Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Pestovanie ďateliny lúčnej a lucerny siatej v horskej oblasti

02-10-2013
Ing. Iveta Ilavská, PhD.; Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.; Ing. Norbert Britaňák, PhD. | [email protected]

Bôbovité druhy sú základným komponentom viacročných siatych porastov. Ich význam spočíva v ich predplodinovom efekte, v tom, že produkujú kvalitný bielkovinový krm. Významné sú aj z ekonomicko-ekologického hľadiska, pretože sú schopné pútať vzdušný dusík. Z literárneho prehľadu je známe rozpätie fixovaného dusíka pre monokultúry ďatelinovín a pre ďatelinotrávne miešanky v intervale od 72 do 350 kg.ha-1. Z ďatelinovín je pre podhorské a horské oblasti najvýznamnejšia ďatelina lúčna, pričom pre intenzívne pestovanie krmovín sa odporúčajú pestovať jej tetraploidné odrody, ktoré sú úrodnejšie a poskytujú kvalitný krm. V kukuričnej a repnej výrobnej oblasti tvorí rozhodujúcu zložku krmovinovej základne lucerna siata. Cenená je pre vysokú a pomerne istú výkonnosť a prispôsobivosť klimatickým podmienkam, pričom sa do určitej miery uplatňuje aj v zemiakárskej výrobnej oblasti. Lucerna siata je z agronomického pohľadu najvýznamnejším predstaviteľom rodu a zároveň je najdôležitejšou krmovinou na svete. Uvádza sa, že výška úrody sušiny lucerny siatej sa v úžitkových rokoch môže pohybovať v rozpätí od 17,70 do 18,95 t.ha-1.

Ďatelina lúčna, odroda Fresko

Ďatelina lúčna, odroda Fresko

V našom príspevku chceme ukázať, že ak doteraz hlavnou ďatelinovinou pre podhorské a horské oblasti bola ďatelina lúčna, vývoj počasia v ostatných rokoch nahráva v týchto oblastiach pestovaniu oboch druhov ďatelinovín.

Experimenty sa realizovali v Nízkych Tatrách, na stanovišti Liptovská Teplička, ktoré má nasledujúce základné charakteristiky: zemepisná dĺžka 20°06 , zemepisná šírka 48°55 , nadmorská výška 960 m, dlhodobý priemer zrážok - za rok 950 mm, za vegetačné obdobie 525 mm, dlhodobý priemer denných teplôt - za rok 3,5°C, za vegetáciu 9,5°C, agroklimatická makrooblasť chladná, oblasť mierne chladná, podoblasť vlhká, agroklimatický okrsok studenej zimy. Geologický substrát tvoria karbonátové horniny, pôdny typ je kambizem typická, pôdny druh hlinitá pôda.

V tomto prostredí sme počas troch rokov sledovali dve odrody ďateliny lúčnej a dve odrody lucerny siatej v čistých kultúrach: ďatelina lúčna odrody Fresko a Veles, lucerna siata odrody Kamila a Tereza. Výsevok odrôd ďatelín bol cca 7,4 MKS.ha-1 a lucerien cca 7,5 MKS.ha-1. V roku sejby sa v predsejbovej príprave dodali do pôdy minerálne hnojivá v nasledujúcich dávkach: 30 kg N.ha-1 (štartovacia dávka), 30 kg P.ha-1 a 60 kg K.ha-1 (vo forme LAV, superfosfátu a draselnej soli). V úžitkových rokoch sa dusíkom nehnojilo a dávky P a K sa upravovali podľa obsahu týchto prvkov v pôde a nadzemnej fytomase. Nakoľko v druhom úžitkovom roku bola zaznamenaná vysoká koncentrácia draslíka v nadzemnej fytomase, hnojenie touto živinou sa nevykonalo. Porasty sa v každom roku využívali 3 x kosbou, pričom bol dôležitý termín prvej kosby. Pri ďateline to bolo na začiatku tvorby kvetných hlávok, pri lucerne to bolo najneskôr do začiatku kvitnutia.

Lucerna siata, odroda Tereza

Lucerna siata, odroda Tereza

Pri pestovaní každej plodiny si treba uvedomiť, že uspokojivá úroda po kvantitatívnej ale aj kvalitatívnej stránke je podmienená stavom porastov a ten podmienkami stanovišťa a správnou agrotechnikou. Platí to aj pre krmoviny na ornej pôde. Preto, aby sa získali údaje o zastúpení odrôd v poraste, a tým aj ich podiel na vytvorenej úrode, stanovovala sa pred každou kosbou pokryvnosť siatych a nesiatych druhov.

