Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Kvalita najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR v r. 2019-2020

30-04-2021
Ing. Soňa Gavurníková, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Súčasný sortiment listiny registrovaných odrôd pšenice letnej v SR zahŕňa 178 odrôd rôznej úrovne kvality, avšak našim pestovateľom sa núka možnosť pestovať viac ako 2 500 odrôd pšenice letnej, ktoré ponúka Európska únia v spoločnom katalógu odrôd. Správna voľba odrody často rozhoduje o rentabilite pestovanej pšenice.

Technologická kvalita potravinárskej pšenice je určená predovšetkým genetickým potenciálom danej odrody dosahovať kvalitu požadovanú spracovateľským priemyslom. Vplyvy ročníka (počasie, agrotechnické postupy) majú aditívny účinok na technologickú kvalitu potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

V rámci monitoringu technologickej kvality pšenice sme hodnotili aj odrodové zloženie. Odrodové spektrum pestovaných pekárenských pšeníc je pomerne široké. Zo 197 hodnotených vzoriek sme zaznamenali pestovanie 80 rôznych odrôd, z čoho 10 najčastejšie pestovanými pšenicami v SR v roku 2019 a 2020 boli odrody Altigo, Angelus, Annie, Aurelius, Bernstein, Genius, IS Laudis, Julie, LG Magirus , RGT Rebell. Ďalej nasledovali odrody Airbus, Albertus, Viriato, Avenue, Antonius, Yetti, Lorien, Evina, IS Agilis, IS Jarissa. Naopak k odrodám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme zaradiť napr. Viki, Bodyček, Basmati, Beatus, Energo, Element, Gallio, Grizzly, CH Combin, MS Maidis, IS Danubius, Hewitt, Hybery a ďalšie.

Obrázky č. 1 až č. 6 znázorňujú priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov 10 najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR z roku 2019 a 2020.

Priemerne najnižšími hodnotami objemovej hmotnosti za obidva roky sa vyznačovali odrody Altigo, LG Magirus a RGT Rebell (obrázok 1). Naopak priemerne najvyššie hodnoty objemovej hmotnosti za obidva roky dosahovali odrody Bernstein a Julie. V roku 2019 najnižšiu objemovú hmotnosť mala odroda LG Magirus (72,4 kg.hl-1), nasledovala odroda RGT Rebell a Altigo, kedy nesplnili tieto odrody požiadavky pre žiadnu z tried kvality. Minimálna hodnota objemovej hmotnosti pre triedy P a B podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018) je 75,0 kg.hl-1. V roku 2020 hranicu 75,0 kg.hl-1 nedosiahla iba odroda Altigo. Odrody LG Magirus a RGT Rebell podľa objemovej hmotnosti dosiahli B triedu kvality, odrody Genius, IS Laudis v roku 2020 dosiahli A triedu kvality a ostatné odrody prekročili 79,0 kg.hl-1, čím zodpovedali triede kvality E. V roku 2019 triede kvality E zodpovedala iba odroda Bernstein. Toto zodpovedá aj výsledkom z hodnotenia technologickej kvality za celú SR, kedy celkovo objemová hmotnosť v roku 2020 dosahovala priemerne vyššie hodnoty (78,2 kg.hl-1) a aj vyšší podiel vzoriek (68,5 %) vyhovelo triede kvality A oproti roku 2019 (76,5 kg.hl-1, 51,5 %).

Obr. 1

Obr. 1: Objemová hmotnosť najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

Z najčastejšie pestovaných odrôd triedu kvality A podľa obsahu dusíkatých látok v oboch rokoch 2019 a 2020 nedosiahla iba odroda Altigo (obrázok 2). Táto odroda neprekročila hodnotu priemerne 12,0 %. V roku 2020 priemerný obsah dusíkatých látok 12 % takisto neprekročila odroda RGT Rebell. Naopak priemerne najvyššie hodnoty dusíkatých látok v oboch rokoch dosiahla odroda Genius. Avšak triede kvality E v obsahu dusíkatých látok v roku 2020 zodpovedali všetky odrody, okrem spomínaných odrôd Altigo a RGT Rebell.

Obr. 2

Obr. 2: N-látky x 5,7 najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

Priemerne najnižšími hodnotami obsahu mokrého lepku sa vyznačovala odroda Altigo, kedy v oboch rokoch nedosiahla obsah mokrého lepku 26 %, čo zodpovedá triede kvality A (obrázok 3). Odroda RGT Rebell túto hodnotu nedosiahla iba v roku 2020. Naopak najvyššiu priemernú hodnotu mokrého lepku za oba roky tak ako i pri obsahu dusíkatých látok dosiahla odroda Genius. Triede kvality E v oboch rokoch zodpovedali aj odrody Angelus, Annie, Aurelius, Bernstein, Julie a LG Magirus. Tieto odrody dosiahli hodnotu mokrého lepku min. 28 %. Odroda IS Laudis v tomto parametri zodpovedá triede kvality A.

