Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Používanie menšieho množstva chemických pesticídov: Európska komisia zverejňuje súbor osvedčených postupov

03-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Kontrola škodcov, ktorí poškodzujú plodiny a rastliny, je potrebná na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a životaschopného príjmu poľnohospodárov z ich produkcie, a to pri minimalizovaní rizík pre ľudí a životné prostredie. Takýto prístup, pri ktorom sa podľa možnosti používajú prírodné metódy a chemické pesticídy ako posledná možnosť, sa nazýva "integrovaná ochrana proti škodcom" (IPM). Európska komisia uverejnila databázu, v ktorej je uvedený prehľad metód IPM, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a štúdiu, v ktorej sa hodnotí ich účinnosť a vyhliadky na ich ďalšie rozšírenie.

Databáza obsahuje približne 1300 príkladov postupov, techník a technológií v rámci ôsmich zásad IPM stanovených na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad striedanie plodín a vyvážené hnojenie, monitorovanie škodlivých organizmov, cielená a obmedzená aplikácia chemických prípravkov a najmä uprednostňovanie nechemických metód ochrany proti škodcom. Databáza obsahuje aj 273 "usmernení pre jednotlivé plodiny", ktoré vypracovali národné a verejné orgány členských štátov na vykonávanie požiadaviek IPM podľa smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (SUD). Z tohto prehľadu postupov, ktorý vznikol po dvoch rokoch práce, vyplýva, že v jednotlivých krajinách EÚ existuje veľká rozmanitosť v prijímaní a možnostiach implementácie IPM. Všetky príklady sú uvedené v národných jazykoch so stručným úvodom v angličtine. Cieľom tohto súboru nástrojov je inšpirovať národné orgány, poľnohospodárskych poradcov atď. pri vývoji a implementácii prístupov IPM po ich prispôsobení miestnym/regionálnym poľnohospodárskym a agroklimatickým podmienkam. Databáza, ktorá je umiestnená v dátovo-modelovacej platforme JRC pre ekonomiku zdrojov (DATAm), sa bude pravidelne aktualizovať o ďalšie príklady.

Súbežne s týmto rozsiahlym prehľadom sa v štúdii skúmajú súčasné postupy IPM a ich potenciál prispieť k zníženiu závislosti od chemických pesticídov, náklady na ich zavedenie a ich celková účinnosť. V štúdii sa tiež skúmajú kľúčové faktory ovplyvňujúce znižovanie závislosti od používania pesticídov a hlavné prekážky a hnacie sily s tým spojené. Ukazuje sa, že tlak občianskej spoločnosti, motivačný regulačný rámec a priaznivé hospodárske prostredie predstavujú hnacie sily poklesu používania pesticídov. Zníženie používania pesticídov často funguje najlepšie, ak sa kombinuje s inými cieľmi, ako sú postupy ochrany pôdy, zníženie používania hnojív a poskytovanie ekosystémových služieb, ako je ochrana opeľovačov alebo obnova prírodných biotopov (napr. živých plotov).

Hlavnou prekážkou zníženia našej závislosti od pesticídov zostáva nedostatočný počet životaschopných a cenovo dostupných alternatív ku konvenčným postupom. Možnosťou, ako riešiť možné náklady spojené s niektorými alternatívnymi metódami, môže byť kolektívny nákup zariadení alebo zmluvné riešenia.

Podpora na národnej úrovni a na úrovni EÚ prostredníctvom opatrení na informovanie a šírenie informácií o všetkých existujúcich alternatívach a nových technológiách má zásadný význam pre úspešnejšie zavádzanie IPM. Tento súbor nástrojov predstavuje takéto úsilie o propagáciu a podporu používania IPM poľnohospodármi, ako to vyžaduje súčasná SUD, ale aj nad jej rámec, na dobrovoľnom základe.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/using-less-chemical-pesticides-european-commission-publishes-toolbox-good-practices-2023-02-28_en