinášajúcimi zdravotné benefity cenu MŠVVŠ SR za vedu a techniku „najlepší vedecko-výskumný tím roka“.  V rámci tvorby odrôd jarných obilnín sa pracovisko venuje najmä šĺachteniu ovsa siateho jarného, ovsa nahého jarného a pšenici letnej formy jarnej.

Medzi staršie osvedčené odrody ovsa siateho patria:  v roku 2007  registrovaná druhá slovenská odroda plevnatého ovsa odroda Vendelin (Expander x Flamingsregent). Odroda Vendelin predstavovala primeranú a výkonnejšiu náhradu odrody Zvolen. Predstavuje tiež odrodu plastickú a komlexnú (vyrovnaný súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov) pri veľmi vysokej úrodnosti. Vyniká strednou až vyššou HTZ, vyššou objemovou hmotnosťou, najvyššou odolnosťou proti múčnatke z registrovaných odrôd a dobrou odolnosťou proti chorobám. Jedinou jeho slabinou je pri intenzívnom pestovaní (úrody 6-8t/ha), slabšia odolnosť proti poliehaniu. Osivo odrody je dostupné na slovenskom a českom trhu prostredníctvom osivárskych firiem. Ďalšou  úspešnou odrodou od jediného slovenského šľachtiteľa ovsa je odroda Valentin (Zvolen x Jumbo), registrovaná v roku 2008. Táto odroda výškou rastlín pripomína odrodu Atego. Vyniká viacerými superlatívmi z registrovaných odrôd ovsa. Jedná sa o veľmi skorú odrodu , ktorá má súčasne najvyššiu HTZ. Má špičkovú odolnosť proti poliehaniu. Je kontrolnou odrodou ŠOS (Štátne odrodové skúšky)  a v humídnejších oblastich prináša špičkové úrody, ktoré sa len ťažko prekonávajú. Má primeranú odolnosť proti chorobám. Vyniká aj jemnou plevou s jej nízkym podielom. Práve vďaka tejto vlastnosti prináša napriek obrovskému zrnu aj lepšiu objemovú hmotnosť ako nemecká odroda Flamingsgold, ktorá má tiež veľké zrno ale hrubšiu plevu. Napriek tomu objemová hmotnosť tejto odrody je o niečo nižšia ako pri odrodách Vendelin, Zvolen, Kanton a Atego.  Osivo odrody je dostupné na slovenskom a českom trhu prostredníctvom osivárskych firiem.

Šľachtenie ovsa

Šľachtenie ovsa
Foto: P. Hozlár

Medzi osvedčené odrody zaraďujeme odrody plevnatého ovsa registrované  v roku 2011 a to Prokop (Neklan x Atego/)a Viliam (Kanton x Aragon). Jedná sa o morfologicky výrazne odlišné materiály, keď je vidieť, že rodičovskými komponentami odrody Prokop sú české odrody a odrody Viliam nemecké odrody. V súčasnosti úspešnejšou sa javí odroda Prokop, ktorá prešla štátnymi skúškami aj v Rakúsku a bola tu registrovaná v roku 2013. Odroda vykázala najvyššie úrody v rámci skúšok v týchto krajinách. Odroda Prokop, predstavuje komplexnú odrodu, veľmi úrodnú s nadpriemernými kvalitatívnymi vlastnosťami (vysoká objemová hmotnosť, veľmi jemná pleva) a veľmi dobrá odolnosťou proti poliehaniu. Lepšia ako pri odrode Auron, Zvolen, Vendelin. Je to odroda, ktorá umožňuje najskorší zber zo všetkých odrôd registrovaných v SR. Je to vďaka  skorosti a drobnejšiemu zrnu . Osivo tejto odrody sa predáva V Rakúsku, Českej republike, Poľsku a Španielsku. Bola prihlásená aj do ŠOS na Ukrajine a v Rusku. Odroda Viliam je krátkostebelnou odrodou s výrazným voskovým povlakom, výbornou odnoživou schopnosťou, veľkým zrnom, vysokou objemovou hmotnosťou. Menším handicapom je mierne hrubšia pleva. V roku 2013 bola registrovaná odroda Vaclav (Neklan x Atego),ktorá má pridanú hodnotu vo forme najvyššieho obsahu  zdraviu prospešného β-D-glukánu zo všetkých registrovaných odrôd plevnatého ovsa v SR. Nakoľko sa jedná o drodu s rovnakými rodičmi ako pri odrode Prokop odroda má podobné agronomické vlastnosti. V roku 2013 bola registrovaná odroda Vojtech (Azur x Jumbo), ktorá vyniká skorosťou, veĺmi jemnou plevou a obrovským zrnom, podobne ako odroda Valentin.

