Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Biomasa

Produkcia biomasy nových odrôd vŕby košikárskej (Salix viminalis L.)

23-01-2014
Ing. Ján Daniel; Ing. Michal Medvecký | [email protected]

Integračné procesy v Európe priniesli v rámci jednotnej poľnohospodárskej politiky aj fenomén pôd dočasne, ale aj trvalo pre poľnohospodársku činnosť nepotrebných. Jedným z efektívnych riešení využitia takýchto lokalít je pestovanie energetických plodín. Jedná sa o lokality, na ktorých by výroba biomasy priniesla poľnohospodárom ekonomicky vyššie efekty ako produkcia klasických produktov. Na Slovensku rozdiel medzi výmerou využívanej poľnohospodárskej pôdy v rokoch 2008 a 2003 je takmer 300 tis. ha, ktorá nie je produkčne využívaná s možnosťou jej využitia na cielené pestovanie energetických plodín.

Ako perspektívne sa ukázali obnoviteľné zdroje energie z rýchlorastúcich drevín, akými sú vŕba, topoľ a osika. Rýchlorastúce dreviny sú jednou z mála energetických plodín, ktoré za súčasných ekonomických podmienok dospeli do fázy komerčného pestovania aspoň v jednej krajine EÚ a to vo Švédsku. V pokročilom štádiu je zakladanie komerčných plantáží vo Veľkej Británii, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, ale i Poľsku.

Aj v našich podmienkach je to perspektívny program, ktorý okrem primárneho efektu, ktorým je krytie potreby energie, vytvára nové programy s novými pracovnými príležitosťami.

Plantáže rýchlorastúcej vŕby (Salix viminalis L.) sa zakladajú na niekoľko desaťročí. Preto je potrebné sledovať vývoj produkčných ukazovateľov v jednotlivých zberových cykloch.

Produkčné parametre

Roky 2006 - 2009 boli prvým štvorročným obdobím sledovania produkčných ukazovateľov rýchlorastúcej vŕby (Salix viminalis L.). V poľnom pokuse založenom v roku 2004 sú vysadené štyri nové odrody - Sven, Tora, Gudrun, Sherwood a najprodukčnejšia odroda Ulv z pokusu ktorý bol založený v roku 1994.. Hodnotená bola produkcia dendromasy a sušiny jednoročného, trojročného a štvorročného porastu na 1 ha pôdy. Odrody Tora a Sven sa vyznačujú vyššou odolnosťou voči listovej hrdzi, odroda Gudrun je veľmi odolná voči mrazom a odroda Sherwood bola v tom čase nová odroda. Spon výsadby je 0,6 x 0,7 m.

Produkcia dendromasy jednoročného porastu

Dosiahnuté produkčné parametre sú výsledkom viacerých faktorov, a to počtu odnoží, dosiahnutej hrúbky kmeňov a výškových parametrov.

Údaje o produkcii dendromasy a sušiny jednoročného porastu štyroch nových odrôd a najprodukčnejšej odrody z prvého pokusu sú uvedené v (Tab.1).

Tab. 1: Produkcia dendromasy jednoročného a trojročného porastu

Odroda
Produkcia dendromasy v t.ha-1
Produkcia sušiny v t.ha-1
Ročný prírastok
sušiny
v t.ha-1
Jednoročný porast
Trojročný porast
Jednoročný porast
Trojročný porast
Sven
17,40
79,80
7,90
35,2
11,7
Gudrun
17,90
95,50
8,20
40,8
13,6
Tora
17,00
88,50
7,35
35,9
11,9
Sherwood
18,40
101,90
8,70
45,6
15,2
Ulv
27,10
82,30
12,40
33,4
11,1

Graf 1

Graf 1

Odroda Ulv dosiahla v prvom roku po technickom reze z jedného odrezku 15 odnoží, čo je najvyšší počet zo sledovaných odrôd, zatiaľ čo odroda Sven má v priemere 11 odnoží, odrody Gudrun a Sherwood 10 a odroda Tora 8 odnoží. Toto zistenie je potvrdením zámerov šľachtenia nových odrôd na znižovanie počtu odnoží, pretože pri ich vysokom počte podľa našich doterajších zistení dochádza do času rubnej zrelosti k ich redukcii na počet 4 - 10.