Obr. 3

Obr. 3: Mokrý lepok najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

Kvalita lepku meraná hodnotou gluten indexu bola v rámci celej SR vyššia v roku 2020, čomu zodpovedajú aj hodnoty gluten indexu jednotlivých odrôd. Najvyšší medziročný rozdiel gluten indexu sme zaznamenali pri odrodách Genius, Annie a Altigo. Minimálna odporúčaná hodnota gluten indexu pre pekárske využitie je 65. Túto hodnotu v oboch rokoch 2019 a 2020 dosiahli odrody Altigo, Angelus, Aurelius, Bernstein, IS Laudis, Julie. V roku 2020 aj odrody Annie a Genius (obrázok 4).

Obr. 4

Obr. 4: Gluten index najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

Hodnoty čísla poklesu neboli u žiadnej z najčastejšie pestovaných odrôd problémovými parametrami. Všetky odrody v oboch rokoch dosahovali vysoké hodnoty čísla poklesu. Všetky odrody vysoko presiahli hodnotu 220 s. Priemerne najnižšiu hodnotu čísla poklesu dosiahla odroda Altigo (268 s) v roku 2020 (obrázok 5). Naopak priemerne najvyššiu hodnotu dosiahla odroda Genius (389 s) v roku 2020.

Obr. 5

Obr. 5: Číslo poklesu najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

Priemerne triedu kvality E v parametri sedimentačný index dosiahli v oboch rokoch 2019 a 2020 odrody Aurelius, Bernstein, Genius, Julie, kedy dosiahli hodnotu min. 40 ml (obrázok 6). Najnižšími priemernými hodnotami sedimentačného indexu sa vyznačovali odrody RGT Rebell a Altigo. Odroda RGT Rebell v oboch rokoch nezodpovedala v tomto parametri triede kvality A (min. 30 ml). Odroda Bernstein v oboch rokoch dosiahla najvyššiu hodnotu sedimentačného indexu (50 ml).

Obr. 6

Obr. 6: Sedimentačný index najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

Na základe nášho monitorovania kvality jednotlivých odrôd pšenice sme zistili, že z 10 najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR najvyššiu kvalitu v oboch rokoch 2019 a 2020 dosiahla odroda Bernstein, ktorá dosiahla priemerne vo všetkých parametroch triedu kvality E podľa STN tabuľka 1). V roku 2020 triedu kvality dosiahli aj odrody Angelus, Annie a Julie. Naopak odroda Altigo v oboch rokoch pre nízku objemovú hmotnosť a v roku 2020 aj pre nízky obsah mokrého lepku nezodpovedala žiadnej triede kvality. Samozrejme pre bližšie určenie pekárskej kvality sú ďalej potrebné stanovenia reologických vlastností múky a cesta, prípadne i vykonanie pekárskeho pokusu, čo ešte upresní a bližšie definuje kvalitu daných odrôd. Zo širokého sortimentu odrôd pšenice, ktoré sa ponúka pestovateľom, je dôležité vybrať si takú odrodu, ktorá bude najlepšie vyhovovať pestovateľským podmienkam v danej oblasti a zohľadniť požiadavky, na aký účel sa má daná pšenica pestovať.

Tabuľka 1: Triedy kvality najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v rokoch 2019 a 2020

Tabuľka 1

Záver

Vyššie uvedené výsledky sú založené na rozboroch vzoriek pšenice pochádzajúcich z poľnohospodárskej praxe, pestovaných v rôznych úrovniach vstupov a v rôznych klimatických podmienkach. Hodnotenie nezohľadňuje, aká bola použitá agrotechnika pestovania a či bola v súlade s požiadavkami danej odrody. Spoločnou charakteristikou sú roky zberu a skutočnosť, že ide o pšenicu pestovanú poľnohospodárskymi subjektami v prevádzkových podmienkach. Prezentované hodnotenie nie je možné chápať ako všeobecný popis vlastností daných odrôd a nemôže nahradiť hodnotenie získané z presných poľných pokusov. Priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov môžu byť ovplyvnené i nerovnomerným zastúpením odrôd z hľadiska početnosti ich pestovania v jednotlivých regiónoch. Avšak i napriek týmto skutočnostiam, monitorovanie zastúpenia jednotlivých odrôd a hodnotenie ich kvality v prevádzkových podmienkach dáva cenné informácie o odrodách jednak samotným pestovateľom, spracovateľom a v neposlednom rade samotným šľachtiteľom, ktorí aj takýmto spôsobom môžu dostať spätnú väzbu s akým úspechom sa ich odrody pestujú v podmienkach celej SR.