Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Obnoviteľné zdroje energie

Nová technológia zameraná na lepšie využitie tepelnej energie z odpadových vôd

10-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Energetická udržateľnosť a ochrana životného prostredia vo všeobecnosti sú jadrom diskusií v oblasti inžinierstva a priemyslu. Zlepšeniu energetickej účinnosti priemyselných procesov a využitiu ich zdrojov odpadovej energie sa už venovalo nezmerateľné úsilie. Jedným z takýchto zdrojov je odpad z agro-priemyselných procesov, ktorý je často charakteristický zvýšenou teplotou a vysokým potenciálom znečisťovania.

Existuje mnoho dostupných alternatív využitia energie takéhoto odpadu. Jedným z nich je nová technológia, ktorá podstatne zvyšuje efektivitu využitia tepelnej energie. Zakladá sa na procese ohrievania procesných kvapalín  horúcou odpadovou vodou, no pridáva do procesu ešte tretiu kvapalinu, ktorej hodnota sa zvýši sušením prebiehajúcim medzi horúcou a chladnou kvapalinou. Pridaním miešadiel do výmenníka tepla sa zredukuje tepelná rezistencia tretej kvapaliny na zanedbateľnú úroveň. Takto má tento systém takmer rovnaké výhody ako pôvodný, avšak s pridanou výhodou umožňujúcou sušenie tretej kvapaliny. Jedným z možných využití navrhovanej technológie je využitie tepla odpadových vôd na získanie sušených potravín.

V rámci tohto výskumu bola odpadová voda využitá na sušenie bitúnkovej krvi za účelom získania krvnej múčky. Ide o produkt s vysokou pridanou hodnotou, využívaný na kŕmenie domácich zvierat, vo forme organického hnojiva alebo mnohými inými priemyselnými spôsobmi. Táto nová technológia prekonáva existujúce alternatívy z hľadiska energetickej efektívnosti a hospodárskej rentability.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Magide-Ameijide, J.M.; Varela-Rodríguez, H.; López-Fabal, A. A New Technique for Improved Use of Thermal Energy from Waste Effluents. Agronomy 2020, 10, 97.

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/1/97