Vyšší počet odnoží sa prejavil u odrody Ulv vo výrazne vyššej produkcii dendromasy jednoročného porastu, a to 27,1 t.ha-1, čo je v porovnaní s odrodou Sherwood viac o 8,7 t.ha-1, odrodou Tora o 10,1 t.ha-1, odrodou Gudrun 9,2 t.ha-1 a odrodou Sven o 9,7 t.ha-1.

Produkcia dendromasy trojročného porastu

V hodnotení produkcie dendromasy trojročného porastu v prvom sledovanom období bola najproduktívnejšou odroda Sherwood, ktorá dosiahla už v treťom roku produkciu dendromasy 101,9 t.ha-1 (Tab. 1). Za ňou nasleduje odroda Gudrun s produkciou 95,5 t.ha-1 v treťom roku. Odroda Tora s produkciou dendromasy v treťom roku 88,50 t.ha-1 je treťou z nových odrôd s vyššou produkciou ako najprodukčnejšia odroda Ulv z predchádzajúceho pokusu, ktorá v treťom roku vyprodukovala 82,3 t.ha-1 dendromasy. S najnižšou hodnotou v tomto ukazovateli je odroda Sven s produkciou 79,8 t.ha-1

Z výsledkov vyplýva aj vysoká produkcia sušiny porastu z 1 ha za rok, ktorá u všetkých odrôd presiahla hodnotu 10,0 t.ha-1. Ročná produkcia sušiny na 1 hektár u trojročného porastu bola pri nových odrodách v rozmedzí 11,7 - 15,2 ton.

Produkcia dendromasy štvorročného porastu

Z údajov je vidieť, že v hodnotení produkcie dendromasy porastu v prvom sledovanom období je najproduktívnejšou odrodou Sherwood, ktorá dosiahla aj v štvrtom roku najvyššiu produkciu a to 140,3 t.ha-1. Za ňou nasleduje odroda Gudrun s produkciou 121,9 t.ha-1 v štvrtom roku. Odroda Tora s produkciou dendromasy 128,8 t.ha-1v štvrtom roku je treťou z nových odrôd s vyššou produkciou ako najprodukčnejšia odroda Ulv z predchádzajúceho pokusu, ktorej produkcia v štvrtom roku bola 102,8 t.ha-1. S najnižšou hodnotou v tomto ukazovateli v treťom roku bola odroda Sven, ale v štvrtom roku aj táto odroda dosahuje vyššiu produkciu dendromasy ako odroda Ulv. Údaje o produkcii dendromasy a sušiny štvorročného porastu sú uvedené v (Tab.2).

Tab. 2: Produkcia dendromasy štvorročného porastu

Odroda
Produkcia dendromasy v t.ha-1
Produkcia sušiny v t.ha-1
Ročný prírastok
sušiny
v t.ha-1
Štvorročný porast
Štvorročný porast
Sven
117,3
53,95
13,4
Gudrun
121,9
56,80
14,2
Tora
128,8
55,77
13,9
Sherwood
140,3
65,80
16,4
Ulv
102,8
50,16
12,5

Graf 2

Graf 2

Záver

  • Štyri nové odrody dosahujú po štyroch rokoch vyššiu produkciu sušiny na jednotku plochy ako najprodukčnejšia odroda Ulv z predchádzajúceho pokusu.
  • U nových odrôd vysoká produkcia dendromasy na jednotku plochy.
  • Všetky sledované odrody dosiahli v prepočte vyššiu produkciu sušiny na jeden hektár za rok ako 10 ton.
  • Výrazne vyššia produkcia sušiny je u odrôd Gudrun, ale hlavne Sherwood.
  • Otestovaný sortiment nových odrôd je dobrou východiskovou základňou pre pestovanie, ale aj ďalší výskum.

Poďakovanie: Tento príspevok bol vypracovaný s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č APVV - 0131 - 07.

Vystavené 23.1.2014