Najnovšou odrodou (2015) plevnatého ovsa, ktorá je novinkou je odroda Vit (Atego x Dagny). Táto krátkostebelná odroda vyniká podobne ako odrody Valentin a Prokop extrémnou odolnosťou proti poliehaniu, poskytuje veľmi vysoké úrody zrna, má vysokú odnožovaciu schopnosť jemnejšiu plevu, strednú veľkosť zrna a vysokú objemovú hmotnosť. V roku 2017 očakávame registráciu  úplných noviniek  v rámci plevnatých ovsov v Slovenskej republike a to 2 odrody čiernoplevnatých ovsov Hucul (Paddock x Freddy) a Norik (Paddock x Freddy). Jedná sa o prvé slovenské čiernoplevnaté odrody ovsa vôbec. Na slovenskom trhu bolo doteraz dostupné osivo úspešnej  českej odrody čiernoplevnatého ovsa Raven. Práve táto je kontrolnou odrodou pre čiernoplevnaté ovsy. Obidvom slovenským odrodám sa podarilo v úrode zrna prekonať kontrolnú odrodu Raven. Úspešné boli aj v rámci firemných skúšok vo Francúzsku a Nemecku. Čiernoplevnaté ovsy sa uplatňujú hlavne vo výžive koní, vďaka jemnejšej a menej lignifikovanej pleve a mierne vyšším obsahom bielkovín oproti ovsom žltoplevnatým a bieloplevnatým. Toto je predpokladom aj pre lepšiu stráviteĺnosť a energetickú hodnotu v rámci výživy koní.

Ovos čierny

Ovos čierny
Foto: P. Hozlár

V rámci osvedčených  slovenských odrôd nahého ovsa je na slovenskom ale aj európskom trhu k dispozícii osivo odrody nahého ovsa  Tatran (Avenuda x Detvan) registrovanej v roku 2010. Jedná sa o výnimočnú odrodu nahého ovsa, ktorá spája dobré vlastnosti rodičovských odrôd. Vyniká vysokou odolnosťou proti poliehaniu a najvyššou objemovou hmotnosťou so všetkých registrovaných odrôd nahého ovsa. Súčasne má aj veľmi vysoký obsah bielkovín. Vyniká aj nižším podielom plevnatých zŕn. Je kontrolnou odrodou v ŠOS pre nahý ovos. Osivo odrody sa predáva aj vo Francúsku a Veľkej Británii. Ďalšou osvedčenou  odrodou nahého ovsa je odroda Hronec (Detvan x Izák), registrovanou v roku 2012. Odroda prekonávala v úrode zrna kontrolnú odrodu Tatran, má však mierne vyšší podiel plevnatých zŕn. Rovnako má najmenšiu HTZ so všetkých registrovaných  odrôd nahého ovsa v SR. Vyniká však vysokou objemovou hmotnosťou. Ďalšími odrodami nahého ovsa slovenského pôvodu sú odrody Važec( Izák x Avenuda) registrovaná v roku 2013 a Dunajec (Izák x Bandicoot), registrovaná v roku 2015. Odroda Važec vyniká vysokým vzrastom, vysokou úrodnosťou a veĺkým zrnom. Má však handicap, najvyšší podiel plevnatých zŕn zo všetkých registrovaných odrôd nahého ovsa. Najnovšou odrodou je odroda Dunajec, ktorá vyniká úrodnosťou a odolnosťou proti poliehaniu.

