Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Expanzívne buriny I.

05-01-2023
Ing. Peter Mižík | [email protected]
Agrofert o. z. Agrochémia

Stoklas - Bromus

Donedávna z hľadiska škodlivosti boli stoklasy takmer bezvýznamné druhy. Rod u nás zahŕňa niekoľko druhov jednoročných až viacročných tráv z čeľade lipnicovité (Poaceae). Niektoré z nich patria medzi archeofyty a sprevádzajú poľné kultúry od vzniku poľnohospodárstva a možno v začiatkoch aj slúžili ako súčasť zbieraných rastlín, napr. stoklas roľný a obilný. Zmena podmienok prostredia často zvýhodňuje burinné druhy voči kultúrnym plodinám. Zúžené osevné postupy s dominanciou ozimných obilnín a repky zrýchľujú rozširovanie stoklasov. Systémy spracovania pôdy bez obracania, prípadne systémy strip-till a no-till spracovania pôdy majú výhodu v tom, že semená ostávajú na povrchu pôdy a napr. plytkou podmietkou sa dá väčšina podnietiť ku vyklíčeniu. Výhodou orby je zasa zaklopenie semien do hĺbky odkiaľ nemôžu vzísť, ale v nasledujúcich rokoch sa nesmú žiadnou operáciou vytiahnuť na povrch. 70 – 80% semien za vhodných podmienok však klíči už v 1. roku. Veľmi skoré výsevy ozimných obilnín poskytujú dostatok času na vzchádzanie a rast týchto druhov.  

Obr. 1

Obr. 1: Stoklas v priekope a jeho postupné prenikanie na pole

V posledných rokoch sa viac vyskytujú aj v priekopách popri cestách a na ruderálnych plochách, odkiaľ postupne prenikajú na ornú pôdu. Prechod je v prvých rokoch málo badateľný. V niektorých regiónoch teplejších oblastí dochádza k expanzii početnosti a stoklasy sa stávajú významnými poľnými burinami. Postupne sa deje prechod aj do chladnejších území, v prvej fáze ako ruderálne rastliny. U nás prevažujú ozimné formy. Semená dozrievajú od polovičky júna, časť vypadne na pôdu už pred žatvou. 80 – 90% semien klíči v skorej jeseni, prípadne už v neskorom lete, zväčša od konca júla do polovice októbra a to záleží aj na rozdelení zrážok. Ak je sucho, klíčenie sa posúva aj do neskoršej jesene, v niektorých rokoch malá časť semien vyklíči až v jari.

Obr. 2

Obr. 2: Masový výskyt v ozimnej pšenici

Stoklas jalový  Bromus sterilis – jednoročné ozimné rastliny. Steblá sú lysé, tuhé, vysoké 30 - 100 cm. Čepeľ listu chlpatá, na rube lesklá, biela, zúbkovaná. Metlina veľmi riedka, jednotlivé konáriky sú na koncoch ovisnuté, oveľa dlhšie ako klásky. Obilky sú asi 10 mm dlhé. Kvitne IV. – VI. Rozmnožuje sa výlučne semenami. Veľmi dobre znáša sucho a preferuje ľahšie a suchšie pôdy, vyskytuje sa aj na ťažkých pôdach. Semená klíčia prevažne v jeseni, v jari podstatne zriedkavejšie.

Obr. 3

Obr. 3: Stoklas jalový - semená

Stoklas strechový  Bromus tectorum – prevažne ozimné alebo jednoročné rastliny. Steblá vystúpavé, vysoké do 10 - 90 cm, lysé, v hornej časti jemne plstnaté. Metlina previsnutá, konáriky poprehýnané, klásky visiace. Obilka šedá s plytkou ryhou. Kvitne IV. – VII., niekedy v jeseni aj druhá generácia. Rozmnožuje sa výlučne generatívne. Teplomilný a svetlomilný druh, ktorý sa vyskytuje prevažne v nižších polohách na ľahkých pôdach. Toleruje suché podmienky. Semená ozimných foriem začínajú dozrievať už v máji. Spolu so stoklasom jalovým sú najrozšírenejšie druhy stoklasov vyskytujúce sa ako buriny v plodinách. V niektorých lokalitách početne prevažuje stoklas strechový.