Z floristického hodnotenia porastov pred prvou kosbou v roku sejby vyplynula potreba realizácie odburiňovacej kosby. Porasty boli značne infestované druhmi zo skupiny ostatných bylín (17-30%), pričom aj v skupine trávnych a bôbovitých druhov sa zistilo zastúpenie nesiatych druhov - teda druhov burinných (tabuľka 1). Z trávnych druhov to bol predovšetkým pýr plazivý, z bôbovitých druhov hlavne vika vtáčia a vika plotná. Zo skupiny ostatných bylín mali najvyššie zastúpenie ruman roľný, pastierska kapsička, horčica roľná a veronika obyčajná. Zaznamenané boli rozdiely v zastúpení jednotlivých odrôd v porastoch. Kým odrody ďateliny sa prezentovali rovnakým, 74%-ným zastúpením, odrody lucerny dosahovali iba 52%, resp. 51%-ný podiel.

Tabuľka 1: Floristické zloženie porastov (%)

Odburiňovacia kosba - rok 2010

Odroda
Fresko
Veles
Kamila
Tereza
Trávy
9
5
8
9
Bôbovité
74
75
59
53
Ostatné byliny
17
20
27
30
Prázdne miesta
-
+
6
8
Lucerna siata
-
+
52
51
Ďatelina lúčna
74
74
-
-

Prvý úžitkový rok bol pri dorastaní do 1. kosby charakterizovaný vcelku vyrovnaným podielom ďateliny lúčnej v porastoch. Väčšie rozdiely sa zaznamenali medzi odrodami lucerny siatej, pričom zapojenejší a kompaktnejší porast mala odroda Tereza (graf 1). Pri dorastaní do druhej kosby sa podiel ďateliny lúčnej znížil (na úkor natívnej ďateliny plazivej). Pri odrodách lucerny siatej sa v tejto kosbe zaznamenalo viac - menej vyrovnané zastúpenie oboch odrôd. V tretej kosbe je zaujímavý výrazný nárast podielu všetkých štyroch odrôd, pričom odrody lucerny zvýšili svoj podiel až o 33% a 28%. Predpokladáme, že sa pri dorastaní do tejto kosby lepšie (vzhľadom na svoje biologické vlastnosti) adaptovali na teplé a suché obdobie daného ročníka.

Graf 1

V druhom úžitkovom roku sa pri dorastaní do prvej kosby znova lepšie uplatnili odrody ďateliny, ktorých pokryvnosť bola 89% a 82%, hoci so 64%-ným a 70%-ným zastúpením v porastoch boli aj lucerny z krmovinárskeho hľadiska zaujímavé (graf 1). Výnimočné boli v dorastaní do druhej a tretej kosby porasty oboch odrôd lucerny, kde sa zaznamenali 70 a 80%-né podiely (dorastanie do druhej kosby) a až 80 a 86%-né podiely odrôd pri dorastaní do tretej kosby.

Uvedený stav porastov sa premietol do úrod sušiny. V prvom úžitkovom roku sa pri ďatelinovinách zaznamenali viac-menej vyrovnané úrody tak medzi dvoma odrodami ďateliny ako aj medzi dvoma odrodami lucerny, vyššie úrody však v tomto roku evidujeme pri odrodách ďatelín (graf 2).

Graf 2

Z viacerých publikovaných údajov je zrejmé, že vo väčšine prípadov v druhom úžitkovom roku produkcia sušiny výkonných ďatelín klesá. V našom prípade to neplatí, pretože pri všetkých zaradených variantoch sme v druhom úžitkovom roku zaznamenali nárast produkcie sušiny (tabuľka 2). Najmarkantnejšie sa však medziročne zvýšili úrody oboch odrôd lucerny: o 3,654 t.ha-1 (Kamila) a o 3,124 t.ha-1 (Tereza).

Tabuľka 2: Produkcia sušiny (t.ha-1)

Odroda/rok
2011
2012
Priemer
Fresko
9,108
10,216
9,662
Veles
8,923
9,557
9,240
Kamila
6,220
9,874
8,047
Tereza
6,241
9,365
7,803

Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že v ostatnom období je v podhorských a horských oblastiach v systéme viacročných krmovín na ornej pôde opodstatnené pestovanie nielen monokultúr ďateliny lúčnej, ale aj lucerny siatej. Ešte vždy je v priemere výkonnejšou ďatelina lúčna, ale v určitých pestovateľských ročníkoch sa jej úrodami lucerna siata približuje alebo ju aj prekonáva.

Vystavené 20.8.2013