Úplnou novinkou na Slovenskom trhu by mala byť odroda Inovec (Saul x Avenuda), ktorej registráciu očakávame v roku 2017. Vyniká niekoĺkými superlatívmi a to: Úplne najnižším podielom plevnatých zŕn zo všetkých odrôd nahého ovsa registrovaných v SR, najväčšou HTZ so všetkých odrôd registrovaných v SR a pri týchto parametroch aj najväššou úrodnosťou.

V rámci nových odrôd pšenice jarnej z nášho pracoviska boli registrované v roku 2016 odrody Slovenka. Jedná sa o skorú  osinatú odrodu stredného vzrastu. Priemerná HTS je 42,6 g. Odroda vykazuje veľmi dobrú objemovú hmotnosť a vyšší obsah lepku. Číslo poklesu má na úrovni kontrolnej odrody. Väznosť vody múkou a číslo farinografickej kvality má nižšie ako kontrolná odroda. Objem pečiva má odroda dobrý. Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-5. Úrodu dosahuje na úrovni kontrolnej odrody, prípadne mierne vyššiu  a je vhodná do všetkých pestovateľských oblastí. Odolnosť proti chorobám je na úrovni kontrolnej odrody. Potrebné je ošetrenie odrody morforegulátorom proti poliehaniu.

Šľachtenie pšenice

Šľachtenie pšenice
Foto: P. Hozlár

Ďalej bola v roku 2016 registrovaná odroda Viera. Jedná sa o skorú bezosinatú odrodu stredného vzrastu. Priemerná HTS je 41,6 g. Odroda vykazuje veľmi dobrú objemovú hmotnosť ale len stredný  obsah lepku. Číslo poklesu má odroda vyššie. Väznosť vody múkou a číslo farinografickej kvality má nižšie ako kontrolná odroda. Objem pečiva je nižší ale klenutie pečiva je dobré . Hodnotenie potravinárskej kvality je  5. Úrodu dosiahla v priemere ročníkov a lokalít o 10,4 % vyššiu ako kontrolná odroda  a je vhodná do všetkých pestovateľských oblastí. Odolnosť proti chorobám je na úrovni kontrolnej odrody. Odroda  má vyššiu odolnosť proti poliehaniu ako kontrolná odroda.

Ďalšou registrovanou odrodou  v roku 2016 bola  odroda Voskovka. Jedná sa o skorú bezosinatú odrodu nižšieho až stredného vzrastu. Priemerná HTS je 39,3g. Odroda vykazuje veľmi dobrú objemovú hmotnosť ale nižší obsah lepku. Číslo poklesu má na úrovni kontrolnej odrody. Väznosť vody múkou a číslo farinografickej kvality má nižšie ako kontrolná odroda. Objem pečiva má odroda dobrý. Hodnotenie potravinárskej kvality je 5. Úrodu dosiahla v priemere ročníkov a lokalít o 11,6 % vyššiu ako kontrolná odroda  a je vhodná do všetkých pestovateľských oblastí. Odolnosť proti chorobám je na úrovni kontrolnej odrody. Odroda  má vyššiu odolnosť proti poliehaniu ako kontrolná odroda.

Poslednou  registrovanou odrodou pšenice jarnej z nášho pracoviska  v roku 2016 bola  odroda Zelenka. Jedná sa o skorú bezosinatú odrodu stredného vzrastu. Priemerná HTS je 40,7 g. Odroda vykazuje veľmi dobrú objemovú hmotnosť a  obsah lepku môže byť  však stredný až nižší. . Číslo poklesu má na úrovni kontrolnej odrody. Väznosť vody múkou je vyššie  alečíslo farinografickej kvality má nižšie ako kontrolná odroda. Objem pečiva má odroda dobrý. Hodnotenie potravinárskej kvality je 6. Úrodu dosiahla v priemere ročníkov a lokalít o 3,3 % vyššiu ako kontrolná odroda  a je vhodná do všetkých pestovateľských oblastí. Odolnosť proti chorobám je na úrovni kontrolnej odrody. Odroda  má v odolnosť proti poliehaniu ako kontrolná odroda.

V roku 2017 očakávme registráciu odrody novej pšenice jarnej Perlička.

Pre všetky odrody odporúčame výsevok 5 mil. klíčivých semien na ha vo všetkých výrobných oblastiach.