Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Európska občianska iniciatíva "Zachráňte včely a poľnohospodárov!"

12-04-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia reaguje na európsku občiansku iniciatívu  "Zachráňte včely a poľnohospodárov! Na ceste k poľnohospodárstvu priateľskému k včelám pre zdravé životné prostredie".

Komisia víta túto iniciatívu a uznáva jej význam najmä preto, že vzájomne prepojené krízy súvisiace so zmenou klímy, znečistením a stratou biodiverzity predstavujú pre európske poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť čoraz väčšie výzvy. V EÚ klesá počet každého tretieho druhu včiel, motýľov a lietavcov, pričom 80 % druhov plodín a voľne rastúcich kvitnúcich rastlín závisí od opeľovania zvieratami. Polovica poľnohospodárskej pôdy v EÚ je už teraz vystavená riziku nedostatočného opeľovania. Ohrozenie existencie opeľovačov je hrozbou pre potravinovú bezpečnosť a život na planéte.

Úspech občianskej iniciatívy je jasným dôkazom veľkej podpory verejnosti pre opatrenia v prospech opeľovačov, biodiverzity a udržateľného poľnohospodárstva. V tejto súvislosti Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby urýchlene našli ambiciózne dohody o už predložených legislatívnych návrhoch, ktoré pomôžu chrániť a obnoviť európske opeľovače a premietnuť ambície občanov do právnych predpisov.

Medzi opatrenia Komisie v oblasti Európskej zelenej dohody na zabezpečenie udržateľnosti potravinových systémov patria najmä: stratégie EÚ "Z farmy na stôl" a "Biodiverzita", nariadenie o obnove prírody, nariadenie o udržateľnom používaní pesticídov, revidovaná iniciatíva EÚ pre opeľovače, ako aj nová spoločná poľnohospodárska politika EÚ na obdobie 2023 - 2027. Návrhy a iniciatívy Komisie sú spolu komplexnou odpoveďou na požiadavky uvedené v európskej iniciatíve pre opeľovače.

Návrh nariadenia o trvalo udržateľnom používaní pesticídov stanovuje ambicióznu cestu k zníženiu rizika a používania chemických pesticídov v EÚ, a to aj v poľnohospodárstve. Komisia navrhla znížiť riziko a používanie chemických pesticídov v poľnohospodárstve EÚ o 50 % do roku 2030. V rámci vymedzených parametrov, ktoré majú zabezpečiť, aby sa toto celkové zníženie dosiahlo na úrovni EÚ, si členské štáty stanovia vnútroštátne ciele zníženia. Nové opatrenia ďalej zabezpečia, aby všetci poľnohospodári a iní profesionálni používatelia pesticídov uplatňovali integrovanú ochranu proti škodcom, v rámci ktorej sa najprv zvažujú alternatívne ekologické metódy prevencie a kontroly škodcov a až potom sa môžu ako posledné opatrenie použiť chemické pesticídy. V globálnom rámci pre biodiverzitu, ktorý bol dohodnutý v decembri 2022 v Montreale, sa EÚ a jej členské štáty rovnako zaviazali znížiť celkové riziko, ktoré predstavujú pesticídy, o polovicu do roku 2030.

Návrh nariadenia o obnove prírody tiež pomôže zvrátiť pokles populácií opeľovačov do roku 2030 a vrátiť prírodu do poľnohospodárskej pôdy, a to aj prostredníctvom osobitných cieľov pre obnovu poľnohospodárskych ekosystémov. Návrh nariadenia o obnove prírody kombinuje cieľ obnovy pre dlhodobú obnovu prírody v suchozemských a morských oblastiach EÚ so záväznými cieľmi obnovy pre konkrétne biotopy a druhy. Tieto opatrenia by sa mali do roku 2030 vzťahovať na najmenej 20 % suchozemských a morských oblastí EÚ a v konečnom dôsledku na všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu, do roku 2050.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B/ip_23_2084