Obr. 4

Obr. 4: Vzchádzajúci stoklas strechový

Stoklas roľný  Bromus arvensis – jednoročná tráva. Steblá vzpriamené, niekedy vystúpavé, vysoké do 100 cm. Listy dlhé až 20 cm, obe strany riedko chlpaté. Jazýček asi 2mm veľký, pretrhaný.  Metlina spočiatku vzpriamená, neskôr prehnutá. Konáriky drsné, do 2 cm dlhé. Obilky ploché, do 9 mm dlhé. Kvitne VI. – VII. Vyskytujú sa ozimné aj jarné formy. Dnes je to vzácny druh.

Stoklas obilný  Bromus secalinus – jednoročná, žltozelená tráva. Steblá vzpriamené alebo krátko vystúpavé, hladké, 30 – 90 cm vysoké. Jazýček krátky. Metlina často jednostranná, previsnutá, konáriky drsné, dlhšie ako klásky. Klásky kopijovité, svetlo zelené, 5 – 15 kveté. Obilky 7 – 9 mm dlhé. Kvitne VI. – VII. Obilky čiastočne vypadajú už pred zberom. Semená klíčia veľmi dobre už v jeseni, zvlášť počas vlhších rokov, časť môže klíčiť aj v jari, z hĺbky do 5 cm. Klíčivosť v pôde si udržia 3 – 4 roky. V súčasnosti je to zriedkavý druh.

Stoklas mäkký  Bromus mollis – tráva vytvárajúca malé trsy. Steblá vysoké 10 – 70 cm mäkko chlpatými pošvami. Listy na lícnej strane mäkko chlpaté, 10- 15 cm dlhé. Metlina rovná, vzpriamená, konáriky rôznej dĺžky. Klásky vajcovito kopijovité. Kvitne V. – VII., niekedy aj neskôr. Jednoročná, ozimná a niekedy aj dvojročná rastlina. Semená po vypadnutí klíčia v priebehu niekoľkých dní. Rastliny v prvom roku zvyčajne vytvoria len listy a kvitnú v druhom roku.  

Stoklas kostrbatý  Bromus squarrosus – zriedkavejší druh, na poliach sa môže občas vyskytnúť.

Obilky stoklasov majú iba nevýraznú dormanciu a pri vhodných vlahových pomeroch klíčia takmer okamžite z plytkých vrstiev pôdy. Životnosť semien stoklasov je zvyčajne 2 – 3 roky, výnimočne viac. Najlepšie vzchádzajú z plytkých hĺbok, do 3 – 5 cm, na ľahkých pôdach aj o niečo viac. V minulosti bola orba významným regulačným faktorom, ktorý výrazne redukoval početnosť semien v pôde.

Regulácia: Stoklasy sa ako burina vyskytujú prevažne v oziminách, najmä v obilninách a okrem toho v porastoch repky a preriedených porastoch viacročných krmovín. V jarinách sa vyskytujú zriedkavo, ale pri vysokej zásobe semien v pôde a skorých termínoch sejby takýto jav môže nastať. Šírenie týchto druhov podporuje vysoký podiel ozimných obilnín v osevných postupoch, čiastočne aj minimalizačné technológie ak sa nevykonávajú dôsledne. Na poliach s históriou výskytu stoklasov je nutné po podmietke ošetrenie glyfosátom po vzídení rastlín, alebo mechanická likvidácia. Na obmedzenie šírenia je potrebné kosiť alebo mulčovať priekopy ale aj okraje polí, kde sa stoklasy vyskytujú.

Repka ozimná: Dobrý účinok pri preemergentnom ošetrení má dimethenamid, ostatné ú. látky majú slabší účinok, samozrejme podmienkou dobrej účinnosti je dostatočná pôdna vlhkosť. Na post. aplikácie je nutné použiť graminicídy a ak sú stoklasy odnožené, na hornej hranici dávkovania. Neskoré aplikácie pri nižších teplotách a krátkom dni nemusia mať žiadúci účinok. Zároveň neskôr vzchádzajúce semená uniknú herbicídnemu zásahu a potom je v jari potrebná opravná aplikácia. Aj keď početnosť stoklasov v repke je zvyčajne nižšia ako v obilninách, je potrebná dôsledná regulácia, najmä ak je následnou plodinou pšenica. V prípade vyššej populačnej hustoty je potrebné nepestovať ozimný jačmeň. To platí aj pre jarný jačmeň a ovos, siaty veľmi skoro systémami strip-till a no-till, kde ostáva časť alebo celá plocha mechanicky nedotknutá. Platí to samozrejme iba v prípade výskytu stoklasov na parcele a ak dochádza ku jarnému vzchádzaniu, ktoré je zriedkavé, ale môže nastať. Podmietka po zbere podporí vzchádzanie semien. Následne je potrebná aplikácia glyfosátu alebo orba podľa uplatňovanej technológie obrábania pôdy.

Obilniny: Počet účinných látok je obmedzený. Pyroxulam, propoxycarbazone, mesosulfuron, sulfosulfuron patria všetky do skupiny ALS inhibítorov. Všetky je nutné používať so zmáčadlom. Teplota nad 15°C a slnečné žiarenie zvyšujú účinnosť.

Obr. 5

Obr. 5: Stoklas jalový 14 dní po aplikácii sulfosulfuronu

Pre úspešnosť herbicídneho zásahu je potrebná aj dostatočná listová plocha. Stoklasy majú vysokú odnožovaciu schopnosť a plne odnožené majú aj vysokú odolnosť voči herbicídom. Zároveň majú aj mohutne vyvinutú koreňovú sústavu, čo umožňuje časti populácie prežiť kultiváciu radličkovými náradiami.  Aplikácie v kvapalnom hnojive DAM značne znižujú účinnosť. Znižovanie dávok vody zvlášť v suchých podmienkach môže mať negatívny vplyv na účinnosť. Aj pri optimálnych podmienkach časť populácie regeneruje. Takéto rastliny sú nižšie, v porastoch ich pri zbežnom pohľade nevidno. Počet semien je redukovaný, často iba na niekoľko kusov, ale semená sú plne klíčivé. Percentuálne vyššia regenerácia  u všetkých post. herbicídov nastáva ak po suchom období dôjde k výdatnejším zrážkam. V takýchto prípadoch je niekedy potrebná druhá aplikácia, zvlášť pri vysokej početnosti stoklasov.

Dobrú biologickú účinnosť majú prípravky v plných registrovaných dávkach. Pyroxulam (Corello. Amiral 75g/kg), 125 g/ha, v tejto dávke dochádza k potláčaniu stoklasov, ale časť prežíva. V zahraničí sú dobré výsledky s dávkou 250 g/ha. Propoxycarbazone (Attribut700 g/kg), 60 g/ha. Sulfosulfuron - Monitor, Apyros (750 g/kg), dávka 26 g/ha.  Pinoxaden 33,3 g + pyroxulam 8,3 g/l – Avoxa v dávke 1,8 l/ha. Možná je kombinácia herbicídov Huricane 200 g/ha + Corello 125g/ha. Tieto prípravky nie je vhodné aplikovať v neskoršej jeseni kvôli klesajúcim teplotám. Účinná látka mesosulfuron (Atlantis) sa v SR nepoužíva, v zahraničí v dávke 1 – 1,5 l, možná je kombinácia s Attributom.

Obr. 6

Obr. 6: Redukovaná výška  po aplikácii propoxycarbazone

Účinnú látku flufenacet v prípravkoch Arnold, Battle Delta, Cougar Forte, Fluent 500 SC, je možné aplikovať v jeseni s dobrou účinnosťou pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Výhodou je možnosť použitia v pšenici, jačmeni, raži a tritikale. Pri vysokej početnosti stoklasov v repke ako predplodine pre pšenicu je vhodné použiť po zbere repky a podmietke glyfosát a následne herbicíd s ú. l. flufenacet. V jari potom niektorý z ALS inhibítorov, ak je to potrebné.

Prevažná väčšina používaných herbicídov patrí do skupiny ALS inhibítorov. To zvyšuje možnosť vzniku rezistencie. Prípady rezistencie sú už známe zo západnej Európy ale aj z ČR. V SR patria stoklasy v posledných rokoch medzi najrýchlejšie šíriace sa burinné druhy, prevažne ľudskou činnosťou.

Obr. 7

Obr. 7: Mimoriadna hustota stoklasu na okraji poľa